22 August, 2019

Impozitul pe venit reflectat în Normele la Codul fiscal modificate

Din proiectul de modificare a Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, semnalăm mai jos principalele schimbări propuse în domeniul impozitului pe venit. 

Modificarea unor precizări din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal ţin de schimbările în actul normativ de bază prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017, Legea  nr. 72/2018, Ordonanţa de urgenţă  nr. 18/2018  și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2018.

Noutăţile pentru care trebuiau adaptate Normele ţin de:

  • simplificarea obligațiilor declarative ale contribuabililor persoane fizice, prin eliminarea obligației de  depunere a documentelor justificative la organul fiscal.
  • eliminarea plăților anticipate și introducerea sistemului de autoimpunere în ce priveşte impozitarea veniturilor realizate din activităţi ecopnomice de persoanele fizice;
  • reducerea cotei de impozit pe venit de la 16% la 10%;
  • excluderea veniturilor din drepturile de proprietate intelectuală din categoria de venituri independente;
  • pentru veniturile obținute din contractele de activitate sportivă se aplică un nou tratament fiscal prin reținerea la sursă a impozitului pe venit;
  • opţiunea privind redicţionarea uneii sume de până la 2% din impozitul pe venit. 

Principalele modificări la Norme

• Se propune clarificarea unor aspecte referitoare la:

- introducerea sistemului de autoimpunere și înlocuirea sistemului de stabilire a obligațiilor de plată în baza deciziilor de impunere;

- posibilitatea efectuării de plăți în contul impozitului pe venit oricând în cursul anului până la termenul de plată, respectiv data de 15 martie a anului următor celui de realizare a veniturilor;

- introducerea bonificațiilor la plata impozitului pe venit;

- eliminarea normelor actuale legate de obligația depunerii documentelor justificative la organul fiscal de către persoanele cu handicap grav sau accentuat în vederea scutiirii de impozitul pe venit, persoanele impuse pe baza normelor de venit care își întrerup temporar activitatea, precum şi de către persoanele care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor;

- eliminarea obligației de înregistrare la organul fiscal a contractului de închiriere;

- înlocuirea sintagmei „încadrarea în activitatea  de crearea de programe pentru calculator”  cu sintagma „condițiile condițiile privind acordarea facilității fiscale ” pentru a corespunde prevederilor Codului fiscal;

- eliminarea normelor actuale cu privire la plățile anticipate de impozit pe venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, sivicultură și piscicultură;

- înlocuirea cotei de impozit pe venit pentru anumite venituri, în situația în care cota de impozitare este, începând din data de 1 ianuarie 2018, de 10%;

- eliminarea din cuprinsul normelor privind veniturile din activități independente a prevederilor referitoare la veniturile din drepturi de proprietate intelectuală și reglementarea acestora în cuprinsul unei categorii distincte de venit;

- clarificarea regimului fiscal al veniturilor obținute în baza contractelor de activitate sportivă definite prin Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, in sensul introducerii sistemului de retinere la sursa a impozitului;

- precizări privind condițiile în care contribuabilii persoane fizice pot opta pentru direcționarea cotei de 2%, din impozitul datorat,  pentru susținerea entităților non profit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private sau a entităților, sau  cotei de 3,5% din impozitul datorat pentru entitățile non profit și unitățile de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;

- opțiunea de direcționare a cotei de 2% sau de 3,5%, după caz, din impozitul pe venit datorat, de către plătitorul de venit, aceasta fiind valabilă pentru o perioadă de cel mult 2 ani fiscali consecutivi;

• Se introduc norme referitoare la sistemul de autoimpunere al contribuabililor persoane fizice cu privire la:

a) ajustarea normei anuale de venit de către contribuabil care obțin venituri din activități independente și cedarea folosinței bunurilor;

b) obligațiile contribuabililor persoane fizice pentru stabilirea venitului net anual din activități agricole pe bază de norme de venit.

• Sunt eliminate prevederile referitoare la corectarea de către organul fiscal a obligațiilor fiscale pentru contribuabilii impuși pe baza normelor de venit, cu clarificări privind modul de stabilire a normelor de venit anual și a impozitului datorat.

