De principiu, persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, denumită, în Codul fiscal, înregistrare normală în scopuri de taxă.

În cele ce urmează, facem o prezentare a materiei, cu trimitere la Codul fiscal, Codul de procedură fiscală şi reglementarea ANAF de aplicare.

Codul fiscal

● Plafonul de scutire, de 35.000 euro, echivalent. Pentru a uşura urmărirea discursului în continuare, facem de la bun început trimiterea necesară la prevederile art.152 Cod fiscal , potrivit căruia persoana impozabilă stabilită în România, a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 35.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de BNR la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, poate aplica scutirea de taxă, numită în continuare regim special de scutire. Regimul de scutire se aplică pentru operaţiunile prevăzute la art. 126 alin. (1), cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi. Astfel, potrivit art.126, din punct de vedere al taxei sunt operaţiuni impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

– operaţiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plată;

– locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România;

– livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană impozabilă, acţionând ca atare;

– livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activităţile economice următoare: activităţile producătorilor comercianţilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităţile extractive, agricole şi activităţile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate.

● Înregistrarea în funcţie de plafonul de scutire sau opţiunea privind taxarea operaţiunilor scutite. Potrivit art.153 alin.(1) Cod fiscal, înregistrarea în scopuri de TVA se face:

a) înainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, în următoarele cazuri: dacă persoana impozabilă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire, cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici; dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

b) dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depăşeşte plafonul de scutire, în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a depăşit acest plafon;

c) dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

d) dacă efectuează operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora.

● Persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, este obligată, potrivit art.153 alin.(2) Cod fiscal, să solicite înregistrarea în scopuri de TVA în România, astfel:

a) înaintea primirii serviciilor, în situaţia în care urmează să primească pentru sediul fix din România servicii pentru care este obligată la plata taxei în România, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care este stabilită în alt stat membru;

b) înainte de prestarea serviciilor, în situaţia în care urmează să presteze serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2) de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoană impozabilă stabilită în alt stat membru care are obligaţia de a plăti TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legislaţia statului membru respectiv;

c) înainte de realizarea unor activităţi economice de la respectivul sediu fix în condiţiile stabilite la art. 1251 alin. (2) lit. b) şi c) care implică: livrări de bunuri taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrări intracomunitare scutite de TVA conform art. 143 alin. (2); prestări de servicii taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi b); operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3); achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile.

● O persoană impozabilă care nu este stabilită în România şi nici înregistrată în scopuri de TVA în România va solicita înregistrarea în scopuri de TVA pentru operaţiuni realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a taxei, altele decât serviciile de transport şi serviciile auxiliare acestora, înainte de efectuarea respectivelor operaţiuni, cu excepţia situaţiilor în care persoana obligată la plata taxei este beneficiarul.

Nu sunt obligate să se înregistreze în România persoanele stabilite în afara Comunităţii Europene care prestează servicii electronice către persoane neimpozabile din România şi care sunt înregistrate într-un alt stat membru, conform regimului special pentru servicii electronice, pentru toate serviciile electronice prestate în Comunitatea Europeană.

Va solicita, potrivit alineatului (5) al art.153 Cod fiscal, înregistrarea în scopuri de TVA, înainte de realizarea operaţiunilor, persoana impozabilă nestabilită în România şi neînregistrată în scopuri de TVA în România, care intenţionează să efectueze o achiziţie intracomunitară de bunuri pentru care este obligată la plata taxei sau să efectueze o livrare intracomunitară de bunuri scutită de taxă.

Potrivit art.153 alineat (6) Cod fiscal, persoana impozabilă stabilită în Comunitate, dar nu în România, care are obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA în România, poate, în condiţiile stabilite prin norme, să îşi îndeplinească această obligaţie prin desemnarea unui reprezentant fiscal. Persoana impozabilă nestabilită în Comunitate care are obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA în România este obligată, în condiţiile stabilite prin norme, să se înregistreze prin desemnarea unui reprezentant fiscal.

