Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, urmează să fie modificate, printr-o hotărâre de Guvern aflată în fază de proiect. Cum spuneam şi în materialul privind modificările la impozitarea microîntreprinderilor, schimbările echipei guvernamentale nu ar trebui să afecteze proiectul care urmează amendamentele aduse la Codul fiscal prin acte normative din 2017. 

■ În domeniul impozitului pe venit, pentru corelarea normelor metodologice cu prevederile  OUG nr. 79/2017, se propun următoarele modificări/completări:

înlocuirea cotei de impozit pe venit pentru anumite venituri, în situația în care cota de impozitare este de 10% sau, după caz, de 7% pentru stabilirea plăților anticipate efectuate în contul impozitului anual aferent veniturilor din drepturile de proprietate intelectuală;

actualizarea deducerii personale la 510 lei ce va fi luată în calcul în vederea acordării deducerii personale pentru persoanele aflate în întreținerea contribuabilului;

actualizarea terminologică a normelor actuale privind deducerea  contribuțiilor sociale pentru persoanele care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, ca urmare a schimbării modalității de calcul al contribuțiilor sociale;

abrogarea normelor actuale privind deducerea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate (CASS), ca urmare a modificării regimului fiscal referitoare la deducerea CASS din baza de calcul  impozitului pe venituri, în sensul neacordării deducerii CASS atât pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, cât și în cazul veniturilor din pensii sau/și a diferențelor de pensii acordate.

– eliminarea normelor actuale legate de încadrarea ca venituri din pensii a drepturilor primite în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi ale Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât aceste reglementări fac parte din dispozițiile Codului fiscal.

– actualizarea terminologiei privind  activitatea de crearea de programe pentru calculator din  „încadrare”, în „condițiile” pentru a corespunde prevederilor Codului fiscal;

■ În vederea corelării normelor metodologice cu prevederil Legii nr. 136/2017, se propune stabilirea regulilor de determinare a bazei de calcul a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele fizice, care desfășoară activități în domeniul de cercetare-dezvoltare și inovare, în situația în care în cursul aceleiași luni contribuabilul obține atât venituri supuse impozitării, cât și venituri scutite. 

■ Pentru corelarea normelor metodologice cu  OUG nr. 3/2017, se propune:

– clarificarea determinării bazei impozabile în cazul  veniturilor realizate din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal pentru  situațiile în care au fost transferate mai multe proprietăți de unul sau mai mulți proprietari printr-o singură tranzacție, din perspectiva aplicării plafonului neimpozabil de 450.000 lei;

– clarificarea privind stabilirea venitului impozabil în cazul transferului proprietăților imobiliare din patrimoniul personal prin procedura de executare silită, în sensul asigurării deductibilității plafonului neimpozabil de 450.000 lei.

■ Alte măsuri de natură tehnică în vederea unei aplicări unitare a reglementărilor fiscale ale titlului IV din Codul fiscal, după cum urmează:

– clarificări privind includerea în veniturile din salarii și asimilate salariilor a veniturilor brute  realizate în natură.

– clarificarea regimului fiscal al aportului în numerar sau echivalentul în lei a aportului în natură efectuate de către contribuabil, la începerea unei activități sau în cursul desfășurării acesteia, din patrimoniul personal în patrimoniul afacerii, precum și clarificarea deductibilității  sumelor plătite în avans care se referă la alte perioade fiscale.

– majorarea termenului în care contribuabilul are obligația să anunțe organul fiscal competent la 30 zile,  în cazul încetării activității independente sau a întreruperii temporare a acesteia, în cursul anului, datorate unor accidente, spitalizării sau altor cauze obiective, inclusiv cele de forţă majoră, dovedite cu documente justificative, la cererea contribuabililor. 

Precizări din proiectul de Norme privind impozitul pe venit

Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

Aportul în numerar și/sau echivalentul în lei al aporturilor în natură, efectuat la începerea unei activități sau în cursul desfășurării acesteia, din patrimoniul personal în patrimoniul afacerii, nu reprezintă venit brut .

– Sunt cheltuieli deductibile şi plățile efectuate în avans care se referă la alte exerciții fiscale.

Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit

– În situaţia încetării activităţii în cursul anului, respectiv a întreruperii temporare, contribuabilul respectiv asociatul desemnat, în cazul asocierilor fără personalitate juridică sunt obligați să înştiinţeze în scris, în termen de 30 zile, organele fiscale în a căror rază teritorială aceştia îşi desfăşoară activitatea.

Reținerea la sursă a impozitului reprezentând plăți anticipate pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală

– Plata anticipată  a impozitului se calculează prin aplicarea cotei de 7% asupra venitul brut. Reţinerea impozitului reprezentând plată anticipată se efectuează din veniturile plătite în baza contractului încheiat în formă scrisă între plătitorul de venit şi beneficiarul venitului, contribuabil potrivit titlului IV din Codul fiscal.

Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor

– În sensul art. 76 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal, veniturile brute din salarii sau considerate asimilate salariilor cuprind totalitatea sumelor încasate și /sau contravaloarea veniturilor în natură ca urmare a unei relaţii contractuale de muncă, raport de serviciu, act de detaşare precum şi orice sume de natură salarială primite în baza unor statute speciale prevăzute de lege, indiferent de perioada la care se referă.

