ANAF urmează să înlocuiască, printr-un ordin aflat în fază de proiect, Ordinul nr. 2333/2007 prin care a fost aprobată Procedura privind declararea şi stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere.

Prin noua reglementare urmează să se aprobe Procedura privind declararea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor și stabilirea impozitului datorat de către contribuabilii care califică aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente.

Procedura trebuie să realizeze aplicarea unitară, de către organele fiscale a dispoziţiilor legale şi adaptarea corespunzătoare a procedurilor de administrare a impozitului pe venit, potrivit noului Cod fiscal şi Codului de procedură fiscală.

Prin proiect se propune actualizarea procedurii privind declararea şi stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere, după cum urmează:

  • actualizarea temeiului de drept şi a unor referinţe legislative;
  • termenul de depunere a declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit;
  • redefinirea organului fiscal competent;
  • aprobarea modelului și conţinutului formularului prin care contribuabilul este notificat cu privire la obligaţiile declarative.

La stabilirea numărului de contracte se au în vedere contractele de închiriere sau subînchiriere aflate în derulare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de impunere, cu excepţia contractelor de arendare a bunurilor agricole.

Veniturile şi cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul de raportare, indiferent de numărul acestora.

Obligaţia contribuabililor de înregistrare a contractelor de închiriere sau subînchiriere la organul fiscal se menţine şi după îndeplinirea condiţiilor de mai sus.

Persoanele fizice aflate în această situaţie determină venitul net în sistem real, potrivit regulilor prevăzute pentru veniturile din activităţi independente şi au următoarele obligaţii:

  • conducerea evidenţei contabilitate, în conformitate cu prevederile Ordinului MFP nr.170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă;
  • completarea Registrului de evidenţă fiscală;
  • completarea şi depunerea formularului 220 ”Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit” până la data de 31 ianuarie a anului următor;
  • completarea și depunerea formularului 200 ”Declaraţia privind veniturile realizate din România” până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului;

Stabilirea plăţilor anticipate şi a impozitului anual datorat se efectuează de organul fiscal competent, potrivit regulilor prevăzute pentru veniturile din activităţi independente pentru care venitul net se stabileşte în sistem real.

Pe baza documentelor depuse de contribuabil, organul fiscal va emite o singură decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate/contribuţii de asigurări sociale” (formular 260), la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere.

În cazul în care, contribuabilul nu se prezintă la organul fiscal competent pentru depunerea declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit, plăţile anticipate pentru anul curent vor fi stabilite la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere, aflate în derulare la data de 31 decembrie. La stabilirea plăţilor anticipate se va avea în vedere chiria înscrisă în contractul încheiat între părţi și cota forfetară de cheltuieli pentru anul de impunere.

În cazul contractelor încheiate între părţi în care venitul din cedarea folosinţei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de BNR, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea.

În cazul în care, la sfârşitul unui an fiscal nu mai sunt îndeplinite condiţiile iniţiale, începând cu anul următor persoanele fizice determină şi declară venitul net.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here