Agenţii economici îşi pot înscrie sau actualiza datele în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor până la 15 decembrie 2011, stabileşte o Hotărâre aprobată de Guvern pe 2 noiembrie.

Potrivit Comunicatului de presă emis de Guvern, Executivul a decis astfel prelungirea termenului de înscriere a acestor date de la 1 noiembrie 2011 la 15 decembrie 2011 în condiţiile în care, până la sfârşitul lunii octombrie, au transmis date pentru înscrierea în REVISAL 71% dintre angajatori. Dintre aceştia, 77% au transmis informaţiile on-line, iar 23% au depus formularele la ghişee.
Totodată, actul normativ clarifică elementele privind drepturile salariale care se completează în registrul de evidenţă a salariaţilor, respectiv, salariul de bază lunar brut şi sporurile aşa cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă.

Registrul se întocmeşte utilizând după caz aplicaţia Revisal sau aplicaţiile proprii ale angajatorilor pentru gestiunea salariaţilor, conform Hotărârii Guvernului nr.500/2011 Publicată în M.Of. nr.372, în vigoare de la 1 august a.c.) şi trebuie transmis către inspectoratul teritorial de muncă, potrivit Ordinului MMFPS nr.1918/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 587 din 19 august a.c.

H.G. nr.500/2011 stabileşte metodologia de întocmire şi completare a registrului general de evidenţă a salariaţilor, înregistrările ce se efectuează, precum şi orice alte elemente în legătură cu acesta. Fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa şi transmite la inspectoratul teritorial de muncă un registru general de evidenţă a salariaţilor şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora. Angajatorii care au înfiinţat sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, cărora le-au delegat competenţa încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă, pot delega acestora şi competenţa înfiinţării registrului.

Angajatorii pot contracta serviciul de completare şi transmitere a registrului prin încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori înregistraţi la inspectoratele teritoriale de muncă, care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prevederilor legale în vigoare. Contractarea serviciului de completare şi transmitere a registrului nu exonerează angajatorul de obligaţiile stabilite de prezentul act normativ.

Registrul se întocmeşte în formă electronică. Registrul se completează în ordinea angajării şi cuprinde următoarele elemente:

a) elementele de identificare a tuturor salariaţilor: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, cetăţenia şi ţara de provenienţă – Uniunea Europeană – UE, non-UE, Spaţiul Economic European – SEE;

b) data angajării;

c) perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea;

d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative;

e) tipul contractului individual de muncă;

f) durata normală a timpului de muncă şi repartizarea acestuia;

g) salariul, sporurile şi cuantumul acestora;

h) perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale;

i) data încetării contractului individual de muncă.

Completarea, respectiv înregistrarea în registru se face după cum urmează:

– la angajarea fiecărui salariat, elementele prevăzute la lit. a)-g) se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză;

– elementul prevăzut la lit. g) se completează şi pentru contractele individuale de muncă deja înregistrate, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

– elementele prevăzute la lit. h) se înregistrează în registru în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data suspendării;

– elementele prevăzute la lit. i) se înregistrează în registru la data încetării contractului individual de muncă/la data luării la cunoştinţă a evenimentului ce a determinat, în condiţiile legii, încetarea contractului individual de muncă;

– pentru salariaţii detaşaţi, angajatorul de bază completează perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea, anterior începerii detaşării.

Angajatorii sau, după caz, prestatorii de servicii au obligaţia de a completa şi transmite registrul la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au angajatorii sediul sau domiciliul, după caz, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către primul salariat, cu obligaţia completării acestuia.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here