• Este actualizată deducere personală ce va fi luată în calcul în vederea acordării deducerii personale pentru persoanele aflate în întreținerea contribuabilului.

• Se actualizează terminologia din Norme privind deducerea  contribuțiilor sociale pentru persoanele care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, ca urmare a schimbării modalității de calcul al contribuțiilor sociale.

• Sunt abrogate, în Norme, precizările privind deducerea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate, ca urmare a modificării regimului fiscal referitor la deducerea CASS din baza de calcul  impozitului pe venituri, în sensul neacordării deducerii CASS atât pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, cât și în cazul veniturilor din pensii sau/și a diferențelor de pensii acordate.

• Se scot din Norme precizările legate de încadrarea ca venituri din pensii a drepturilor primite în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât aceste reglementări fac parte din dispozițiile Codului fiscal.

• În vederea corelării normelor metodologice cu prevederile OUG nr. 3/2017, se clarifică determinarea bazei impozabile în cazul  veniturilor realizate din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal pentru  situațiile în care au fost transferate mai multe proprietăți de unul sau mai mulți proprietari printr-o singură tranzacție, din perspectiva aplicării plafonului neimpozabil de 450.000 lei; de asemenea, se aduc clarificări privind stabilirea venitului impozabil în cazul transferului proprietăților imobiliare din patrimoniul personal prin procedura de executare silită, în sensul asigurării deductibilității plafonului neimpozabil de 450.000 lei.

• Alte măsuri de natură tehnică în vederea unei aplicări unitare a reglementărilor fiscale ale titlului IV din Codul fiscal:

- clarificarea regimului fiscal al aportului în numerar sau echivalentul în lei a aportului în natură efectuate de către contribuabil, la începerea unei activități sau în cursul desfășurării acesteia, din patrimoniul personal în patrimoniul afacerii, precum și clarificarea deductibilității  sumelor plătite în avans care se referă la alte perioade fiscale.

- uniformizarea la 30 de zile a termenului în care contribuabilul are obligația să anunțe organul fiscal în cazul încetării activității independente sau a întreruperii temporare a acesteia, în cursul anului, datorate unor accidente, spitalizării sau altor cauze obiective, inclusiv cele de forţă majoră, dovedite  cu documente justificative, la cererea contribuabililor.

- clarificări privind includerea în veniturile din salarii și asimilate salariilor a veniturilor brute  realizate în natură.

- precizări privind  condițiile de acordare a scutirii de impozit pe venit prevăzută la art. 60 pct. 3 din  Legea nr. 136/2017 (vezi Documentarul de la sfârşitul materialului) pentru contribuabililii persoane fizice care obțin din aceeași sursă venituri din salarii scutite de impozit, cât și venituri salariale impozabile.

• Se aduc clarificări cu privire la modalitatea în care contribuabilul își calculează și acordă creditul fiscal extern pentru impozitul plătit în străinătate, precum şi cu persoana care deține  documentele justificative care atestă plata impozitului în străinătate și  exemple de calcul a creditului fiscal extern. 

Documentar legal

Prin modificările aduse la Codul fiscal prin Legea nr. 136/2017 pentru aprobarea, cu modificări şi completări, a OUG nr. 32/2016, sunt scutite de la plata impozitului pe venit persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare și inovare, definită conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, potrivit procedurii stabilite prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului cercetării și inovării, în următoarele condiții:

a) scutirea se acordă pentru toate persoanele care sunt incluse în echipa unui proiect de cercetare-dezvoltare și inovare, astfel cum este definit în Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, cu indicatori de rezultat definiți;

b) scutirea se acordă în limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare și inovare, evidențiate distinct în bugetul proiectului;

c) statul de plată aferent veniturilor din salarii și asimilate salariilor, obținute de fiecare angajat din activitățile desfășurate în proiectul de cercetare-dezvoltare și inovare, se întocmește separat pentru fiecare proiect.

Ai nevoie de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii 

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu