Executivul a adoptat o ordonanţă de urgenţă care modifică şi completează unele acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice, în contextul îndeplinirii obligaţiilor de aliniere la reglementările comunitare. OUG nr. 58/2016 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 738 din 23.09.2016. 

Reţinem, de la început, precizarea potrivit căreia contractele în curs de executare şi procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă care s-au încheiat sau iniţiat cu respectarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice şi concesiunilor de lucrări şi de servicii se definitivează pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii acestora, cu excepţia obligării ofertanţilor de a prezenta licenţa Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. 

Principalele modificări legislative

Legea 346/2004. Ordonanţa de urgenţă abrogă, din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, prevederea prin care IMM-urile beneficiau de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garanţia pentru participare şi de garanţia de bună execuţie, cerute în achiziţiile publice de bunuri, servicii şi lucrări. Astfel, prin eliminarea acestor facilităţi considerate de către Comisia Europeană ca fiind măsuri care creează o discriminare pozitivă faţă de operatorii economici care nu au acest statut, IMM-urile vor participa în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi operatori economici la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi a contractelor de concesiune de lucrări şi servicii.

Comunicatul Guvernului cu privire la modificările operate menţionează, în context, faptul că noul cadru legal în domeniul achiziţiilor publice, adoptat pe parcursul acestui an, conţine o serie de prevederi care promovează accesul IMM-urilor la această piaţă, cum ar fi faptul că împărţirea pe loturi a contractului de achiziţie publică devine regulă, autorităţile contractante având obligaţia de a justifica decizia de a nu recurge la atribuirea contractului pe loturi. De asemenea, introducerea unui mecanism care să permită plăţi directe către subcontractanţi – facilitează, indirect, accesul IMM-urilor la piaţa achiziţiilor publice, având în vedere că, în multe situaţii, subcontractanţii sunt întreprinderi mici sau mijlocii.

Legea nr 51/2006. Ordonanţa modifică şi abrogă dispoziţii din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, introduse în cursul anului 2012, astfel încât prevederile acestei legi să fie corelate cu noile legi privind achiziţiile publice, adoptate de Parlament în cursul acestui an.

• Se clarifică faptul că un contract de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi contract de concesiune de servicii sau contract de achiziţie publică.

Delegarea gestiunii unui serviciu de utilităţi publice este redefinită ca find ”acţiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licenţă, în condiţiile prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activităţi din sfera serviciilor de utilităţi publice a cărui/cărei răspundere o are. Delegarea gestiunii unui serviciu/unei activităţi de utilităţi publice implică operarea propriu-zisă a serviciului/activităţii, punerea la dispoziţie a sistemului de utilităţi publice aferent serviciului/activităţii delegat/delegate, precum şi dreptul şi obligaţia operatorului de a administra şi exploata sistemul de utilităţi publice respectiv. Delegarea gestiunii poate fi efectuată şi de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, în baza unui mandat special acordat de acestea“.

 Se reglementează  gestiunea directă în sensul conformării cu reglementările din Directiva nr. 24/2016 privind achiziţiile publice. În acest sens se precizează că gestiunea directă se realizează atât prin intermediul operatorilor de drept public, cât şi a operatorilor de drept privat, eliminându-se referirea doar la operatorii de drept public.

 Se elimină distincţia dintre operatorii economici de drept public sau privat la acordarea accesului la atribuirea contractelor de delegare.

 Este eliminată condiţia licenţei emise sau recunoscute de autorităţile de reglementare competente pentru participarea operatorilor la procedurile pentru delegarea gestiunii serviciilor.

 Măsurile de natura ajutorului de stat, legat de atribuirea serviciilor de utilităţi publice, nu pot fi acordate decât după avizarea acestora de către Consiliul Concurenţei în condiţiile legii.

Legea 101/2006. Se abrogă, din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, prevederile  referitoare la durata contractelor de delegare a gestiunii.

Astfel, reglementările referitoare la durata contractelor de delegare de gestiune se corelează cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, ale Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi cu cele din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. 

Ai nevoie de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here