Proiectul de modificare a Normelor de aplicare a Codului fiscal conţine unele precizări aliniate la recentele amendamente aduse reglementării de bază. 

Scutiri pentru clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice

În prezent, norma metodologică dată în aplicarea art. 456 alin. (1) lit.x) nu cuprinde prevederi referitoare la aplicarea scutirii impozitului pe clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au faţada stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Prin completările propuse, se precizează documentele pe care titularii dreptului de proprietate trebuie să le depună la organul fiscal în acest scop, şi anume autorizația de construire, procesul-verbal de recepție finală privind lucrările efectuate şi actul prin care se face regularizarea taxei pentru autorizația de construire.

Dincolo de lege şi Norme, în lipsa unui flux simplificat între Ministerul Culturii şi autoritatea locală, birocraţia se pare că face, încă, deosebit de anevoios acest parcurs. 

Scutiri la impozitul/taxa pe teren

Prin dispoziţiile din Codul fiscal, nu se datorează impozite/taxe, între altele, pentru suprafețele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul de producție lemnoasă, cele certificate, precum și cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani.

Precizările din Norme se modifică, în sensul că prin sintagma ”suprafețe de fond forestier ” se înțelege acele suprafețe care sunt certificate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, potrivit prevederilor Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată,  cu modificările și completările ulterioare  și a Hotărârii Guvernului nr. 1476/2002 pentru aprobarea unor măsuri privind gospodărirea durabilă a pădurilor. 

Calculul impozitului/taxei pe teren

• Precizările privesc calcularea în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții; calcularea impozitului sau a taxei pe teren urmează un regim de excepţie, introdus în art. 465 alin. (6) din Codul fiscal prin Legea nr. 196/2017, dacă persoana juridică are prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură şi are înregistrate în evidența contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri și cheltuieli din desfășurarea obiectului de activitate agricultură.

În aplicare, Normele modificate prevăd că veniturile/cheltuielile din arendă, precum şi cele rezultate din orice transfer al dreptului de administrare/folosinţă, din punct de vedere fiscal, nu se consideră venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate, agricultură.

• O altă modificare la Norme priveşte dispoziţiile din Codul fiscal în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, situaţie în care impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul cu nivelurile taxei pe ranguri de localităţi în funcţie de zona în cadrul localităţii, astfel cum acest tabel a fost modificat prin Legea nr. 196/2017.

Au fost refăcute exemplele de calcul a impozitului pe teren, ca urmare a abrogării impozitării suprafețelor de teren , înregistrate în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, precum și terenuri înregistrate în registrul agricol la altă categorie de de folosință decât cea de terenuri cu construcții, în suprafața de până la 400 mp. .

Prin exemplificările din Normele modificate, impozitul pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, se determină astfel:

(a) pentru suprafaţa de 0,0678 ha, prevăzută la nr. crt. 1 din tabelul de la alin. (1) lit. a) al prezentului punct, din localitatea de rangul III, zona B, respectiv: 0,0678 ha x 11.504 lei/ha = 779,9712 lei;

(b) pentru suprafaţa de 0,0483 ha, prevăzută la nr. crt. 1 din tabelul de la alin. (1) lit. c) al prezentului punct, din localitatea de rangul V, zona A, respectiv: 0,0483 ha x 1.662 lei/ha = 80,2746 lei;

(c) pentru suprafaţa de 0,0778 ha, prevăzută la nr. crt. 1 din tabelul de la alin. (1) lit. d) al prezentului punct, din localitatea de rangul V, zona D, respectiv: 0,0778 ha x 390 lei/ha = 30,42 lei. 

Pentru o mai bună urmările a cadrului de referinţă, redăm punctul 84 din Norme, cu exemplificările ce urmează a fi completate.

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal

Art. 84.

(1) Exemplul de calcul I privind stabilirea impozitului pe teren amplasat în intravilan: Un contribuabil deține într-o unitate administrativ-teritorială:

a) în localitatea de rangul III, în intravilan, în zona B, potrivit nomenclaturii stradale, la aceeași adresă, un teren în suprafață de 0,8732 ha, având următoarele categorii de folosință:

Nr. crt.

Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor efectuate în registrul agricol

Suprafața 
– ha –

0

1

2

1.

Teren cu construcții

0,0678

2.

Teren arabil

0,0490

3.

Pășune

0,0386

4.

Fâneață

0,0769

5.

Livadă

0,0562

6.

Teren cu vegetație forestieră

0,1312

7.

Teren cu ape

0,0614

8.

Drumuri

0,1319

9.

Teren neproductiv

0,2602

b) în localitatea de rangul III, în intravilan, în zona A, potrivit nomenclaturii stradale, la aceeași adresă, un teren în suprafață de 0,0202 ha, având categoria de folosință: teren neproductiv;

c) în localitatea de rangul V, în intravilan, în zona A, potrivit nomenclaturii stradale, la aceeași adresă, un teren în suprafață de 0,2578 ha, având următoarele categorii de folosință:

Nr. crt.

Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor efectuate în registrul agricol

Suprafața 
– ha –

0

1

2

1.

Teren cu construcții

0,0483

2.

Pășune

0,0576

3.

Drumuri

0,1519

d) în localitatea de rangul V, în intravilan, în zona D, potrivit nomenclaturii stradale, la aceeași adresă, un teren în suprafață de 1,24762 ha, având următoarele categorii de folosință:

Nr. crt.

Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor efectuate în registrul agricol

Suprafața 
– ha –

0

1

2

1.

Teren cu construcții

0,0778

2.

Teren arabil

0,0514

3.

Pășune

0,0311

4.

Fâneață

0,0943

5.

Livadă

0,4321

6.

Teren cu vegetație forestieră

0,2300

7.

Teren cu ape

0,0690

8.

Drumuri

0,1304

9.

Teren neproductiv

0,1315


Ai nevoie de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here