Prin Încheierea din 09.01.2017, pronunțată în Dosarul nr. 22.006/303/2016, Tribunalul București – Secția a IV-a civilă a dispus sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), în baza art. 519 din Codul de procedură civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la modul de interpretare a dispozițiilor art. 2.431 din Codul civil, prin raportare la art. 632 din Codul de procedură civilă, cu privire la posibilitatea executării silite privind un drept de creanță garantat prin contract de ipotecă legal încheiat și care, potrivit art. 2.431 din Codul civil, constituie titlu executoriu, dacă dreptul de creanță însuși nu este constatat printr-un înscris care să constituie, potrivit dispozițiilor legale, titlu executoriu.
Ce a declanşat litigiul principal în discuţie?
Printr-un contract de locațiune încheiat între A, în calitate de locatoare, și B, în calitate de locatar, a fost închiriat un spațiu pentru service auto și birouri, contra unei chirii lunare, locatarul obligându-se să suporte și costurile utilităților.

Contractul de închiriere mai sus menționat îmbracă forma unui înscris sub semnătură privată, care nu este înregistrat în evidențele organelor fiscale.

Contractul a fost modificat prin acte adiționale subsecvente, relevante în cauza de față fiind Actul adițional nr. 3 din 25.07.2011, prin care durata contractului a fost stabilită la 60 de luni, cu începere de la data procesului-verbal de predare- primire, și Actul adițional nr. 5 din 20.05.2015, prin care, ca urmare a diminuării suprafeței închiriate, a fost micșorată și chiria datorată de locatar, iar locatarul și-a asumat obligația de a constitui în favoarea locatorului o ipotecă mobiliară încheiată în formă autentică până la concurența unei anumite sume. Ulterior, prin Actul adițional nr. 6 din 20.11.2015, părțile s-au obligat să constituie în favoarea locatorului proprietar o garanție materială.

Prin contractul de ipotecă mobiliară încheiat în formă autentică, pentru garantarea îndeplinirii de către debitorul ipotecar B a obligațiilor asumate față de creditorul ipotecar A, în baza contractului de închiriere, astfel cum a fost acesta modificat prin Actul adițional nr. 5 din 20.05.2015, părțile au convenit constituirea unei ipoteci mobiliare asupra anumitor bunuri mobile, bunurile fiind evaluate convențional.

Contractul de ipotecă mobiliară a fost înscris în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

Prin cererea adresată Biroului Executorului Judecătoresc C, la data de 07.10. 2016,creditoarea A a solicitat demararea procedurii urmăririi silite împotriva debitoarei B pentru realizarea creanței compuse din contravaloarea întreținerii spațiului închiriat, respectiv energie electrică și gaze, precum și chirie neachitată, la care se adaugă penalități de întârziere.

Ca urmare a solicitării creditoarei, a fost deschis un dosar de executare instrumentat de Biroul Executorului Judecătoresc C.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 6 București, executorul judecătoresc a solicitat încuviințarea executării silite asupra unor bunuri mobile și autorizarea intrării în imobilul închiriat.

Judecătoria Sectorului 6 București, prin Încheierea/25.102016, pronunțată în Dosarul nr. 22.006/303/2016, a respins cererea de încuviințare a executării silite, reținând că, din interpretarea art. 632 din Codul de procedură civilă și art. 2.430-2.431 din Codul civil, caracterul executoriu al ipotecii este condiționat de existența unui titlu executoriu în ceea ce privește creanța garantată, care trebuie să fie certă, lichidă și exigibilă.

Or, în speță, ipoteca mobiliară a fost constituită în garantarea unui contract de închiriere și a actelor adiționale la acesta, contract care nu îndeplinește condițiile prevăzute de art. 1.798 din Codul civil, pentru a fi titlu executoriu, respectiv nu a fost înregistrat la organele fiscale.Împotriva acestei încheieri a declarat apel creditoarea, calea de atac fiind înregistrată pe rolul Tribunalului București – Secția a IV-a civilă.În aceste condiții  Tribunalul București – Secția a IV-a civilă a dispus sesizarea ÎCCJ și suspendarea cauzei respective până la soluționarea chestiunii de drept mai sus amintite de către instanța supremă.
 
Ce a decis ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în cazul sesizării mai sus menţionate?
ÎCCJ a decis prin Decizia nr. 60/18.09.2017 că:
În interpretarea dispozițiilor art. 2.431 din Codul civil raportat la art. 632 din Codul de procedură civilă este posibilă executarea silită a unei creanțe garantate printr-un contract de ipotecă valabil încheiat, ce constituie titlu executoriu, chiar dacă dreptul de creanță însuși nu este constatat printr-un înscris care să constituie, potrivit dispozițiilor legale, titlu executoriu”.

Decizia ÎCCJ nr. 60/18.09.2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 928/24.11.2017 și menţionăm faptul că, potrivit art. 521 alin. 3 din Codul de procedură civilă, dezlegarea dată chestiunilor de drept este obligatorie pentru instanţa care a solicitat dezlegarea de la data pronunţării deciziei, iar pentru celelalte instanţe, de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I (adică de la data de 24.11.2017). 
 
Care este conţinutul textelor de lege analizate de instanța supremă în vederea pronunţării Deciziei nr. 60/18.09.2017?
 
Art. 2431 din Codul civil: Contractele de ipotecă valabil încheiate sunt, în condițiile legii, titluri executorii.
 
Art. 632 din Codul de procedură civilă: (1) Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu.
(2)Constituie titluri executorii hotărârile executorii prevăzute la art. 633[1], hotărârile cu executare provizorie, hotărârile definitive, precum și orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.
 
Ce trebuie să înțeleagă cititorul din decizia instanței supreme mai sus amintită?
Chiar dacă prevederile Codului de procedură civilă prevede că executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu, totuși, în temeiul Deciziei nr. ÎCCJ 60/ 18.09.2017 este posibilă executarea silită a unei creanţe chiar dacă aceasta nu este constatată printr-un înscris care să constituie, potrivit dispoziţiilor legale, titlu executoriu (hotărârile executorii prevăzute la art. 633 din Cod  procedură civilă, hotărârile cu executare provizorie, hotărârile definitive, precum și orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare), cu condiția ca respectiva creanţă să fie garantată printr-un contract de ipotecă valabil încheiat, ce constituie titlu executoriu.

Ai nevoie de Codul de Procedură Civilă? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau .MOBI apăsând AICI!
comentarii


[1] Art. 633 din Codul de procedură civilă: Sunt hotărâri executorii:

  1. hotărârile date în apel, dacă prin lege nu se prevede altfel
  2. hotărârile date în primă instanță, fără drept de apel, ori cele în legătură cu care părțile au convenit să exercite direct recursul, potrivit art. 459 alin. (2).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here