Hotărârea de Guvern nr. 425/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 391 din 27.05.2014 (M.Of. nr. 391/2014).
În vigoare de la 27.05.2014
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. –
Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 24 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 6 alineatul (1), litera d) se abrogă.
2. Articolul 7 se abrogă.

Art. II. –
Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 4, litera e) va avea următorul cuprins:
“e) tarifele pentru acordarea licenţelor şi tarifele anuale de menţinere a licenţelor, percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice de la solicitanţii, respectiv titularii de licenţe.”
2. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
Art. 15. –
(1) Pentru acordarea licenţei unei persoane juridice române care nu prestează niciun serviciu/activitate de utilităţi publice din sfera de reglementare a A.N.R.S.C., aceasta va depune la registratura A.N.R.S.C. o documentaţie care va cuprinde:
a) cerere-tip, conform anexei nr. 1;
b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C., în original sau copie legalizată, din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător serviciului/activităţii de utilităţi publice pentru care se solicită licenţa, valoarea capitalului social, structura acţionariatului, forma de organizare;
c) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de oficiul registrului comerţului;
d) certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice, privind datoriile la bugetul general consolidat al statului, eliberat de direcţia generală a finanţelor publice prin administraţia finanţelor publice în a cărei rază teritorială acestea se află în evidenţă, în original sau copie legalizată, în termen de valabilitate la data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C.;
e) certificat fiscal privind taxele şi impozitele locale pentru persoane juridice, eliberat de direcţia impozite şi taxe locale a consiliului local în a cărui rază teritorială acestea se află în evidenţă, în original sau copie legalizată, în termen de valabilitate la data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C.;
f) copii de pe situaţiile financiare, întocmite conform prevederilor reglementărilor contabile în vigoare, aferente exerciţiului financiar anterior; filialele înfiinţate de societăţile comerciale pe parcursul anului în care depun astfel de cereri vor anexa copiile situaţiilor financiare ale companiei/societăţiimamă, aferente exerciţiului financiar anterior;
g) declaraţie pe propria răspundere, semnată de conducătorul societăţii şi ştampilată, în original, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C.;
h) scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C.;
i) copii de pe cărţile de identitate şi certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor, respectiv de pe contractele de leasing şi contractele de închiriere, din care să rezulte dotarea minimă cu autovehicule necesare pentru prestarea/furnizarea serviciilor/activităţilor pentru care se solicită acordarea licenţei, conform anexei nr. 10 sau 11, după caz;

HG nr. 425/2014 este disponibilă integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Free Images

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here