21 Februarie, 2019

Hotărârea CSM nr. 510/2014 pentru modificarea Regulamentului Consiliului Superior al Magistraturii

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 510/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 304 din 24.04.2014 (M.Of. nr. 304/2014).

În vigoare de la 24.04.2014

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ş t e:

Art. I.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.
 La articolul 46alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Aparatul propriu al Consiliului este organizat în direcţii, servicii şi birouri şi este condus de un secretar general.”

2.
 La articolul 56punctul 1 se abrogă.

3.
 Articolul 58 se abrogă.

4.
 Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 59.
(1) Direcţia resurse umane şi organizare asigură cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii Consiliului, instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri.
(2) Direcţia resurse umane şi organizare evaluează, în condiţiile legii, modul de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor şi propune conducerii Consiliului măsurile corespunzătoare pentru asigurarea funcţionării eficiente a acestora.
(3) Serviciul resurse umane pentru instanţele judecătoreşti are următoarele atribuţii:
1. în domeniul resurselor umane:
a) efectuează lucrările referitoare la numirea şi eliberarea din funcţie a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi şi, dacă este cazul, pe cele privind menţinerea în activitate;
b) efectuează lucrările referitoare la numirea şi revocarea din funcţii de conducere a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi;
c) efectuează lucrările referitoare la promovarea în funcţii superioare de execuţie a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi;
d) efectuează lucrările referitoare la numirea în funcţie a judecătorilor stagiari pe baza rezultatelor obţinute la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii;
e) efectuează lucrările referitoare la eliberarea din funcţie a judecătorilor stagiari;
f) efectuează lucrările privind transferul judecătorilor;
g) efectuează lucrările privind suspendarea din funcţie a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi şi, dacă este cazul, pe cele privind interzicerea provizorie a exercitării unor atribuţii;
h) efectuează lucrările referitoare la conferirea de distincţii pentru judecători, potrivit legii;
i) întocmeşte lucrările referitoare la detaşarea judecătorilor în cadrul instanţelor judecătoreşti, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Ministerul Justiţiei şi unităţile subordonate acestuia ori la alte autorităţi publice, la solicitarea acestora;
j) efectuează lucrările referitoare la delegarea judecătorilor;
k) ţine evidenţa funcţiilor de execuţie sau de conducere vacante şi a celor ocupate de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la celelalte instanţe judecătoreşti;
l) efectuează lucrările necesare publicării şi afişării funcţiilor vacante de judecător;
m) centralizează candidaturile depuse pentru ocuparea funcţiilor de conducere la instanţele judecătoreşti, a funcţiilor de judecător şi a funcţiilor de conducere de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi întocmeşte lucrările necesare secţiei în vederea propunerii de numire în funcţiile de conducere de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
n) efectuează lucrări privind acordarea unor drepturi judecătorilor;
o) întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale ale judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi, cu asigurarea confidenţialităţii datelor cuprinse în acestea;
p) efectuează lucrările necesare privind încadrarea, promovarea în funcţie, precum şi încetarea activităţii pentru personalul aparatului propriu al Consiliului;
q) întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale ale personalului aparatului propriu al Consiliului, cu asigurarea confidenţialităţii datelor cuprinse în acestea;
r) ţine evidenţa posturilor vacante din aparatul propriu al Consiliului;
s) transmite Direcţiei economice şi administrativ datele rezultate din dosarele profesionale, în vederea întocmirii actelor administrative de stabilire sau modificare a drepturilor salariale privind personalul care îşi desfăşoară activitatea în aparatul propriu al Consiliului;
ş) avizează actele administrative de stabilire sau modificare a drepturilor salariale de competenţa ordonatorului principal de credite;
t) exercită, prin intermediul persoanelor desemnate de secretarul general al Consiliului, atribuţiile prevăzute la art. 6 şi 7 din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare, în privinţa membrilor Consiliului, judecătorilor, asistenţilor judiciari, magistraţilor-asistenţi, precum şi a personalului din cadrul aparatului propriu;
ţ) ţine evidenţa declaraţiilor date de judecători, magistraţiiasistenţi şi personalul aparatului propriu al Consiliului, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), ale art. 6 alin. (1) şi ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
u) efectuează lucrările privind contestaţiile formulate de judecători în temeiul art. 36 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare;
v) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi pentru promovarea în funcţia de prim-magistrat-asistent şi de magistrat-asistent-şef la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

Hotărârea CSM nr. 510/2014 este accesibilă integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto:
FreeImages.com

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu