28 Ianuarie, 2020

Impozite şi taxe locale în cazul contractelor de fiducie

În cadrul recentelor propuneri de modificare a Codului fiscal şi a altor acte normative, prin ordonanţă de Guvern, Ministerul Finanţelor Publice – în calitate de iniţiator al acestui proiect de act normativ – atrage atenţia asupra faptului că fiducia este o instituţie nou introdusă in Codul civil şi, ca atare, în prezent nu există reglementări privind tratamentul fiscal aplicabil persoanelor fizice şi juridice în ceea ce priveşte impozitele şi taxele locale datorate.

Prin proiectul de act normativ se stabileşte tratamentul fiscal aplicabil în cazul persoanelor fizice şi juridice care încheie contracte de fiducie conform Codului Civil. Se are în vedere ca impozitele şi taxele locale aferente patrimoniului transferat în cadrul acestor contracte să fie plătite de către fiduciar la bugetele locale unde sunt înregistrate drepturile care fac obiectul fiduciei.

Astfel, în Capitolul X al Titlului IX “Impozite şi taxe locale” ar urma să se introducă un articol special cu următoarea prevedere:

„Contracte de fiducie

Art. 2831 - În cazul persoanelor fizice şi juridice care încheie contracte de fiducie

conform Codului Civil, impozitele şi taxele locale aferente patrimoniului transferat în cadrul

acestor contracte, sunt plătite de către fiduciar începând cu 1 ianuarie a anului fiscal

următor, la bugetele locale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul fiduciei cu

respectarea prevederilor prezentului titlu.”

*

În noua formă a Codului civil, instituţia fiduciei este tratată în Titlul IV al Cărţii a III-a “Despre bunuri”.

Fiducia este operaţiunea juridică prin care unul sau mai mulţi constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanţă, garanţii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai mulţi fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcătuiesc o masă patrimonială autonomă, distinctă de celelalte drepturi şi obligaţii din patrimoniile fiduciarilor.

Părţile contractului de fiducie. Orice persoană fizică sau juridică poate fi constituitor în contractul de fiducie. Pot avea calitatea de fiduciari în acest contract numai instituţiile de credit, societăţile de investiţii şi de administrare a investiţiilor, societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de asigurare şi de reasigurare legal înfiinţate. De asemenea, pot avea calitatea de fiduciari notarii publici şi avocaţii, indiferent de forma de exercitare a profesiei.

Beneficiarul fiduciei poate fi constituitorul, fiduciarul sau o terţă persoană.

Înregistrarea fiscală. Sub sancţiunea nulităţii absolute, contractul de fiducie şi modificările sale trebuie să fie înregistrate la cererea fiduciarului, în termen de o lună de la data încheierii acestora, la organul fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului.

Opozabilitatea fiduciei. Fiducia este opozabilă terţilor de la data menţionării sale în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. Înscrierea drepturilor reale imobiliare, inclusiv a garanţiilor reale imobiliare, care fac obiectul contractului de fiducie se face şi în cartea funciară, pentru fiecare drept în parte.

Încetarea contractului de fiducie. Contractul de fiducie încetează prin împlinirea termenului sau prin realizarea scopului urmărit când aceasta intervine înainte de împlinirea termenului. Contractul încetează, de asemenea, în cazul în care toţi beneficiarii renunţă la fiducie, iar în contract nu s-a precizat cum vor continua raporturile fiduciare într-o asemenea situaţie. Declaraţiile de renunţare sunt supuse aceloraşi formalităţi de înregistrare ca şi contractul de fiducie. Încetarea se produce la data finalizării formalităţilor de înregistrare pentru ultima declaraţie de renunţare. Contractul de fiducie încetează şi în momentul în care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei împotriva fiduciarului sau în momentul în care se produc, potrivit legii, efectele reorganizării persoanei juridice.

Efectele încetării contractului de fiducie. Când contractul de fiducie încetează, masa patrimonială fiduciară existentă în acel moment se transferă la beneficiar, iar în absenţa acestuia, la constituitor. Contopirea masei patrimoniale fiduciare în patrimoniul beneficiarului sau al constituitorului se va produce numai după plata datoriilor fiduciare.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu