Hotărârea Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 512 din 09.07.2014 (M.Of. nr. 512/2014).
În vigoare de la 15.07.2014
În aplicarea art. 176 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care transpun prevederile art. 7 alin. (2) şi(3) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi electricităţii, şi a art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
având în vedere prevederile Regulamentului (CE) al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, aprobat în data de 21 mai 2014,
în temeiul dispoziţiilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1.
(1) Scopul prezentei hotărâri îl constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma restituirii sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat prevăzut la art. 176 alin. (6) din Codul fiscal, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, denumită în continuare restituire de accize, în conformitate cu Regulamentul (CE) al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, aprobat în data de 21 mai 2014. Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia de notificare şi Comisia Europeană este informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în vederea publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.
(2) Se desemnează ca Administrator al schemei de ajutor de stat Autoritatea Rutieră Română.
(3) Ajutorul de stat constă în restituirea sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat prevăzut la art. 176 alin. (6) din Codul fiscal, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor în:
a) transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;
b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective.
(4) În sensul prezentei hotărâri:
a) prin transport rutier de mărfuri în cont propriu se înţelege transportul rutier de mărfuri prevăzut la art. 3 pct. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;
b) prin transport rutier de mărfuri pentru alte persoane se înţelege transportul rutier de mărfuri contra cost prevăzut la art. 3 pct. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
c) prin greutate brută maximă autorizată se înţelege masa totală maximă autorizată definită la art. 3 pct. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv masa totală maximă a unui vehicul rutier, aşa cum este declarată de constructorul acestuia;
d) prin transport public local de persoane se înţelege transportul rutier local de persoane aşa cum este definit la art. 3 pct. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
e) prin transport regulat de persoane se înţelege serviciile regulate definite la art. 3 pct. 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi serviciile regulate speciale prevăzute la art. 3 pct. 35 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
f) prin transport ocazional de persoane se înţelege serviciile ocazionale conform definiţiei prevăzute la art. 3 pct. 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
g) prin motorină se înţelege produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal.
(5) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentei hotărâri reprezintă trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
HG nr. 537/2014 este disponibilă integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here