Ministerul Dezvoltării a publicat un proiect care modifică și completează Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, proiect care va fi adoptat prin HG în perioada următoare. 

Proiectul prevede mai multe schimbări, printre care:

–  Modificări privind competența de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere și de execuție, dar și a componenței comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor

– Eliminarea avizului Agenției Funcționarilor Publici în ceea ce privește organizarea şi desfăşurarea concursurilor de recrutare pentru care competenţa de organizare aparţinea Agenţiei sau autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală

– Modificări privind modalitatea de asigurare a publicității concursului, astfel că anunțurile se vor publica la secțiunea special creată în acest scop pe pagina proprie de internet a autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, cât şi pe site-ul Agenţiei

–  Se introduc tematici obligatorii în bibliografia de concurs cu privire la respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare;

– Au fost revizuite cazurile în care comisia de soluționare a contestațiilor admite sau, după caz, respinge contestația;

– Se elimină posibilitatea suspendării concursurilor având în vedere că suspendarea nu mai este o atribuție a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, reglementată la nivel de lege.

De asemenea, proiectul de H.G. introduce o secțiune specială, dedicată persoanelor cu dizabilități, care se înscriu la concursurile organizate în instituțiile de stat.

 

SECŢIUNEA a 61-a

Dispoziţii speciale privind desfăşurarea concursului de recrutare la care se înscriu persoane cu dizabilităţi

 

Art. 621– ”(1)Persoanele cu dizabilități au dreptul de a participa la concursurile de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice pentru care îndeplinesc condițiile generale și specifice de participare stabilite.

(2) În cazul în care la concursul pentru ocuparea unei funcții publice se înscrie o persoană cu dizabilități, conducătorul instituției publice organizatoare precum și comisia de concurs au obligația de a asigura potrivit competențelor prevăzute în prezenta secțiune, accesul neîngrădit precum și accesibilitatea la concursul pentru ocuparea unei funcții publice, în înțelesul pe care Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, îl conferă acestor termeni și expresii, prin identificarea și aplicarea unor instrumente de asigurare a accesibilității și a unor măsuri de adaptare.

(3) Instrumentele de asigurare a accesibilității precum și măsurile de adaptare au rolul de a compensa inabilitatea fizică și/sau senzorială și/sau intelectuală a candidatului cu dizabilităţi în susţinerea concursului de recrutare, precum şi de a asigura condiţiile optime pentru testarea cunoştinţelor teoretice și abilităţilor practice necesare ocupării funcţiei publice pentru care se organizează concursul, precum și a abilităților, aptitudinilor și motivației de ocupare a funcției publice vacante. Măsurile de adaptare sunt aplicabile, de la caz la caz, în funcţie de tipul de dizabilitate şi de proba concursului susţinută”. 

Art. 624– ”(1) Regulile generale aplicabile desfăşurării probelor de concurs, indiferent de tipul de dizabilitate al candidatului, sunt următoarele:

a) durata probelor de concurs se prelungeşte cu încă jumătate din timpul maxim prevăzut de prezenta hotărâre;

b) probele concursului se desfăşoară în sală de concurs separată faţă de restul candidaţilor;

c) candidatului cu dizabilități i se alocă, la cerere, pe parcursul fiecărei probe de concurs cu durata prevăzută la lit. a), cel mult două pauze a maximum 10 minute.

(2) Candidații cu dizabilități au dreptul de a fi însoțiți pe durata probelor de concurs de către un însoțitor sau de către asistentul personal”.                 

Art. 625 – ”(1) Regulile specifice aplicabile desfăşurării probelor de concurs, prin raportare la tipul de dizabilitate a candidatului, sunt următoarele:

a) pentru candidații cu dizabilități ale simțului vizual care implică dificultăți sau imposibilitatea citirii subiectelor la proba scrisă a concursului și a redactării unei lucrări scrise sau a rezolvării unui test grilă, proba scrisă a concursului prevăzută la art.51 constă în asistență în citirea subiectelor și înregistrarea răspunsurilor sau consemnarea acestora de către secretarul comisiei într-un document semnat și datat, în funcție de opțiunea candidatului.  În măsura în care candidatul cu dizabilități ale simțului vizual este apt să citească subiectele la proba scrisă a concursului și să redacteze o lucrare scrisă, respectiv să rezolve un test grilă se asigură, la cererea acestuia, materialele de examen printate într-un format cu caractere mărite.

b) pentru candidații cu dizabilități auditive se asigură un interpret al limbajului mimico-gestual pentru proba interviu.

c) pentru candidații cu dizabilități locomotorii se asigură, în funcție de natura dizabilități, facilităţile de acces în instituţie şi în sala de examen precum și, la cerere, o masă de scris ajustabilă, adaptată la nevoia de mobilitate a candidatului. Pentru candidații cu dizabilități locomotorii care implică dificultăți sau imposibilitatea redactării unei lucrări scrise sau a rezolvării unui test grilă, proba scrisă a concursului prevăzută la art.51 constă în înregistrarea răspunsurilor sau consemnarea acestora de către secretarul comisiei de concurs într-un document semnat și datat. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și pentru proba suplimentară a concursului, dacă este cazul.” 

De asemenea, prin proiect au fost revizuite normele juridice care făceau trimitere la Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a abrogării parțiale a acestui act normativ conform prevederilor art. 597 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019.

La articolul 47, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

”(1) La concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice se pot organiza probe suplimentare, pentru fiecare dintre competenţele specifice stabilite, în condiţiile legii.” 

La articolul 48, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

”(1) Probele concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice se evaluează de fiecare membru al comisiei de concurs, respectiv de fiecare membru al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, independent.” 

La articolul 51, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice şi abilităţile practice necesare ocupării funcţiei publice pentru care se organizează concursul. În cadrul probei scrise se testează, în mod obligatoriu, inclusiv cunoştinţele generale ale candidatului în domeniul administraţiei publice precum și cunoașterea tematicilor privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare.” 

La articolul 53, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(5) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaţilor seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs. În cazul în care din cauza numărului mare al candidaţilor sau a prezenţei unor candidaţi cu dizabilităţi, proba scrisă se susţine în mai multe săli, extragerea plicului cu subiecte se face într-o singură sală, în prezenţa a cel puţin câte unui candidat din celelalte săli. Prezența la extragerea plicului cu subiecte nu este obligatorie pentru candidatul cu dizabilități.

Ai nevoie de Hotărârea Guvernului nr. 611/2008? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Bună ziua
    Doresc să știu;
    Fiind persoană cu handicap accentuat gr.2permanentsu am și pensie de invaliditate venitul meu lunar este 375+649 lei=1124lei.
    Am citit despre credit pentru achiziția unei autoturism cu dobândă suportata de stat și m-am interesat la mai multe bănci ,cec banc,raifaizen,Transilvania și mi sa spus că nu au auzit despre acest credit !
    Cu Respect aștept răspuns despre acest credit ! Multumesc anticipat.(sunt din Oradea și am 57 de ani).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here