Un ordin din 2016 al preşedintelui ANAF a stabilit procedura de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii în aplicarea regimului comunitar. Punctăm, mai jos, două dintre situaţiile prevăzute de procedura aprobată prin OPANAF nr. 2554/2016, publicat în Monitorul oficial nr. 712 din 14.09.2016. 

Încadrare în reglementările comunitare

Procedura de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii aplică dispoziţiile art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale.

Procedura, din care ne rezumăm doar la doua situaţii, reglementează regimul importurilor scutite de taxe vamale pentru:

 • materiale educaţionale, ştiinţifice şi culturale; instrumente şi aparate ştiinţifice;
 • echipamentelor importate în scopuri necomerciale de către sau pentru o unitate sau organism de cercetare ştiinţifică care îşi are sediul în afara Uniunii Europene;
 • animale de laborator şi substanţe biologice sau chimice utilizate în cercetare;
 • instrumente şi aparate destinate cercetării medicale, stabilirii de diagnostice sau realizării de tratamente medicale;
 • substanţe de referinţă pentru controlul calităţii medicamentelor;
 • mărfurile de uz general importate de organizaţii de stat sau de alte organizaţii de binefacere sau filantropice în folosul victimelor catastrofelor;
 • mărfurile destinate persoanelor cu handicap.
 • cadourile primite în contextul relaţiilor internaţionale

Import cu scutire de taxe vamale pentru materiale educaţionale, ştiinţifice şi culturale, precum şi pentru instrumente şi aparate ştiinţifice

Procedura de autorizare este dată în aplicarea art. 43-50 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului şi art. 2-12 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1225/2011.

Organizaţiile sau instituţiile interesate depun cererile de autorizare prevăzute la art. 4, 6 şi 10 din Regulamentul (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială îşi au sediul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, semnate de reprezentantul legal, în care se vor menţiona: denumirea, sediul social, codul de identificare fiscală, scopul concret pentru care se solicită autorizaţia, precum şi alte informaţii necesare identificării mărfurilor.

Cererile sunt însoţite de:

 • actul de înfiinţare (copie);
 • statutul, după caz (copie);
 • declaraţia prin care conducătorul organizaţiei sau reprezentantul său atestă că a luat cunoştinţă de diferitele obligaţii şi care include angajamentul de a se conforma acestor obligaţii;
 • dacă este cazul, documentaţia privind instrumentul sau aparatul avut în vedere.

În urma analizării cererii şi a documentelor însoţitoare, în situaţia în care condiţiile legale sunt îndeplinite şi solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale şi vamale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, comisia emite decizia de autorizare.   

Import cu scutire de taxe vamale pentru mărfurile destinate persoanelor cu handicap

Procedura face aplicare la dispoziţile art. 66-73 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 şi Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.224/2011.

Conducătorul instituţiei sau al organismului destinatar sau reprezentantul său împuternicit formulează cererea respectivă pe lângă autoritatea competentă din statul membru unde se află această instituţie sau organism. Această cerere este însoţită de toate elementele de informare considerate necesare de autoritatea competentă pentru a se stabili dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute pentru acordarea scutirii de taxe vamale. Autoritatea competentă a statului membru unde se află instituţia sau organismul destinatar hotărăşte direct cu privire la cererea menţionată.

Se ataşează declaraţia prin care conducătorul organizaţiei sau reprezentantul său atestă că a luat cunoştinţă de diferitele obligaţii şi care include angajamentul de a se conforma acestor obligaţii.

Procedura face, de asemenea trimitere la Regulamentul vamal nr. 1186/2009, pentru situaţiile menţionate la art. 71-73 din Regulament cu privire la obiectele importate care pot fi împrumutate, închiriate sau transmise, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, de aceste instituţii sau organizaţii fără scop lucrativ nevăzătorilor şi altor persoane cu handicap de care acestea se ocupă, fără plata taxelor vamale aferente acestor obiecte. 

Documentar

Regulamentul (UE) nr. 1225/2011. Articolul 2

(1) Acordarea scutirii de taxe de import pentru obiectele cu caracter educativ, ştiinţific sau cultural, menţionate la articolul 43, articolul 44 alineatul (1) şi la articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009, denumite în continuare “obiecte”, determină obligaţia unităţii sau a organismului destinatar:

(a) de a transporta direct obiectele în cauză până la locul de destinaţie declarat;

(b) de a le trece în inventarul său;

(c) de a facilita efectuarea tuturor controalelor pe care autorităţile competente le consideră utile pentru a se asigura că sunt şi rămân îndeplinite condiţiile de acordare a scutirii de taxe vamale.

De asemenea, în cazul obiectelor prevăzute la articolul 44 alineatul (1) şi la articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009, aceasta determină obligaţia unităţii sau a organismului destinatar de a utiliza aceste obiecte exclusiv în scopuri necomerciale, în înţelesul articolului 46 litera (b) din respectivul regulament.

(2) Conducătorul instituţiei destinatare sau al organismului destinatar sau reprezentantul său împuternicit este obligat să prezinte autorităţilor competente o declaraţie care să ateste că a luat cunoştinţă de diferitele obligaţii enumerate la alineatul (1) şi care să includă angajamentul de a se conforma acestor obligaţii.

Autorităţile competente pot prevedea ca declaraţia menţionată la primul paragraf să fie prezentată fie pentru fiecare import, fie pentru mai multe importuri, fie pentru totalitatea importurilor care urmează să fie efectuate de instituţia sau organismul destinatar.

Regulamentul (CE) nr. 1186/2009. Articolul 43

Materialele educaţionale, ştiinţifice şi culturale enumerate în anexa II sunt admise cu scutire de taxe de import, cu condiţia ca ele să fie destinate:

(a) fie organizaţiilor sau instituţiilor de învăţământ, ştiinţifice şi culturale de stat;

(b) fie organizaţiilor sau instituţiilor din categoriile specificate în dreptul fiecărui articol din coloana 3 a anexei II la Regulament, cu condiţia ca acestea să fi fost autorizate de către autorităţile competente ale statelor membre să primească asemenea articole scutite de taxe vamale. 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here