Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1925/2011, publicat în M.Of. nr. 311 din 5 mai a.c. au fost modificate şi completate metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1-6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1901/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

● Prin modificările recente, se extinde şi pentru anul 2011 mecanismul prin care, în baza O.U.G. nr. 51/2010, Ministerul Finanţelor Publice acordă unităţilor administrativ-teritoriale împrumuturi din veniturile obţinute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, cu o dobândă de 6,25%, pe termen de maximum 5 ani, cu o perioadă de graţie de un an. Astfel, unităţile administrativ-teritoriale care au beneficiat de împrumuturi în anul 2010 pot solicita în cursul anului 2011 contractarea de noi împrumuturi pentru stingerea obligaţiilor de plată înregistrate de acestea la data de 31 decembrie 2010.

Valoarea împrumutului solicitat de unitatea administrativ-teritorială în anul 2011 nu poate depăşi valoarea cea mai mică dintre totalul obligaţiilor de plată restante înregistrate de aceasta la data de 31 decembrie 2010 faţă de operatorii economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv faţă de operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, neachitate la data solicitării împrumutului, şi totalul obligaţiilor fiscale restante prevăzute de O.U.G. nr. 51/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2011.

Astfel, actul normativ prevede că sumele acordate unităţilor administrativ-teritoriale cu titlu de împrumut din veniturile obţinute din privatizare vor fi utilizate exclusiv pentru:

stingerea obligaţiilor fiscale restante ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii sau lucrări ai unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv ale operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat;

stingerea obligaţiilor fiscale restante ale operatorilor economici care au de încasat sume restante de la operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat.

În sensul ordonanţei de urgenţă, prin obligaţii fiscale restante se înţelege totalitatea obligaţiilor datorate de către operatorii economici la data de 31 decembrie 2010 şi neachitate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale.

● Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi dobânzilor de plătit la împrumutul acordat din venituri din privatizare se calculează o dobândă de întârziere la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la data stingerii obligaţiei.

Potrivit art.1201 din Codul de procedură fiscală, introdus prin O.U.G. nr.39/2010, începând cu 1 iulie 2010, nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte astfel:

dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă, nu se datorează şi nu se calculează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale principale stinse;

dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul penalităţii de întârziere este de 5% din obligaţiile fiscale principale stinse;

după împlinirea termenului de 60 de zile, nivelul penalităţii de întârziere este de 15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse.

Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor.

● În situaţia în care unităţile administrativ-teritoriale au contractat două sau mai multe împrumuturi stingerea obligaţiilor de plată se realizează în funcţie de data scadenţei fiecărui împrumut, în următoarea ordine: dobânzile de întârziere, dobânzile şi ratele de capital.

● Unităţile administrativ-teritoriale nu datorează dobândă pentru sumele neutilizate şi virate integral în contul Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010, potrivit cărora:

Sumele rămase neutilizate în conturile de disponibil deschise pe numele unităţilor administrativ-teritoriale se restituie de unităţile Trezoreriei Statului în contul Ministerului Finanţelor Publice, în cea de-a 30-a zi de la încasarea acestora.

Sumele rămase neutilizate în conturile de disponibil deschise pe numele operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat se restituie în conturile unităţilor administrativ-teritoriale din care au fost primite, în cea de-a 30-a zi de la încasarea acestora. Sumele astfel încasate se restituie în contul Ministerului Finanţelor Publice de către unităţile administrativ-teritoriale, cel târziu în a doua zi lucrătoare de la încasarea acestora.

● Dobânda şi dobânda de întârziere virate de unităţile administrativ-teritoriale pentru aceste sume în contul Ministerului Finanţelor Publice, respectiv în bugetul Trezoreriei Statului, se restituie unităţii administrativ-teritoriale, iar obligaţiile de plată viitoare se scot din evidenţa contabilă. Restituirea dobânzilor şi dobânzilor de întârziere se efectuează din oficiu de Ministerul Finanţelor Publice, din conturile de venituri ale bugetului Trezoreriei Statului la care acestea au fost virate, în contul indicat de unitatea administrativ-teritorială.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here