25 Februarie, 2018

Impozitul pe venit: unele modificări care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2014

În seria materialelor privind modificările în Codul fiscal de la 1 ianuarie, prezentăm mai jos câteva dintre noile dispoziţii privind veniturile din premii şi din jocuri de noroc, termenul scadent al obligaţiei de plată stabilită în urma verificărilor, baza de calcul pentru impozitarea persoanelor nerezidente, tratamentul fiscal al veniturilor obţinute din străinătate.

Amendamentele au fost aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 703/2013.

Veniturile din premii şi din jocuri de noroc

Potrivit prevederilor actuale, veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prevăzute la art. 42 din Codul fiscal (care tratează despre veniturile neimpozabile), precum şi cele din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale, potrivit legii. Totodată, nu este precizat tratamentul fiscal în cazul persoanelor fizice care primesc materiale publicitare, pliante, mostre, puncte bonus acordate cu scopul stimulării vânzărilor.

Noile reglementări aduc precizări privind aplicarea unui regim fiscal unitar pentru veniturile din premii obţinute din promovarea produselor şi serviciilor din orice domeniu de activitate şi clarificarea tratamentului fiscal aplicabil în cazul veniturilor primite de persoanele fizice sub formă de materiale publicitare, pliante, mostre, puncte bonus, acordate cu scopul stimulării vânzărilor.

Astfel, în Capitolul VIII din Titlul III din Codul fiscal privind impozitul pe venit, noua reglementare prevede că veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prevăzute la art. 42, precum şi cele din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale.

ATENŢIE: în afară de această modificare, se introduce şi completarea potrivit căreia nu sunt venituri impozabile materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul stimulării vânzărilor.

mod_premii_JN» Captură foto Lege5 Online: Modificările la art. 75 din Codul fiscal care se vor aplica de la 01.01.2014 (în stânga – prevederile actuale, în dreapta – prevederile viitoare). // Atenţie: Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă doar pentru abonaţii Lege5.

Stabilirea şi plata impozitului anual datorat

În prevederile actuale din Codul fiscal nu există dispoziţii referitoare la termenul scadent al obligaţiei de plată stabilită în urma verificărilor organelor de inspecţie fiscală. Articolul 84 Cod fiscal, care tratează despre stabilirea şi plata impozitului, conţine prevederi referitoare la:

- impozitul anual datorat, stabilit de organul fiscal pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra fiecăruia din următoarele: venitul net anual impozabil; câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise; câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen;

- dreptul contribuabililor de a dispune asupra destinaţiei unei sume, reprezentând până la 2% din impozitul datorat, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private;

- diferenţele de impozit rămase de achitat conform deciziei de impunere anuale care se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează sumele stabilite potrivit reglementărilor în materie privind colectarea creanţelor bugetare.

Prin completările aduse de O.U.G. nr. 102/2013, un nou articol subsecvent tratează despre termenul scadent al obligaţiei de plată stabilită în urma verificărilor, cu prevederi potrivit cărora în cazul în care în perioada de prescripţie a obligaţiilor fiscale organele de inspecţie fiscală constată nedepunerea declaraţiei de venit, termenul scadent al obligaţiei de plată stabilite în urma verificărilor este termenul-limită prevăzut pentru emiterea deciziilor anuale de impunere stabilit prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

ATENŢIE: aceste prevederi se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente anului 2014.

Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi dependente

În forma actuală a Codului fiscal nu există prevederi referitoare la reguli de stabilire a aceleiaşi baze de calcul a veniturilor impozabile obţinute din România de persoanele fizice rezidente într-un stat membru al UE sau într-un stat din SEE ca şi în cazul persoanelor fizice rezidente în România.

Astfel, reglementările privind veniturile persoanelor fizice nerezidente dobândite din activităţi dependente se completează cu dispoziţii noi privind stabilirea bazei de calcul a veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spaţiul Economic European. Aceste beneficiază de aceleaşi deduceri ca şi persoana fizică rezidentă la stabilirea bazei de calcul pentru veniturile impozabile obţinute din România. Baza de calcul se determină după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia, potrivit prezentului titlu.

Deducerile se acordă în limita stabilită prin legislaţia română în vigoare pentru persoana fizică rezidentă, dacă persoana fizică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spaţiul Economic European prezintă documente justificative şi dacă acestea nu sunt deduse în statul de rezidenţă al persoanei fizice.

ATENŢIE: Prevederile semnalate nu se aplică persoanelor fizice rezidente într-un stat din Spaţiul Economic European, altul decât un stat membru al Uniunii Europene, cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii.

Venituri obţinute din străinătate

Au fost introduse prevederi referitoare la precizarea tratamentului fiscal aplicabil veniturilor obţinute din străinatate de către persoanele fizice române, venituri de natură similară celor obţinute din România. Astfel, la dispoziţiile privind venituri obţinute din străinătate se aduc completări care precizează că pentru veniturile obţinute din străinătate de natura celor obţinute din România şi neimpozabile în conformitate cu prevederile prezentului titlu se aplică acelaşi tratament fiscal ca şi pentru cele obţinute din România.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu