Întrebare. Bună ziua. Cum este încadrată la calcul impozitului pe profit valoarea neamortizată a cheltuielilor de dezvoltare care a fost înregistrată în rezultatul reportat? Mulțumesc. (Tudor B., Brașov)

Opinie.

 1. Conform art. 19 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ,,rezultatul fiscal se calculează ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile şi deducerile fiscale şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul şi elemente similare veniturilor şi cheltuielilor, potrivit normelor metodologice, precum şi pierderile fiscale care se recuperează în conformitate cu prevederile art. 31. Rezultatul fiscal pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal negativ este pierdere fiscală. ,,
 2. Potrivit art. 19 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, formula de calcul matematic a rezultatului fiscal este:

+ veniturile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, date în baza Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, date în baza Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

veniturile neimpozabile

deducerile fiscale

+cheltuielile nedeductibile

+elemente similare veniturilor, potrivit normelor metodologice

elemente similare cheltuielilor, potrivit normelor metodologice

pierderile fiscale care se recuperează în conformitate cu prevederile art. 31 cod fiscal

=Rezultat fiscal

 1. În aplicarea art. 19 alin. (1) din Codul fiscal, pentru calculul rezultatului fiscal, veniturile şi cheltuielile sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit reglementărilor contabile date în baza Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte sume care, din punct de vedere fiscal, sunt elemente similare veniturilor şi cheltuielilor.
 2. Exemple de elemente similare veniturilor și elemente similare cheltuielilor sunt nominalizate la punctul 5 din Normele metodologice de aplicare a art. 19 alin. (1) din Codul fiscal.
 3. În speță, la calculul rezultatului fiscal, valoarea neamortizată a cheltuielilor de dezvoltare care a fost înregistrată în rezultatul reportat este considerată element similar cheltuielilor. În acest caz, această valoare este deductibilă fiscal pe perioada rămasă de amortizat a acestor imobilizări, respectiv durata iniţială stabilită conform legii, mai puţin perioada pentru care s-a calculat amortizarea.

Temei legal:

 • Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
 • Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here