Președintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a aprobat, recent, Ordinul nr. 894/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Ordinul preşedintelului CNAS a fost publicat în Monitorul oficial nr. 787 din 7 noiembrie a.c.

Reglementarea se aplică pentru obligaţiile de plată reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi care sunt datorate Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF.

Pentru obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor de plată principale restante la data de 31 august 2011 se acordă următoarele facilităţi:

● anularea penalităţilor de întârziere, precum şi anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligaţii de plată principale, dacă obligaţiile de plată principale şi dobânzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente prevăzute la art. 1 alin. (2), sunt stinse prin plată sau compensare până la data de 31 decembrie 2011, cu excepţia obligaţiilor prevăzute la alin. (2);

● reducerea cu 50% a penalităţilor de întârziere, precum şi reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligaţii de plată principale, dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora sunt stinse prin plată sau compensare până la data de 30 iunie 2012. Pentru dobânzile datorate până la data stingerii şi stabilite prin decizii comunicate după această dată, condiţia se consideră îndeplinită dacă dobânzile se sting până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, text care prevede că pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale şi pentru obligaţiile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plată se stabileşte în funcţie de data comunicării acestora, astfel:

– dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

– dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

Ordinul aduce, de asemenea, precizări privind:

dobânzile aferente obligaţiilor principale;

majorările de întârziere asupra cărora se răsfrâng facilităţile;

– situaţiile în care nu se se aplică facilităţile;

procedura prin care se solicită şi se aprobă acordarea facilităţilor.

*

Cadru legal. Art. XI din O.G. nr.30/2011pentru modificarea şi completarea Codului fiscal prevede următoarele:

(1) Pentru obligaţiile fiscale restante la 31 august 2011, penalităţile de întârziere se anulează sau se reduc, astfel:

a) penalităţile de întârziere se anulează dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 31 decembrie 2011;

b) penalităţile de întârziere se reduc cu 50% dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 30 iunie 2012.

(2) Pentru dobânzile datorate până la data stingerii şi stabilite prin decizii comunicate după această dată, condiţia se consideră îndeplinită dacă dobânzile se sting până la termenul de plată prevăzut la art.111alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) În cazul prevăzut la alin. (1), se desfiinţează, total sau parţial, chiar dacă împotriva acestora s-au exercitat ori nu căi de atac, actele administrative fiscale sau titlurile executorii prin care s-au stabilit creanţe fiscale accesorii aferente creanţelor fiscale principale, stinse potrivit alin. (1).

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi pentru o cotă de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligaţiilor fiscale stinse prin plată sau compensare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here