Potrivit art.153 alineat (7) Cod fiscal, astfel cum a fost modificat – recent – prin Ordonanţa de urgenţă nr. 125/2011, cu efect de la 1 ianuarie 2012,  organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA, toate persoanele care sunt obligate să solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) sau (5) ale articolului 153 din care am extras, mai sus, obligaţiile în funcţie de situaţiile specifice în care se găseşte persoana impozabilă.

● Organele fiscale competente vor înregistra persoana impozabilă din oficiu în cazul în care aceasta nu solicită înregistrarea, dar este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA:

– dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depăşeşte plafonul de scutire, şi trebuie să se înregistreze în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a depăşit acest plafon;

– dacă are sediul activităţii economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix;

– dacă nu este stabilită în România şi nici înregistrată în scopuri de TVA în România dar trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA pentru operaţiuni realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a taxei, altele decât serviciile de transport şi serviciile auxiliare acestora, înainte de efectuarea respectivelor operaţiuni, cu excepţia situaţiilor în care persoana obligată la plata taxei este beneficiarul.

Codul de procedură fiscală

● Comunicarea actului administrativ fiscal. Referindu-ne, în speţă, la comunicarea privind  înregistrarea din oficiu în scopuri de taxă, facem trimitere la Codul de procedură fiscală art. 44 care, în art.44 prevede că actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului căruia îi este destinat. În situaţia contribuabililor fără domiciliu fiscal în România, care şi-au desemnat împuternicit, precum şi în situaţia numirii unui curator fiscal, actul administrativ fiscal se comunică împuternicitului sau curatorului, după caz.

● Actul administrativ fiscal se comunică prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel cum această dispoziţie – cuprinsă în alineatul (2) al art.44 Cod proc. Fiscală – a fost modificată prin Ordonanţa nr.29/2011, începând cu 17 septembrie 2011.

● Tot prin O.G. nr.29/2011 s-a mai adăugat în Codul de procedură fiscală că, în cazul în care comunicarea actului administrativ fiscal nu a fost posibilă prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, actul administrativ fiscal se comunică utilizând cel puţin unul dintre următoarele mijloace:

 prin remiterea acestuia de către persoanele împuternicite ale organului fiscal sau prin prezentarea contribuabilului/împuternicitului la sediul organului fiscal, dacă se asigură primirea, sub semnătură, a actului administrativ fiscal;

 prin fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, dacă se asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii acestuia.

● Dacă nu este posibilă remiterea prin împuternicit sau prin fax, e-mail sau alte forme electronice de transmitere la distanţă, comunicarea se realizează prin publicitate.

● Potrivit art. 44 alin.(3) Cod proc. Fiscală, comunicarea prin publicitate se face prin afişarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului.

În cazul actelor administrative emise de organele fiscale competente pentru administrarea impozitelor, taxelor şi altor sume datorate bugetelor locale, afişarea se face, concomitent, la sediul acestora şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective. În lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului judeţean. În toate cazurile, actul administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.

Opozabilitatea actului administrativ fiscal. Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului sau la o dată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii. Actul administrativ fiscal ce nu a fost comunicat potrivit art. 44 nu este opozabil contribuabilului şi nu produce niciun efect juridic.

Ordinul ANAF nr. 1967/2011

Procedura de înregistrare în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost aprobată prin Ordinul preşedintelului ANAF nr.1967/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 271 din 18 aprilie 2011, dată de la care a fost abrogat Ordinul preşedintelui ANAF nr.3/2007 privind Procedura de solicitare a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru comercianţii care se înregistrează în scopuri de TVA de la înfiinţare. Prin aceeaşi reglementare s-a aprobat modelul şi conţinutul formularului , precum şi procedura de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul fiscal.

● Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în condiţiile art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent declaraţia de înregistrare/menţiuni, având completată rubrica “Date privind vectorul fiscal”, secţiunea “taxa pe valoarea adăugată”.

● Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile se consideră valabilă începând cu:

data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în condiţiile art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;

prima zi a lunii următoare celei în care i s-a comunicat persoanei impozabile decizia de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, în cazul prevăzut la art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here