Ordonanţa nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal a fost, recent, aprobată de Parlament, cu modificări referitoare la tema enunţată în titlu.

Legea de aprobare nr. 94/2011 a fost publicată în M.Of. nr. 404 din 9 iunie 2011.

Anterior, ordonanţa de urgenţă a mai suferit modificări prin O.U.G. nr. 82/2010 (publicată în M.Of.nr. 638 din 10 septembrie 2010), O.U.G. nr. 117/2010 (publicată în M. Of. nr. 891 din 30 decembrie 2010 şi prin O.U.G. nr.17/2011 (publicată în M.Of. nr. 145 din 28 februarie 2011).

Mai  reamintim şi faptul că, iniţial, ordonanţa de urgenţă a fost pusă în aplicare prin Norma metodologică aprobată prin H.G. nr. 791/2010. Ulterior, O.U.G. nr. 82/2010 a abrogat această Normă, precum şi anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004.

■ În forma sa anterioară aprobării prin lege, ordonanţa de urgenţă prevedea, prin Art.III alin. 2), că în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor pentru şomaj, prin venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială, se înţelege acele venituri realizate din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau venituri rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil. Asupra acestor venituri se datorează contribuţiile individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj.

■ Odată cu aprobarea prin Legea nr. 94/2011, textul a suferit completări. La categoriile de venituri impozabile, cu titlu de venituri de natură profesională s-au adăugat şi contractele civile şi cele de colaborare încheiate în temeiul prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv art. 18 din Legea nr.53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Asupra acestor venituri se datorează contribuţiile individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj.

*

Câteva precizări suplimentare pe tema semnalată.

● Art.7 (1) pct.131 din Codul fiscal defineşte dreptul de autor şi drepturile conexe care constituie obiect al acestora operele originale de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente, precum şi drepturile conexe dreptului de autor şi drepturile sui-generis, potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

● O.U.G. nr.58/2010, la care am prezentat modificările suferite prin legea de aprobare, prevede în continuare, la Art.III alin./2), că persoanele fizice care realizează venituri de natură profesională, pentru care se datorează şi se plăteşte contribuţia individuală de asigurări sociale şi contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj, sunt considerate asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi în sistemul asigurărilor pentru şomaj şi beneficiază de prestaţiile prevăzute de Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

● Prevederile cu privire la statutul de asigurat obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj nu se aplică persoanelor pentru care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se prevede, potrivit Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, că asigurarea în sistemul asigurărilor pentru şomaj este facultativă şi care deţin statutul de asigurat în acest sistem în temeiul unui contract de asigurare pentru şomaj, cu excepţia cazului în care aceste persoane renunţă la contractul de asigurare.

● Persoanelor asigurate în alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, şi persoanelor care au calitatea de pensionari nu le sunt aplicabile prevederile alin. (2), modificat prin legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă.

● Persoanele care, în mod ocazional, realizează, pe lângă veniturile de natură salarială, şi venituri de natură profesională definite la art. 7 alin. (1) pct. 131 din Codulul fiscal, nu datorează contribuţiile individuale şi pentru aceste venituri de natură profesională.

● În schimb, persoanele care, în mod ocazional, realizează exclusiv venituri de natură profesională definite la art. 7 alin. (1) pct. 131 din Codul fiscal, datorează contribuţiile prevăzute la alin. (2) dfin O.U.G. nr.58 pe care l-am prezentat în forma modificată. În această situaţie, baza de calcul anuală nu poate depăşi de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

● Persoanele care realizează, cu caracter de regularitate, pe lângă veniturile de natură salarială, şi venituri de natură profesională, datorează contribuţiile individuale; pentru aceste venituri de natură profesională, baza de calcul la care se datorează contribuţiile individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru şomaj este:

a) venitul brut diminuat cu cota de cheltuială prevăzută la art. 50 alin. (1) lit. a) sau, după caz, la art. 50 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, pentru veniturile din drepturi de autor şi drepturi conexe;

b) venitul brut, pentru veniturile din activitatea desfăşurată în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil.

● Persoanele care realizează, cu caracter de regularitate, exclusiv venituri de natură profesională, datorează contribuţiile la baza de calcul astfel cum am aratat mai sus.

● Prin venituri realizate în mod ocazional se înţelege acele venituri realizate ca urmare a desfăşurării unei activităţi, în mod sporadic, fără a avea un caracter de regularitate.

Obligaţia declarării, calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiilor individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru şomaj, corespunzătoare veniturilor prevăzute la alin. (2), revine plătitorului de venit. Nerespectarea acestei obligaţii se sancţionează potrivit prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la obligaţiile angajatorilor în ceea ce priveşte declararea, calcularea, reţinerea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale, respectiv a contribuţiilor de asigurări pentru şomaj.

Plătitorii de venit, în vederea declarării evidenţei nominale a persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială şi a contribuţiilor individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj corespunzătoare veniturilor respective, depun lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile de natură profesională, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (prevăzută la art. 29619 din Codul fiscal).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here