Sinteza de mai jos priveşte modificările aduse la acest capitol din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, prin Hotărârea Guvernului nr. 354/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 442 din 25 mai 2018. 

Determinarea venitului net anual

• Venitul net se determină pe bază de norme anuale de venit la contribuabilii care realizează venituri din desfășurarea activităților de producție, comerț și prestări servicii cuprinse în nomenclatorul elaborat de MFP.

• Pentru determinarea venitului net anual se aplică criteriile specifice de corecție asupra normei de venit.

• Situaţii particulare de stabilire a venitului net anual pentru activităţi la care venitul se determină pe baza normelor de venit:

– pentru aceeași activitate desfăşurată de un contribuabil în două sau mai multe locuri diferite, precum şi pentru mai multe activități desfăşurate de un contribuabil: se însumează nivelul normelor de venit corectate potrivit criteriilor specifice;

– pentru persoane fizice care desfășoară individual o activitate independentă ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală și activitatea este prevăzută în nomenclatorul activităților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit: venitul net anual se determină de către contribuabil pe baza normelor anuale de venit.

– pentru activitatea desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma anuală de venit corespunzătoare fiecărui asociat din cadrul asocierii nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12 luni. Pentru determinarea venitului net anual fiecare membru asociat aplică criteriile specifice de corecție asupra normei de venit proprii. 

Coeficienţii de corecţie

• Norma anuală de venit se ajustează de către contribuabili, în sensul majorării/reducerii, prin aplicarea coeficienților de corecție asupra normelor anuale de venit stabilite de direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București.

• La stabilirea coeficienților de corecție a normelor de venit se vor avea în vedere criteriile prevăzute în Normele la Codul fiscal.

• Situaţii specifice de aplicare a criteriilor :

– diminuarea normelor de venit ca urmare a îndeplinirii criteriului de vârstă a contribuabilului se operează începând cu anul următor celui în care acesta a împlinit numărul de ani care îi permite reducerea normei;

– corectarea normelor de venit pentru contribuabilii care au și calitatea de salariat sau își pierd această calitate se face începând cu luna următoare încheierii/desfacerii contractului individual de muncă.

– contribuabilii care beneficiază de mai mulți coeficienți de corecție, în sensul reducerii/majorării normelor de venit anuale, iau în calcul coeficientul cel mai mare. 

Reducerea venitului normat – situaţii

• Venitul net din activități independente, determinat pe bază de norme anuale de venit, se reduce de către contribuabil, proporțional cu:

a) perioada de la începutul anului și până la momentul autorizării din anul începerii activității;

b) perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal, în situația încetării activității, la cererea contribuabilului.

• Pentru întreruperile temporare de activitate în cursul anului, cauzate de accidente, spitalizare sau alte cauze obiective, inclusiv cele de forță majoră, dovedite cu documente justificative, normele de venit se reduc, de către contribuabil, proporțional cu perioada nelucrată. La încetarea activității în cursul anului, precum şi la întreruperea temporară, contribuabilul/fiecare asociat, în cazul asocierilor fără personalitate juridică, este obligat ca în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului să depună Declarația unică, privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice la organele fiscale competente și să își recalculeze impozitul pe venit.

• Venitul net din activități independente desfășurate de persoana fizică cu handicap grav sau accentuat, în mod individual și/sau într-o formă de asociere, se reduce, de către contribuabil, proporțional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului. Impozitul datorat va fi calculat pentru venitul net anual redus proporțional cu numărul de zile. Prevederea se aplică atât în cazul contribuabilului încadrat, în cursul perioadei impozabile, în gradul de handicap grav sau accentuat, cât și în cazul contribuabilului care în cursul perioadei impozabile nu se mai încadrează în gradul de handicap respectiv. 

Trecerea de la impunerea în sistem real la impunere pe normă de venit

• Pentru contribuabilul care optează să fie impus pe bază de normă de venit și care anterior a fost impus în sistem real, având investiții în curs de amortizare, valoarea amortizării nu diminuează norma de venit.

• Situaţii particulare legate de investiţiile făcute:

– veniturile realizate din valorificarea investițiilor sau trecerea lor în patrimoniul personal în cursul perioadei de desfășurare a activității sau în caz de încetare a activității majorează norma de venit proporțional cu valoarea amortizată în perioada impunerii în sistem real;

– în cazul contribuabilului impus pe bază de normă de venit, care pe perioada anterioară a avut impunere în sistem real și a efectuat investiții care au fost amortizate integral, veniturile din valorificarea sau trecerea acestora în patrimoniul personal ca urmare a încetării activității vor majora norma de venit. 

Impunerea pentru situaţii cu activităţi mixte

• Contribuabilii care în cursul anului fiscal își completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclator vor fi impuși în sistem real, pentru veniturile realizate din întreaga activitate, de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea, de către contribuabili, a fracțiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net rezultat din evidența contabilă. 

Opțiunea de a stabili venitul net anual utilizându-se datele din contabilitate

• O secţiune nouă, la precizările din acest capitol arată că opţiunea de a determina venitul net în sistem real se face astfel:

a) în cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale (şi la care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfășurării activității), care au desfășurat activitate în anul precedent și au fost impuși pe bază de norme de venit, prin completarea corespunzătoare a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice; declaraţia unică se depune până la data de 15 martie inclusiv a anului pentru care se exercită opțiunea;

b) în cazul contribuabililor din aceeaşi categorie, care încep activitatea în cursul anului fiscal, prin completarea corespunzătoare a declarației unice și depunerea acesteia în termen de 30 de zile de la data începerii activității.

Ai nevoie de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here