Deducerea personală

– Sunt considerate persoane aflate în întreţinere militarii în termen, studenţii şi elevii militari ai instituţiilor de învăţământ militare şi civile, peste vârsta de 18 ani, dacă veniturile obţinute sunt mai mici sau egale cu 510 lei lunar.

– [Copilul minor este considerat întotdeauna întreținut, cu excepția celor încadrați în muncă, indiferent dacă se află în unități speciale sanitare sau de protecție specială și altele asemenea, precum și în unități de învățământ, inclusiv în situația în care costul de întreținere este suportat de aceste unități.] În acest caz eventualele venituri obţinute de copilul minor nu se au în vedere la încadrarea în venitul de 510 lei lunar.

– Verificarea încadrării veniturilor în sumă de 510 lei lunar se realizează prin compararea acestui plafon cu veniturile brute realizate de persoana fizică aflată în întreţinere.

– În cursul anului fiscal, în cazul în care angajatul obţine venituri la funcţia de bază, pentru a stabili dreptul acestuia la deducere pentru persoane aflate în întreţinere, se compară venitul lunar realizat de persoana aflată în întreţinere cu suma de 510 lei, potrivit metodologiei din Norme.

– La stabilirea venitului lunar, în sumă de 510 lei, al persoanei aflate în întreţinere nu se iau în calcul veniturile prevăzute la art. 62 lit. o), w), x) şi/sau pensiile de urmaş cuvenite conform legii, precum şi prestaţiile sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

– Dacă venitul unei persoane aflate în întreţinere depăşeşte 510 lei lunar, ea nu este considerată întreţinută.

În funcţie de venitul lunar al persoanei întreţinute, plătitorul veniturilor din salarii va proceda după cum urmează:

a) în situaţia în care una dintre persoanele aflate în întreţinere, pentru care contribuabilul beneficiază de deducere personală, obţine în cursul anului un venit lunar mai mare de 510 lei, plătitorul veniturilor din salarii va reconsidera nivelul deducerii personale corespunzătoare pentru persoanele rămase în întreţinere începând cu luna următoare celei în care a fost realizat venitul, indiferent de data la care se face comunicarea către angajator/plătitor;

b) în situaţia în care contribuabilul solicită acordarea deducerii personale pentru persoana aflată în întreţinere ca urmare a situării venitului lunar al acesteia din urmă sub 510 lei, plătitorul de venituri din salarii va începe acordarea deducerii personale reconsiderate pentru persoana în întreţinere odată cu plata drepturilor lunare ale lunii în care contribuabilul a depus documentele justificative.

Determinarea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor

– Pentru impunerea veniturilor din salarii se utilizează cota de impozit de 10%, luându-se în calcul pentru determinarea bazei de calcul a impozitului la funcţia de bază şi deducerea personală stabilită potrivit art. 77 din Codul fiscal, după caz.

– Pentru calculul impozitului lunar aferent venitului realizat, cota de impozit de 10% se aplică asupra bazei de calcul determinate [potrivit precizărilor din Norme]

– Contribuţiile sociale obligatorii luate în calcul la determinarea impozitului lunar pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii sunt cele datorate potrivit reglementărilor în domeniu, astfel:

a) contribuţia de asigurări sociale;

b) contribuţia de asigurările sociale de sănătate;

c) alte contribuţii individuale obligatorii, datorate potrivit legii.

– În situaţia în care, în cursul aceleiaşi luni, contribuabilul obţine atât venituri din desfășurarea activității de cercetare-dezvoltare și inovare, scutite de la plata impozitului, cât şi venituri supuse impunerii, pentru determinarea bazei de calcul al impozitului prevăzută la art. 78 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sunt aplicabile următoarele reguli:

a) nivelul deducerii personale şi cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă se stabilesc numai în funcţie de nivelul venitului brut lunar supus impunerii;

b) plafoanele prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. a) pct. (iii) şi (iv) din Codul fiscal  sunt deductibile și nu se fracţionează în funcţie de nivelul veniturilor scutite.

Reţinerea impozitului din veniturile din pensii

– [Diferențele de venituri din pensii, prevăzute la art. 101 alin. (8) din Codul fiscal, primite de la același plătitor și stabilite pentru perioadele anterioare se impozitează separat față de drepturile de pensie ale lunii curente, prin aplicarea cotei de impozit asupra venitului impozabil lunar din pensii.]

Venitul lunar impozabil din pensii se stabileşte prin deducerea din suma totală, reprezentând diferenţele de venituri din pensii a plafonului neimpozabil lunar stabilit potrivit art.100 din Codul fiscal.

Definirea venitului din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

– În cazul în care sunt transferate mai multe proprietăți imobiliare din patrimoniul personal, printr-un singur act juridic între vii și indiferent de numărul proprietarilor, plafonul neimpozabil de 450.000 lei se deduce o singură dată din valoarea tranzacției reprezentând valoarea totală din actul de transfer.  Venitul impozabil ce revine fiecărui proprietar se determină în funcţie de valoarea cotei de proprietate înstrăinate aşa cum rezultă din actul de transfer.

În cazul în care transferul proprietăților imobiliare se realizează prin procedura de executare silită la stabilirea venitului impozabil se deduce suma  neimpozabilă de 450.000 lei.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here