Avem o Procedură pentru stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, aplicabilă pentru impunerea din oficiu a veniturilor realizate în anii 2016 și 2017. Procedura a fost aprobată prin OMFP nr. 1869/2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 701/2018. 

Se pun, astfel, în aplicare dispoziţiile art. 107 din Codul de procedură fiscală care prevăd: „Nedepunerea declarației de impunere dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale prin decizie de impunere. Stabilirea din oficiu nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înștiințarea contribuabilului/plătitorului privind depășirea termenului legal de depunere a declarației de impunere. Aceste prevederi nu sunt aplicabile după începerea inspecției fiscale pentru obligațiile fiscale nedeclarate.” 

Stabilirea din oficiu a impozitului pe venitul net anual impozabil/impozitul anual datorat se efectuează de către compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili și declarații fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent,

Stabilirea din oficiu a obligației de plată se efectuează pentru fiecare sursă și categorie de venit impozabil și pentru fiecare an fiscal pentru care nu au fost depuse declarații de impunere.

DE REŢINUT, aici, că:

 • stabilirea din oficiu a impozitului anual pe venit se realizează în cadrul perioadei de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale și nu privește perioadele pentru care a fost supus inspecției fiscale.
 • cuantumul impozitului pe venit se stabilește sub rezerva verificării ulterioare. 

Identificarea contribuabililor care au obligația depunerii declarației de impunere

Compartimentul de specialitate generează Lista persoanelor fizice care au obligația depunerii declarației de impunere pe baza informațiilor existente în evidența fiscală constituită pe baza datelor declarate de contribuabil, plătitorii de venituri, organizatorii/plătitorii de venituri din jocuri de noroc sau intermediarii/societățile de administrare a investițiilor/societățile de investiții autoadministrate după caz, în funcție de natura venitului realizat.

La întocmirea listei persoanelor care au obligația depunerii declarației de impunere pentru anul de impunere se au în vedere următoarele surse de informații:

a) deciziile de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit/impozitul anual datorat (formularul 260), emise pentru anul de impunere, pentru următoarele tipuri de venit:

 • activități independente – activități de producție, comerț, prestări de servicii sau profesii liberale, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
 • valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, pentru care plățile anticipate nu se stabilesc prin reținere la sursă;
 • cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
 • cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, cu excepția situațiilor în care plățile anticipate au fost recalculate în anul de raportare, ca urmare a rezilierii contractului de închiriere și pentru care impozitul este final;
 • activități agricole, silvicultură și piscicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

b) declarațiile privind venitul estimat/norma de venit (formularul 220), depuse în luna decembrie a anului de impunere, pentru următoarele tipuri de venit:

 • activități independente pentru care venitul net se determină în sistem real sau pe baza normelor de venit, altele decât veniturile din drepturi de proprietate intelectuală pentru care plățile anticipate se stabilesc prin reținere la sursă;
 • cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină în sistem real sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli;

c) declarațiile informative privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit (formularul 205), în cazul veniturilor din jocuri de noroc ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker sau în cazul câștigurilor/pierderilor din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;

d) declarațiile privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (formularul 112), în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul reținut la sursă reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat. 

Lista contribuabililor care nu au depus declarația de impunere

În termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declarațiilor de impunere, compartimentul de specialitate, prin aplicația informatică, emite Lista persoanelor care nu au depus declarația de impunere, prin compararea Listei persoanelor fizice care au obligația depunerii declarației de impunere cu Lista persoanelor fizice care au depus declarația de impunere.

ATENŢIE! Lista cuprinde inclusiv statul în care s-a realizat venitul / anul la care se referă obligația de declarare.

Notificarea contribuabililor

În termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declarațiilor de impunere, pe baza listei persoanelor fizice care nu au depus declarația de impunere, compartimentul de specialitate emite și comunică persoanelor din listă Notificarea privind nedepunerea la termen a declarației de impunere, aprobată prin OpANAF nr. 3695/2016 .

ATENŢIE! Stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înștiințarea contribuabilului privind depășirea termenului legal de depunere a declarației de impunere.

SECȚIUNEA a 4-a. Actualizarea Listei persoanelor fizice care nu au depus declarația de impunere

10.1. În termen de 15 zile de la data comunicării notificărilor privind nedepunerea în termen a declarațiilor de impunere, compartimentul de specialitate actualizează Lista contribuabililor care nu au depus declarația de impunere, prin eliminarea din aceasta a contribuabililor care, drept urmare a notificării primite, au depus declarația de impunere.

10.2. Actualizarea listei se realizează zilnic, până la finalizarea procedurii de impunere din oficiu și comunicarea deciziilor de impunere din oficiu, pentru fiecare an fiscal.

10.3. În cazul depunerii declarației de impunere de către un contribuabil pentru care a fost începută procedura de stabilire din oficiu a impozitului anual pe venit, compartimentul de specialitate încetează procedura de impunere din oficiu și întocmește un referat aprobat de conducătorul unității fiscale, în care sunt expuse motivele care au condus la încetarea acesteia. 

Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit

Estimarea bazei de impozitare se efectuează pe baza următoarelor documente și informații relevante pentru impunere:

 • documente existente la dosarul fiscal al contribuabilului, decizii emise de inspecția fiscală, pentru anii anteriori; decizii de impunere din oficiu emise în anii anteriori;
 • informații de la terți, obținute pe baza declarațiilor fiscale sau în baza schimbului de informații între ANAF și alte instituții, inclusiv autorizăţi fiscale din străinătate;
 • informații despre contribuabilii cu activități și condiții de desfășurare a activității similare;
 • nivelul normei de venit de la locul desfășurării activității, aprobate pentru anul de impunere, corespunzătoare activității desfășurate;
 • contracte privind cedarea folosinței bunurilor;
 • alte informații care au relevanță în procesul de stabilire din oficiu a impozitului pe venit.

În cazul în care în evidența fiscală sunt înregistrate pierderi reportate din anii anteriori, potrivit legii, venitul/câștigul net anual impozabil se determină, după caz, prin deducerea din venitul net/câștigul net anual a pierderilor fiscale reportate din anii anteriori. În celelalte cazuri, venitul/câștigul net anual reprezintă venit/câștig net anual impozabil.

Stabilirea impozitului anual datorat/impozitul pe venitul/câștigul net anual datorat se face prin aplicarea cotei de impozitare pentru anul fiscal pentru care se face impunerea din oficiu, asupra bazei de impozitare.

Impozitul pe venitul/câștigul net anual datorat se regularizează cu plățile anticipate datorate pentru anul de impunere, după caz, stabilite de organul fiscal sau plătitorul de venit.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here