O reglementare bine-venită, de natură să pună capăt interpretărilor şi discuţiilor pe această temă, a fost dată printr-o recentă Decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal privind condiţiile prelucrării codului numeric personal şi a altor date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală.

Decizia nr. 132/2011 a apărut în Monitorul oficial nr. 929 din 28 decembrie 2011 şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

Potrivit acestei reglementări, prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv dezvăluirea acestora către terţi, se face numai în condiţiile stabilite prin Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:

– persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul; sau

– prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală; sau

– în alte cazuri, cu avizul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi numai cu condiţia instituirii unor garanţii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Sunt date cu caracter personal, cu funcţie de identificare de aplicabilitate generală, acele numere prin care se identifică o persoană fizică în anumite sisteme de evidenţă şi care au aplicabilitate generală, cum ar fi: codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, numărul paşaportului, al permisului de conducere, numărul de asigurare socială sau de sănătate.

 Aceste date sunt supuse regulilor specifice de prelucrare în cadrul cărora consimţământul persoanei vizate reprezintă manifestarea de voinţă expresă, liberă, specifică şi informată, prin care persoana vizată acceptă să fie prelucrate datele cu caracter personal care o privesc.

Consimţământul trebuie dat în mod expres, într-o formă care să permită dovedirea acestuia de către operator.

Anterior obţinerii consimţământului, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii:

– identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

– scopul în care se face prelucrarea datelor;

– informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

– orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

Cazurile în care informarea se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat trebuie temeinic justificate şi documentate de către operator.

Astfel, legea cadru nominalizează situaţiile în care prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare, precum şi cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.

Decizia semnalată mai stabileşte:

– condiţiile pe care trebuie să le respecte proiectele de acte normative care stabilesc prelucrarea categoriilor de date cu caracter personal;

– garanţiile necesare pentru a se asigura că, la prelucrarea cu avizul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, operatorul respectă principiul caracterului adecvat, pertinent şi neexcesiv, precum şi măsurile de confidenţialitate şi de securitate a prelucrărilor.

Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv dezvăluirea acestora, prin efectuarea şi reţinerea de copii de pe cartea de identitate sau de pe documente care le conţin, sunt interzise, cu excepţia situaţiilor în care persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul, prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală sau în alte cazuri, cu avizul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi numai cu condiţia instituirii unor garanţii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv dezvăluirea acestora, efectuată exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, se realizează cu respectarea condiţiilor stabilite de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi de decizia pe care am prezentat-o.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here