Hotărârea Guvernului nr. 359/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 374 din 28 mai 2015 (M.Of. nr. 374/2015).

În vigoare de la 01.06.2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I.

Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 9 august 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Art. 2.

Prezenta hotărâre nu se aplică semnalizării pentru introducerea pe piaţă a substanţelor şi amestecurilor periculoase, a produselor şi/sau a echipamentelor, cu excepţia cazului în care alte dispoziţii legale fac referire în mod expres la aceasta.”

2. La anexa nr. 1, punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” 12. Zonele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanţelor sau a amestecurilor periculoase în cantităţi semnificative trebuie să fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzător, ales dintre cele prevăzute la pct. 3.2 din anexa nr. 2, sau trebuie marcate în conformitate cu pct. 1 din anexa nr. 3, exceptând cazul în care etichetele de pe fiecare ambalaj sau container sunt suficiente în acest scop.

În cazul în care nu există niciun panou de avertizare echivalent la pct. 3.2 din anexa nr. 2 care să avertizeze persoanele cu privire la substanţe sau amestecuri chimice periculoase, trebuie utilizată pictograma de pericol relevantă, astfel cum se prevede în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, aşa cum a fost modificat prin amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.272/2008.”

3. În anexa nr. 2, la punctul 3.2, panoul de avertizare „Materiale nocive sau iritante” se elimină.

4. În anexa nr. 2, la punctul 3.2 la panoul de avertizare „Pericol general” se introduce o notă de subsol cu următorul cuprins:

” * Acest panou de avertizare nu este folosit pentru a avertiza persoanele cu privire la substanţe sau amestecuri chimice periculoase, cu excepţia cazurilor în care acesta este folosit în conformitate cu a treia teză a pct. 5 din anexa nr. 3 pentru a indica depozitarea de substanţe sau amestecuri periculoase.”

5. În anexa nr. 2, la punctul 3.2, textul asociat panoului de avertizare „Materiale combustibile” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Materiale comburante sau oxidante”.

6. În anexa nr. 2, punctul 3.2.2 se abrogă.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here