Printr-o recentă ordonanţă de urgenţă, Executivul introduce o serie de măsuri în scopul reducerii cheltuielilor la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale şi locale, societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regii autonome.

Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2012 este în vigoare din 12 iunie, data publicării în Monitorul oficial nr. 392.

 O primă serie de măsuri – cu excepţiile de rigoare – vizează cheltuieli referitoare la:

– achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare (cu dispoziţii tranzitorii pentru contracte ăn curs de derulare);

– diminuarea cu 30% a cheltuielilor de protocol şi a cheltuielilor cu deplasările în străinătate în semestrul II al anului 2012, faţă de cheltuielile de această natură efectuate în semestrul II al anului 2011;

– achiziţionarea, din fonduri publice, de tipărituri şi alte bunuri pentru acţiunile de reprezentare şi protocol, precum şi pentru zile festive, inclusiv zile aniversare;

– cheltuielile cu deplasarea în străinătate;

–  cheltuieli pentru achiziţionarea şi/sau elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii, în situaţiile prevăzute prin actul normativ.

Pe un alt palier se înscriu măsuri care au atras modificarea unor acte normative. Rezumăm, succint, cele mai relevante modificări.

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern: a dispărut dreptul entităţilor publice locale care nu şi-au constituit compartiment propriu de audit intern sau nu au intrat în cooperare pentru asigurarea activităţii de audit intern, de a-şi asugura prestarea acestui serviciu prin auditori interni, persoane fizice atestate, pe baza contractelor de prestări servicii.

O.G. nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti: cheltuielile A.M.T.B. se finanţează integral de la bugetul de stat (a dispărut posibilitatea finanţării şi din venituri proprii, din fonduri externe şi din alte surse legal constituite); trec la bugetul de stat veniturile din activităţi de asistenţă tehnică, avizare, autorizare, consultanţă şi alte activităţi economice în domeniul transportului public de călători.

O.G. nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” – S.A.: bugetul de venituri şi cheltuieli al C.N.I., precum şi programele de interes public sau social în domeniul construcţiilor, a căror finanţare se asigură prin bugetul M.D.R.T. şi care vor fi derulate prin C.N.I., se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată: bugetul de venituri şi cheltuieli al A.N.L. este doar avizat de Consiliul de administraţie, iar aprobarea acestuia se face prin hotărâre a Guvernului.

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.: se modifică modul de utilizare a veniturilor C.N.A.D.N.R.

● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare: în perioada în care salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la operatorii economici din industria de apărare nu desfăşoară activitatea de bază din lipsă de comenzi sau de contracte legate de producţia ori comerţul cu armament, muniţie şi material de război, beneficiază de sume acordate de la bugetul de stat, în vederea acoperirii drepturilor salariale şi a contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajator, numai dacă desfăşoară activităţile indisolubil legate de producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război, stabilite prin hotărâre a Guvernului.

 Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării: a dispărut dreptul organizaţiei de a reţine o parte din amenzile percepute.

● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”: bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Naţionale «Apele Române» se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă: prin actul normativ de care ne ocupăm se aduc modificări mai ample la OUG nr. 64/2009, motiv pentru care vom relua afest subiect într-un material separat.

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. Modificările şi completările se referă la: constatările cu implicaţii financiare; investigaţiile suplimentare pentru a stabili eligibilitatea cheltuielilor care au fost solicitate la rambursare/plată de către un beneficiar, sesizarea Departamentului de Luptă Anti Fraudă, de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, în cazul constatării unor indicii de fraudă sau de tentativă de fraudă; aplicarea principiului proporţionalităţii la  acţiunile întreprinse în sensul constatării unei nereguli şi al stabilirii creanţelor bugetare rezultate din nereguli (se ţine seama de natura şi de gravitatea neregulii constatate, precum şi de amploarea şi de implicaţiile financiare ale acesteia); aplicarea de corecţii financiare la valoarea creanţei bugetare în cazul în care se constată nereguli în aplicarea de către beneficiari a prevederilor privind procedurile de achiziţie publică.

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile […]: autorităţile responsabile de implementarea PNDR sunt autorizate să încheie contracte/decizii de finanţare/angajamente multianuale de plată a căror valoare poate determina depăşirea sumelor alocate în euro la nivel de axă şi măsură din alocarea publică prevăzută în program. Limitele admise pentru depăşirea alocărilor publice în euro aprobate în PNDR se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.”

■ Un articol special prevede că numărul locurilor de tratament balnear aferente biletelor de tratament balnear la care au dreptul gratuit anumite categorii de persoane, beneficiare ale prevederilor unor legi speciale şi legi cu caracter reparatoriu, nu poate depăşi 15% din numărul total al locurilor contractate de Casa Naţională de Pensii Publice potrivit art. 122 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. De la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă, Casa Naţională de Pensii Publice nu mai contractează bilete de odihnă pentru anul 2012.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here