Prin Hotărârea Guvernului nr.823/2011, publicată în Monitorul Oficial nr.616 din 31 august a.c., a fost modificată și completată H.G. nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.

Notăm, mai jos, câteva din principalele noutăți, în atenția firmelor cu ocupații în domeniu.

● În înţelesul ordonanţei de urgenţă şi al hotărâri de guvern, dată în aplicare, prin comunicaţii se înţelege comunicaţii electronice, iar prin furnizor de internet se înţelege furnizor de servicii de comunicaţii electronice, astfel cum aceste noţiuni sunt definite de legislaţia în vigoare în domeniul comunicaţiilor electronice.

● În cazul jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga activitate.

● În cazul jocurilor de pariuri on-line, fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga activitate. Modelul autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa la Hotărâre.

● În cazul jocurilor de noroc online, altele decât cele definite la art. 10 alin. (1) lit. a), e)-h) din ordonanţa de urgenţă, fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga activitate. Modelul autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc online este prezentat în anexa la Hotărâre.

● În termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi/sau a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, organizatorii sunt obligaţi să depună la direcţia de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice copia documentelor care atestă plata taxelor datorate pentru eliberarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi/sau a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc.”

● Operatorii economici care deţin autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc sunt obligaţi să afişeze o copie a acesteia într-un loc vizibil în cadrul fiecărei locaţii în care se exploatează activitatea respectivă. Originalul autorizaţiei/autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc deţinute de operatorul economic în cauză se păstrează la sediul social al acestuia şi va fi prezentat organelor de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin unităţile sale subordonate, inclusiv Garda Financiară, sau ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, la solicitarea acestora.

● Se interzice utilizarea ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc a instrumentelor de plată utilizate în sistemul financiar-bancar (ordine de plată, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de vărsământ etc.), a altor hârtii de valoare/cu valoare declarată sau vouchere, cu excepţia cardurilor bancare de credit şi/sau debit, care pot fi folosite doar în vederea participării la joc.

● În cazul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi în cazul jocurilor loto şi al pariurilor mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, plăţile, transferurile ori retragerile de bani în/din contul de joc al jucătorului prevăzut la art. 737 se fac prin intermediul unui cont bancar, deschis la o bancă din România sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene.

● Personalul cu atribuţii de control în domeniul jocurilor de noroc din cadrul direcţiei de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al Gărzii Financiare are dreptul să efectueze controale şi să aplice sancţiunile prevăzute de actele normative în domeniul jocurilor de noroc. Procedura de efectuare a controlului de către personalul cu atribuţii de control în domeniul jocurilor de noroc din cadrul direcţiei de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice se va stabili prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestei hotărâri de modificare – deci, în principiu, la 1 octombrie a.c.

● Sunt exceptate de la verificările pentru obţinerea aprobării de tip (omologare) mijloacele de joc care au certificate similare recunoscute la nivelul Uniunii Europene. În acest caz, operatorii economici depun la Biroul Român de Metrologie Legală un etalon al programului de joc, o aplicaţie pentru compararea etalonului de joc cu programul instalat în mijlocul de joc respectiv şi traducerea legalizată a setului de documente obţinut de la organismul autorizat la nivelul Uniunii Europene, care dovedeşte că mijlocul de joc respectă legislaţia specifică în domeniu existentă în România, în vederea efectuării verificărilor tehnice ulterioare.

● Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să informeze comisia cu privire la mutarea mijloacelor de joc pentru care deţin autorizaţie de exploatare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de realizarea operaţiunii.

● Operatorii economici sunt obligaţi ca, în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a ordinului comun al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului finanţelor publice prin care se aprobă Normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală, să se doteze cu mijloace de joc, în măsură să permită înregistrarea şi stocarea informaţiilor aferente pentru cel puţin un an, fără posibilitatea de funcţionare a mijlocului de joc neinterconectat cu sistemul de monitorizare, înregistrare şi evidenţiere a tuturor operaţiunilor de exploatare. În situaţia în care mijloacele de joc pentru care deţin autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc valabile la acea dată nu pot îndeplini cerinţele menţionate anterior, sunt obligaţi să adauge respectivelor mijloace de joc dispozitive de tip black-box.

● Prin jocul bingo desfăşurat în săli de joc se înţelege jocul de noroc caracterizat prin extrageri şi premieri succesive de numere, în mod aleatoriu, prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, participanţii la joc fiind desemnaţi câştigători în condiţiile în care fac cunoscut faptul că pe cartonul de joc pus la dispoziţie de organizator în schimbul taxei de participare este înscrisă combinaţia completă de numere dintre cele extrase până în acel moment, corespunzătoare următoarelor premii succesive: linie, bingo, bingo acumulat, bila maximă şi premiile speciale din fondurile de rezervă.

● În categoria jocurilor loto, inclusiv prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, sunt incluse, fără a se limita la acestea, următoarele tipuri de jocuri:

– jocuri loto cu extrageri pur aleatorii de numere, fără a se limita la acestea: 5/40; 6/49; 3/90; 5/55; 5/45 + 1/20 (JOKER), noroc, loto bingo, Keno şi altele asemenea;

– jocuri loto cu pretrageri pur aleatorii de numere şi/sau simboluri, fără a se limita la acestea: loz în plic, loz randalinat, loz capsat, loz anvelopat, loz răzuibil şi altele asemenea;

– jocuri loto – loterii pasive, care se bazează pe extragerea pur aleatorie de bilete, numere şi/sau date de identificare ale biletelor, fără a se limita la acestea: Crosul Loteriei; Loteria Cadou; Loteria sărbătorilor de iarnă; Loto Zodiac şi altele asemenea;

– videoloteria – joc tip loto prin care se obţin aleatoriu câştiguri, rezultatul participării la joc fiind relevat jucătorului prin intermediul terminalului de videoloterie, dexteritatea sau abilitatea jucătorului neavând nicio influenţă/relevanţă în obţinerea câştigului. Jocul de videoloterie se realizează printr-o reţea unitară de terminale cu circuit închis care funcţionează numai conectate on-line la un sistem central la nivel naţional. Sistemul central asigură activarea, monitorizarea permanentă a terminalelor, centralizarea datelor şi validarea automată a câştigurilor acordate jucătorilor. Validarea şi acordarea câştigului nu implică terminalul utilizat de jucător.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here