Un ordin comun al ministrului finanţelor şi al ministrului justiţiei aprobă procedurile de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, precum şi modelul şi conţinutul unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit. 

Ordinul MFP/MJ nr. 1.022/2.562/2016 abrogă Ordinul nr. 1.706/1.889/C/2008, începând din 12 iulie, data publicării noii reglementări în Monitorul oficial nr. 524/2016. 

Formularul 208 “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”

Declaraţia se completează şi se depune de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi plăţii impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal: construcţiile de orice fel şi terenurile aferente acestora, terenurile de orice fel fără construcţii.

ATENŢIE! Formularul se utilizează de către notarii publici şi pentru notificarea organului fiscal central competent, în cazul în care valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piaţă.

Înregistrările se fac distinct pentru:

a) persoanele juridice, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia celor prevăzute la lit. b);

b) persoanele fizice şi juridice, precum şi alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului;

c) persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor prevăzute la lit. b;

d) persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c;

e) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal.

Instrucţiunile detaliază înscrierile în cazul transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin donaţie, prin moştenire, prin vânzare-cumpărare etc.

Valoarea de piaţă. În Declaraţia completată de notar există rubrica “Valoarea stabilită în studiul de piaţă” în care se înscrie suma reprezentând valoarea stabilită în studiul de piaţă, pentru fiecare tranzacţie, pe fiecare beneficiar de venit, ATENŢIE! – numai în situaţia în care valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici. 

Formularul 209 “Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri supuse impozitului pe venit, conform legii, din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, în cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia se realizează prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească.

REŢINEŢI! În situaţia în care instanţele judecătoreşti nu transmit organului fiscal, în termen de 30 de zile de la data hotărârii judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă/hotărârii judecătoreşti definitive şi executorii, hotărârea şi documentaţia prevăzută de lege pentru stabilirea impozitului datorat, contribuabilul poate depune declaraţia în vederea stabilirii impozitului de către organul fiscal.

Termen de depunere. Declaraţia se depune la organul fiscal central competent în termen de 10 zile, inclusiv, de la data transferului, în vederea calculării impozitului, în condiţiile legii.

Declaraţia se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal competent, sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire. 

Procedura de emitere a Deciziei de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

– În situaţia în care transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal se realizează prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească, stabilirea impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal se face pe baza datelor declarate de contribuabili în Declaraţia privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (formular 209).

– În cazul transferurilor prin executare silită, în situaţia în care contribuabilul nu depune formularul 209 la termenul prevăzut de lege, stabilirea impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal se face pe baza documentaţiei aferente transferului, transmisă de organul de executare silită, potrivit legii.

– La calculul impozitului se au în vedere, după caz, declaraţia depusă de contribuabil, hotărârea judecătorească şi/sau documentaţia aferentă hotărârii sau documentaţia aferentă transferului în cazul executării silite. În situaţia în care din documentele de mai sus nu rezultă elementele necesare stabilirii bazei de calcul al impozitului, în funcţie de modul de transfer al dreptului de proprietate, se vor avea în vedere dispoziţiile pct. 33 al titlului IV din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, date în aplicarea art. 111 din Codul fiscal.

FOARTE IMPORTANT! Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal se plăteşte în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, conform legii. 

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here