Hotărârea nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 336 din 08.05.2014 (M.Of. nr. 336/2014).
În vigoare de la 08.05.2014
În temeiul Deciziei Comisiei Europene C(2014) 2240 final, al art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007,
având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare),
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1.
Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii care determină crearea de locuri de muncă în toate sectoarele, cu excepţia celor prevăzute la art. 13 şi în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat, prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 2.
(1) Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investiţii în cadrul schemei se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 87 şi 88 din tratat (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 214 din 9 august 2008, denumit în continuare Regulament, şi este exceptată de la obligaţia notificării către Comisia Europeană.
(2) Comisia Europeană este informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor Regulamentului.
CAPITOLUL II
Durata, bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari
Art. 3.
(1) Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.
(2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015- 2025, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.
Art. 4.
(1) Prezenta schemă este inclusă în Programul “Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii” din cadrul bugetului Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale. Acordarea ajutoarelor de stat instituite prin schemă se realizează cu încadrarea în creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program.
(2) Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:
a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2014-2020;
b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2015-2025.
(3) Bugetul anual maxim al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro.
Art. 5.
Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 1.500.
CAPITOLUL III
Cheltuieli eligibile
Art. 6.
(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. d) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, prevăzută în anexa nr. 2, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.
(2) Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
a) locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii;
b) locurile de muncă sunt create după data primirii acordului pentru finanţare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării investiţiei.
(3) Se iau în considerare locurile de muncă nou-create în cazul în care între angajaţi şi angajator sau întreprinderi asociate acestuia nu există raporturi de muncă în ultimele 12 luni anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare.
(4) Locurile de muncă create se păstrează pentru o perioadă minimă de 5 ani în cazul întreprinderilor mari şi de 3 ani în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii.
Art. 7.
Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi a Regulamentului, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în raport cu cheltuielile eligibile şi în limita intensităţii maxim admisibile.
CAPITOLUL IV
Intensitatea şi cumulul ajutoarelor de stat
Art. 8.
(1) Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, în cadrul schemei, în raport cu cheltuielile eligibile şi cu respectarea prevederilor art. 10, este următorul:

Regiunea

Nivelul maxim al ajutorului de stat

2014-2017

2018-2020

Regiunea Bucureşti

echivalentul în lei a 11,25 milioane euro

echivalentul în lei a 7,5 milioane euro

Regiunile Vest şi Ilfov

echivalentul în lei a 26,25 milioane euro

Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

echivalentul în lei a 37,5 milioane euro


(2)
 Pentru verificarea încadrării în nivelul maxim al ajutorului de stat exprimat în euro se utilizează cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data elaborării acordului pentru finanţare.
Art. 9.
(1) Intensitatea brută a ajutorului de stat regional, raportată la cheltuielile eligibile, nu poate depăşi următoarele procente:

Regiunea

Intensitatea maximă a ajutorului de stat

2014-2017

2018-2020

Regiunea Bucureşti

15%

10%

Regiunile Vest şi Ilfov

35%

Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

50%


(2)
 În cazul proiectelor mari de investiţii, ajutorul nu poate depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare regiune de dezvoltare la art. 8 alin. (1) şi se calculează conform formulei:
valoarea maximă a ajutorului = R x (50 + 0,50 x B + 0,34 x C),
unde: R este intensitatea maximă a ajutorului aplicabilă în regiunea în cauză; B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 50 milioane euro şi 100 milioane euro; C este partea din costurile eligibile mai mare de 100 milioane euro.
(3) Un proiect unic de investiţii nu poate fi divizat în mai multe subproiecte în scopul de a beneficia de ajutor de stat în valoare mai mare decât valoarea maximă prevăzută pentru proiectele mari de investiţii.
Art. 10.
(1) Pentru a stabili dacă nivelul şi intensitatea ajutorului de stat de care beneficiază o întreprindere se încadrează în limitele maxime prevăzute la art. 8 alin. (1), respectiv art. 9 alin. (1) şi (2), se ia în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea, proiectul sau întreprinderea care beneficiază de ajutor de stat.
(2) Ajutoarele de stat, acordate în baza schemei, pot fi cumulate după cum urmează:
a) cu orice alt ajutor de stat, aferent unor costuri eligibile diferite;
b) cu orice alt ajutor de stat în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, dar numai în cazul în care cumularea respectivă nu are drept rezultat depăşirea limitelor maxime prevăzute la art. 8 alin. (1), respectiv art. 9 alin. (1) şi (2).
(3) Ajutoarele de stat, acordate în baza schemei, nu se cumulează cu ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate şi un nivel al ajutorului care depăşeşte limitele prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2).
Hotărârea nr. 332/2014 este accesibil integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: FreeImages.com

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here