22 Februarie, 2018

În ce condiţii puteţi angaja zilieri?

ACTUALIZARE (17 iun. 2014): Legea zilierilor a suferit noi modificări, care au fost introduse prin Legea nr. 18/2014. Mai multe informaţii găsiţi în acest articol.
__________

Reglementată prin Legea nr. 52/2011, exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri a fost modificată recent prin Legea nr. 277/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 661 din 29 octombrie 2013.

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de modificare, vor fi modificate şi Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011.

Trebuie să menţionăm de la început că dacă până la această modificare angajarea putea fi făcută numai de persoanele juridice, acest drept se extinde de acum şi la persoane fizice autorizate, precum şi la întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale sau familiale.

Iată, în continuare, câteva dintre principalele aspecte de care trebuie ţinut cont la folosirea muncii zilierilor, în noile condiţii legale.

Durata angajării. Se menţine prevederea ca durata activităţii ocazionale să fie de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă, fără a se depăşi 12 ore de muncă. Chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă. Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Angajarea minorilor ca zilieri. Ca regulă, zilierul minor poate presta activităţi necalificate cu caracter ocazional la împlinirea vârstei de 16 ani. Prin excepţia introdusă în lege, minorul cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani poate presta activităţi necalificate cu caracter ocazional numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate dezvoltarea şi sănătatea personală. Cât priveşte durata muncii, în cazul minorilor cu capacitate de muncă aceasta nu poate depăşi 6 ore pe zi, dar – aşa cum prevede amendamentul adus – nu mai mult de 30 de ore pe săptămână.

ATENŢIE: minorii nu pot fi angajaţi să presteze munci pe timpul nopţii!

Registrul de evidenţă a zilierilor. În vederea angajării de lucrări cu zilieri, beneficiarul trebuie să înfiinţeze Registrul de evidenţă a zilierilor. Registrele de evidenţă a zilierilor se păstrează la sediul persoanei juridice (şi/sau la punctele de lucru, în cazul celorlalţi angajatori care au căpătat acest drept, prin modificările la lege). În calitatea sa de angajator, beneficiarul este obligat să completeze Registrul de evidenţă a zilierilor, înainte de începerea activităţii, în ordine cronologică, pentru toţi zilierii, cu următoarele precizări: datele de identificare a beneficiarului, data fiecărei zile de lucru a zilierului; numele, iniţiala tatălui şi prenumele zilierului; actul de identitate; CNP-ul zilierului; semnătura zilierului la începerea activităţii, înainte de începerea activităţii şi după instructajul făcut de beneficiar; locul explicit al activităţii; remuneraţia brută convenită între părţi; remuneraţia netă plătită, după scăderea impozitului pe venit (cuantumul impozitului este de 16%, calculat la remuneraţia brută, şi se virează în conformitate cu prevederile art. 58 din Codul fiscal); semnătura de confirmare pentru primirea remuneraţiei nete cuvenite la sfârşitul zilei de lucru sau la sfârşitul perioadei activităţii.

CF-58-impozitSursa foto: Lege5 Online

ATENŢIE: în forma modificată, legea permite ca plata să poată fi făcută şi la sfârşitul perioadei activităţii, dar numai cu acordul scris al părţilor.

Regimul registrului. Înregistrarea în Registrul de evidenţă a zilierilor se face zilnic, în ordine cronologică, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor.

Beneficiarul va înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde îşi are sediul, un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă.

NOU!
Transmiterea extrasului se poate face şi pe suport electronic, după caz, modelul registrului electronic şi modalitatea de completare urmând să se aprobe prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

Regimul asigurărilor. În condiţiile în care activitatea desfăşurată nu îi dă zilierului dreptul de asigurat în sistemele de asigurări publice, potrivit noilor dispoziţii din lege acesta se poate asigura, opţional, la sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi la sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Instruirea înainte de începerea activităţii se consemnează în fişa de instruire colectivă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu art. 5 lit. c) din Legea nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Domenii în care se poate lucra cu zilieri. Potrivit noilor dispoziţii din lege, se pot presta activităţi cu caracter ocazional în următoarele domenii: agricultură; vânătoare şi pescuit; silvicultură, exclusiv exploatări forestiere; piscicultură şi acvacultură; pomicultură şi viticultură; apicultură; zootehnie; spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural; manipulări de mărfuri.

ATENŢIE: Activităţile de manipulare mărfuri şi activităţile de curăţenie şi întreţinere se prestează numai în domeniile de activitate de mai sus!

Contravenţii şi sancţiuni. Reţinem că, de la 1 noiembrie, amenzile se încadrează între o limită minimă şi maximă, şi anume:

- amendă de la 4.000 la 10.000 de lei pentru încălcarea prevederilor referitoare la durata angajării şi angajarea zilierilor minori, precum şi cu privire la remuneraţie (dreptul la remuneraţie negociată între părţi, încadrarea remuneraţiei brute orare între minim 2 lei/oră şi cel mult 10 lei/oră, dovada plăţii remuneraţiei prin semnătura zilierului în registrul de evidenţă al zilierilor);
- amendă de la 3.000 la 6.000 de lei pentru încălcarea dispoziţiilor legate de: unele obligaţii ale beneficiarului (înfiinţarea Registrului, completarea acestuia, prezentarea Registrului la organele de control), instruirea zilierului, asigurarea – pe cheltuiala beneficiarului, a echipamentului de lucru şi de protecţie; înregistrarea activităţilor, în registru, zilnic, în ordine cronologică şi trimiterea extrasului din registru până vel târziu la 5 ale lunii la inspectoratul teritorial de muncă.

Se menţine nemodificată sancţiunea cu amendă de 20.000 de lei şi interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existenţă a beneficiarului în caz de încălcare a dispoziţiilor privind obligaţia angajatorului de a plăti impozitul pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilier.

NOU! Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul verbal.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  Ion
  ianuarie 31 2015

  Cine dracu mai angajeaza zilieri in conditiile impuse de aceasta lege aberanta? Se vede de la o posta ca “legiuitorul” nu cunoaste viata in amanunt, de aceea n-a urmarit decit sa mai puna pe munca un bir in plus (ca si cum, in Romania, munca n-ar fi impozitata destul!),decit sa-i ajute pe micii intreprinzatori (prestatori de servicii, mici comercianti de pilda, care nici n-au voie sa lucreze cu zilieri!) – dar mai ales pe cei fara nici o sursa de venit-, sa -si poata desfasura mai usor munca, iar pe cei din urma sa cistige un ban. As avea curaj sa pun pariu cu “legiuitorul” respectiv ca nu stie ce inseamna “zilier”! A stiut, in schimb, sa prevada amenzi ametitoare, pentru a bloca din fasa orice initiativa in aceasta privinta.
  Bravo, copiii mosului, ati reusit sa mai dati o lovitura capitalismului. Apropo, voi v-ati luat banii pentru porcaria asta,nu?

 • Răspunde
  Adi
  aprilie 29 2016

  Aceasta lege este discriminatorie…..

 • Răspunde
  Alex
  decembrie 11 2016

  In cazul unei firme de curatenie, in ce conditii se mai pot angaja/folosi zilierii ?

Scrie un comentariu