19 August, 2017

Impozitul pe mijloacele de transport

Recentele nemulţumiri ale agricultorilor, proprietari de maşini agricole, din Nădlac, au fost determinate de modificarea regimului de impozitare a tractoarelor, astfel cum se prevede prin Hotărârea Guvernului nr.50/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal. Este un argument ca să vedem cum stăm cu impozitul pe mijloace de transport.

● Ca regulă generală, şi astfel cum această regulă a fost modificată, în Codul fiscal, prin O.U.G. nr. 125/2011, cu aplicare de la 1 ianuarie a.c., orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel prin capitolul dedicat acestei categorii de impunere.

Contribuabilii ale căror mijloacele de transport fac obiectul înregistrării, din punct de vedere fiscal, se supun aceloraşi obligaţii ca şi cei ale căror mijloace de transport fac obiectul înmatriculării şi, implicit, aceloraşi sancţiuni.

Contribuabilii ale căror mijloacele de transport fac obiectul înregistrării, din punct de vedere fiscal, se supun aceloraşi obligaţii ca şi cei ale căror mijloace de transport fac obiectul înmatriculării şi, implicit aceloraşi sancţiuni.

Contribuabilii ale căror mijloacele de transport sunt înregistrate la data de 1 ianuarie 2012 depun declaraţii fiscale până la data de 31 ianuarie 2012 inclusiv, iar impozitul aferent se datorează începând cu data de 1 ianuarie 2012.

În cazul în care proprietarii, persoane fizice sau juridice străine, solicită înmatricularea sau înregistrarea temporară a mijloacelor de transport în România, aceştia au obligaţia să achite integral impozitul datorat, pentru întreaga perioadă pentru care solicită înmatricularea sau înregistrarea, la data luării în evidenţă de către compartimentele de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale.

Mijloace de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar

Pe întreaga durată a contractului de leasing financiar, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar. În cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.

Potrivit Normelor, în cazul mijloacelor de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar încheiat până la data de 31 decembrie 2006, locatarul, după cum contribuabilul este persoană fizică sau persoană juridică, are obligaţia depunerii unei declaraţii fiscale la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, până la data de 31 ianuarie 2007, însoţită de o copie a contractului de leasing.

Pentru contractele de leasing încheiate după data de întâi ianuarie 2007, locatarul are obligaţia depunerii unei declaraţii fiscale la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale competente, însoţită de o copie a contractului de leasing, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de leasing.

Documentele ce trebuie să însoţească declaraţia fiscală a contribuabililor care utilizează mijloace de transport în calitate de locatar, pentru mijloacele de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar, încheiate după data de 1 ianuarie 2007, sunt: copie a contractului de leasing; copie a procesului-verbal de predare-primire a mijlocului de transport; documentul de atribuire a codului de identificare fiscală, potrivit art. 69 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (copie a actului de identitate/certificat de înregistrare/certificat de înregistrare fiscală, după caz).

În cazul contractelor de leasing financiar, locatarul, persoana fizică sau persoana juridică, după caz, depune declaraţia fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază este înregistrat mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de leasing, însoţită de o copie a acestuia. În cazul contractelor de leasing financiar care se reziliază, impozitul pe mijloacele de transport este datorat de locator începând cu data încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing. În cazul contractelor de leasing financiar care se finalizează cu transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport, locatarul datorează impozit pe mijlocul de transport şi are obligaţia declarării acestuia la organul fiscal local competent, în termen de 30 de zile.

Scutirile de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplică pentru:

- autoturismele, motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora;

- navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei;

- mijloacele de transport ale instituţiilor publice;

- mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public.

- vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.

Calcularea impozitului pe mijloacele de transport se face în funcţie de tipul mijlocului de transport:

- în funcţie de capacitatea cilindrică a autovehiculului, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul de la art. 263 alineatul (2).

- în cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de la alineatul (4) al art. 263 (potrivit prevederilor din Norme, pentru categoriile de autovehicule de transport marfă, taxa anuală se stabileşte în sumă fixă în lei/an, în mod diferenţiat, în funcţie de numărul de axe, de masa totală maximă autorizată şi de sistemul de suspensie cu care sunt dotate);

- în cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de la alineatul (5) al art. 263;

- în cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijlocul de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul de la alineatul (6) al art. 263;

- în cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul de la alineatul (7) al art. 263;

Acelaşi articol mai dispune că prin normele metodologice sunt prevăzute criteriile de stabilire a cuantumului impozitului. Astfel, la Punctul 107 din Norme se prevede impozitul pe mijloacele de transport cu tracţiune mecanică este anual şi se stabileşte în sumă fixă pentru fiecare tip de mijloc de transport prevăzut la art. 263 din Codul fiscal, pentru fiecare 200 cm3 sau fracţiune din aceasta.

În cazul autovehiculelor de până la 12 tone inclusiv, destinate prin construcţie, atât transportului de persoane, cât şi de bunuri, pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, acestea sunt asimilate autoturismelor cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv, iar în cazul celor de peste 12 tone, acestea sunt asimilate autovehiculelor prevăzute la art. 263 alin. (4) pct. I, II şi III din Codul fiscal, respectiv cu 2, 3 sau 4 axe. Intră sub incidenţa acestui alineat automobilele mixte şi automobilele specializate sau autospecializatele.

Pentru remorci, semiremorci şi rulote, taxa anuală este stabilită în sumă fixă în lei/an, în mod diferenţiat, în funcţie de masa totală maximă autorizată a acestora.

Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pentru fiecare mijloc de transport cu tracţiune mecanică, precum şi pentru fiecare remorcă, semiremorcă şi rulotă care are carte de identitate a vehiculelor distinctă, chiar dacă circulă în combinaţie.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu