18 Februarie, 2020

Impozitul anual stabilit din oficiu

Prin ordin al Preşedintelui ANAF a fost aprobată Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice.

Ordinul nr. 2862/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 897 din 6 noiembrie 2019, aprobă totodată şi modelul și conținutul unor formulare cu care va opera Procedura. 

Procedura se aplică pentru stabilirea din oficiu a impozitului anual datorat de persoanele fizice pentru veniturile realizate începând cu anul fiscal 2018.

Pentru anul 2019, termenul de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declarațiilor de impunere începe să curgă de la data distribuirii, către organul fiscal, a aplicației informatice care emite Lista persoanelor fizice care nu au depus declarația de impunere. 

De reţinut câteva criterii: 

- Procedura se pune în aplicare în caz de nedepunere a declarației de impunere, situaţie care dă dreptul organului fiscal central competent de a stabili din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil/impozitul anual datorat, pe fiecare sursă și categorie de venit.

- Stabilirea din oficiu a obligației de plată se efectuează asupra veniturilor impozabile în România, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și pentru fiecare an fiscal pentru care nu au fost depuse declarații de impunere, conform legii.

- Stabilirea din oficiu a impozitului anual pe venit se realizează în cadrul perioadei de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și nu privește perioadele pentru care contribuabilul a fost supus inspecției fiscale.

- Cuantumul impozitului pe venit se stabilește sub rezerva verificării ulterioare, potrivit legii.

- Compartimentul de specialitate este îndreptățit să examineze, din oficiu, starea de fapt, să utilizeze toate informațiile și documentele necesare pentru determinarea situației fiscale a contribuabilului. 

Cum se va face identificarea şi notificarea contribuabililor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative, potrivit legii 

- Compartimentul de specialitate generează Lista persoanelor fizice care au obligația depunerii declarației de impunere, care va cuprinde persoanele fizice care au realizat, în anul de impunere, următoarele tipuri de venit:

a) activități independente pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

b) drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net se stabilește în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, altele decât cele pentru care impozitul se reține la sursă;

c) cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

d) cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se stabilește pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, cu excepția veniturilor din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei și pentru care nu s-a exercitat opțiunea pentru stabilirea venitului net anual în sistem real;

e) activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

f) silvicultură și/sau piscicultură;

g) cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se stabilește pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, pentru care chiria este exprimată în lei, în condițiile derulării contractului de închiriere în anul de impunere;

h) activități independente pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, în condițiile continuării activității în anul de impunere;

i) cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente, impuse pe baza normelor de venit, în condițiile continuării activității în anul de impunere;

j) transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;

k) venituri din activități agricole pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit;

l) venituri din străinătate pentru care există obligația depunerii declarației de impunere, potrivit legii.

Pe baza informațiilor existente în evidența fiscală constituită pe baza datelor declarate de contribuabili, plătitorii de venituri sau intermediarii/societățile de administrare a investițiilor/societățile de investiții autoadministrate, după caz, în funcție de natura venitului realizat, precum și din schimbul de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și autorități fiscale din străinătate.

Prin Procedură sunt stabilite modalităţile prin care organul fiscal îşi obţine informaţiile necesare pentru întocmirea Listelor cu cei care nu şi-au îndeplinit obligaţiile de declarare, cu precizări punctuale privind sursele de informaţii privind veniturile dina nul 2018.

În termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declarațiilor de impunere, compartimentul de specialitate, prin aplicația informatică, emite Lista persoanelor fizice care nu au depus declarația de impunere, prin compararea Listei persoanelor fizice care au obligația depunerii declarației de impunere cu Lista persoanelor fizice care au depus declarația de impunere.

- În termen de 15 zile de la emiterea Listei persoanelor fizice care nu au depus declarația de impunere, compartimentul de specialitate emite și comunică persoanelor din listă Notificarea privind nedepunerea la termen a declarației de impunere, cu derogări – în ce priveşte termenul – pentru anumite tipuri de venituri.

- Stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înștiințarea contribuabilului privind depășirea termenului legal de depunere a declarației de impunere.

Ai nevoie de Ordinul nr. 2862/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu