Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 734 din 28.11.2013 (M.Of. 734/2013).

În vigoare de la 28.11.2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile art. 340 alin. (2) şi art. 341 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.

(1) Se aprobă Cadrul naţional al calificărilor, denumit în continuare CNC, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) CNC stabileşte 8 niveluri de calificare care pot fi dobândite prin sistemul formal de educaţie şi formare profesională din România şi prin recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite prin învăţare în contexte nonformale şi informale, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii.

Art. 2.

Se aprobă corespondenţa dintre nivelurile CNC, actele de studii ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare şi nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3.

(1) Detalierea pe forme de educaţie şi formare profesională a CNC se face prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(2) Se abrogă art. 3 şi anexa nr. 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 21 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4.

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul educaţiei naţionale, Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 20 noiembrie 2013.

Nr. 918.

Anexa 1 şi anexa 2 ale H.G. nr. 918/2013 pot fi consultate integral pe Lege.ro – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here