Semnalăm unele din principalele modificări propuse prin proiectul de modificare a Codului fiscal, cu relevanţă pentru aplicarea impozitului pe profit.

Statutul fiscal al unor contribuabili

Sunt încadrate în categoria contribuabililor obligaţi la plata impozitului pe profit persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Sunt obligate, astfel, la plata impozitului pe profit următoarele categorii de  contribuabili:

 • persoanele juridice române; cu excepţiile despre care vom vorbi mai jos;
 • persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;
 • persoane juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
 • persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română;
 • persoanele juridice cu sediul social în România,  înfiinţate potrivit legislaţiei europene.

Excepţiile privind persoanele juridice române urmează să fie:

 • trezoreria statului;
 • instituţia publică, înfiinţată potrivit legii;
 • Academia Română,  precum şi fundaţiile înfiinţate de Academia Română în calitate de fondator unic;
 • Banca Naţională a României;
 • Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
 • Fondul de compensare a investitorilor, înfiinţat potrivit legii;
 • Fondul de garantare a pensiilor private, înfiinţat potrivit legii;
 • persoana juridică română care plăteşte impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în conformitate cu prevederile titlului III;
 • fundaţia constituită ca urmare a unui legat;
 • entitatea transparentă fiscal. Reamintim că se propune introducerea definiţiei pentru asociere/entitate transparentă fiscal, fără personalitate juridică – orice asociere în participaţiune, asocieri în baza contractelor de exploatări în participaţie, grup de interes economic, societate civilă sau altă entitate care nu este o persoană impozabilă distinctă, fiecare asociat/participant fiind subiect de impunere în înţelesul impozitului pe profit sau pe venit, după caz.

Reguli speciale privind impozitarea

În cadrul categoriei de venituri neimpozabile s-a revizuit regimul veniturilor din dividende primite de la persoane juridice române şi s-au introdus noi tipuri de venituri neimpozabile. Astfel, NU se impozitează următoarele tipuri de venituri:

 • pentru cultele religioase, veniturile obţinute din producerea şi valorificarea obiectelor şi produselor necesare activităţii de cult, potrivit legii, veniturile obţinute din chirii, veniturile obţinute din cedarea/înstrăinarea activelor corporale, alte venituri obţinute din activităţi economice, veniturile din despăgubiri, în formă bănească, obţinute ca urmare a măsurilor reparatorii prevăzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu condiţia ca sumele respective să fie utilizate, în anul curent şi/sau în anii următori, pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult, pentru lucrări de construcţie, de reparaţie şi de consolidare a lăcaşurilor de cult şi a clădirilor ecleziastice, pentru învăţământ, pentru furnizarea, în nume propriu şi/sau în parteneriat, de servicii sociale, acreditate în condiţiile legii, pentru acţiuni specifice şi alte activităţi nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată;
 • pentru instituţiile de învăţământ particular superior acreditate, precum şi cele autorizate, veniturile obţinute şi utilizate, în anul curent sau în anii următori;
 • pentru asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari,  veniturile obţinute şi utilizate, în anul curent sau în anii următori, pentru îmbunătăţirea utilităţilor şi a eficienţei clădirii, pentru întreţinerea şi repararea proprietăţii comune, potrivit legii;
 • pentru Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, veniturile obţinute şi utilizate, în anul curent sau în anii următori, pentru organizarea, desfăşurarea şi dezvoltarea activităţii persoanei juridice nonprofit.

În cazul organizaţiilor nonprofit, organizaţiilor sindicale, organizaţiilor patronale, la calculul rezultatului fiscal, următoarele tipuri de venituri sunt venituri neimpozabile:

 • cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor;
 • contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor;
 • taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;
 • veniturile obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive;
 • donaţiile precum şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare/mecenat;
 • veniturile din dividende, dobânzi precum şi din diferențele de curs valutar aferente disponibilităţilor şi veniturilor neimpozabile;
 • veniturile din dobânzi obţinute de casele de ajutor reciproc din acordarea de împrumuturi potrivit legii de organizare şi funcţionare;
 • veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;
 • resursele obţinute din fonduri publice sau din finanţări nerambursabile;
 • veniturile realizate din acţiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxă de participare, serbări, tombole, conferinţe, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;
 • veniturile rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizaţiilor nonprofit, altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economică;
 • veniturile obţinute din reclamă şi publicitate, veniturile din închirieri de spaţii publicitare pe: clădiri, terenuri, tricouri, cărţi, reviste, ziare, realizate de organizaţiile nonprofit de utilitate publică, potrivit legilor de organizare şi funcţionare, din domeniul culturii, cercetării ştiinţifice, învăţământului, sportului, sănătăţii, precum şi de camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale; nu se includ în această categorie veniturile obţinute din prestări de servicii de intermediere în reclamă şi publicitate;
 • sumele primite ca urmare a nerespectării condiţiilor cu care s-a făcut donaţia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective să fie utilizate de către organizaţiile nonprofit, în anul curent sau în anii următori, pentru realizarea scopului şi obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, după caz;
 • veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economică;
 • sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice;
 • sumele colectate de organizaţiile colective autorizate, potrivit legii, pentru îndeplinirea resposabilităţilor de finanţare a gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.

În cazul organizaţiilor nonprofit, organizaţiilor sindicale, organizaţiilor patronale, pentru calculul rezultatului fiscal sunt neimpozabile şi alte venituri realizate, până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale neimpozabile prevăzute. Aceste organizaţii datorează impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil care corespunde veniturilor, altele decât cele considerate venituri neimpozabile, asupra căreia se aplică cota de 16% (14% prevăzută cu începere din 2019) sau cea de 5% (pentru contribuabilii cu venituri din baruri şi cluburi de noapte, discoteci, cazinouri sau pariuri sportive), după caz.

Persoanele juridice române care sunt constituite şi funcţionează potrivit Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, aplică, pentru calculul rezultatului fiscal, prevederile pentru organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale sau patronale.

Impozitul pe dividende

Măsura de eliminare a impozitului pe dividende pentru distribuirile între persoane juridice române urmăreşte obţinerea unor efecte economice pozitive prin: creşterea volumului de investiţii şi favorizarea dezvoltării societăţilor de tip holding, încurajrea păstrării în ţară a capitalului românesc, dinamizarea procesului de repatriere a capitalului românesc, încurajând, totodată, restructurarea societăţilor comerciale în scopul adaptării lor la exigenţele mediului economic şi financiar, naţional şi european, aflat în continuă schimbare.

Impozitarea celor aflaţi în lichidare

Se prevede introducerea de reguli fiscale specifice pentru persoanele juridice care se dizolvă cu lichidare, în ceea ce priveşte definirea unui an fiscal extins, corelat cu perioada aferentă aplicării procedurii lichidării şi clarifiarea aspectelor legate de declararea şi plata impozitului pe profit în anul fiscal extins. Se propun, astfel, următoarele modificări:

 • perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a început operaţiunea de lichidare şi data închiderii procedurii de lichidare reprezintă un singur an fiscal în ceea ce priveşte recuperarea pierderii fiscale;
 • în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a început operaţiunea de lichidare şi data închiderii procedurii de lichidare contribuabilul nu are obligaţii fiscale în ceea ce priveşte declararea şi plata impozitului pe profit.

Într-un material viitor vom prezenta şi alte propuneri în materia impozitului pe profit.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here