Senatul va dezbate un proiect de lege care modifică în mai multe privințe Statutul grefierilor legiferat acum prin Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şl al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice.

În primul rând, grefierii nu vor să mai facă parte din personalul “auxiliar”, deoarece munca lor este eminamente juridică, astfel că o sintagmă mai potrivită ar fi “personal de specialitate judiciară”. Proiectul mai prevede ca ocuparea posturilor vacante să nu se mai facă prin repartizarea, o dată pe an, de la Școala Națională de Grefieri, ci individual, de fiecare unitate de parchet sau instanță în parte, atunci când posturile sunt vacante. La concurs ar urma să candideze doar grefierii care au studii superioare juridice,  cel puțin 3 ani de activitate într-o funcție juridică, iar după ocuparea postului, să urmeze obligatoriu un curs de 3 luni de formare profesională. Pe durata cursurilor, cazarea și diurna vor fi asigurate din bugetul Școlii.

La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art.25 – (1) In perioada studiilor, Şcoala Naţională de Grefieri acordă cursanţilor o indemnizaţie lunară de cursant, în cuantum egal cu salariul de bază brut pentru funcţia de grefier debutant.”

La articolul 26, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 26 – (3) Perioada de şcolarizare prevăzută în contractul de şcolarizare va fi asimilată vechimii în specialitate.”

Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şl al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice va deveni Lege privind statutul personalului de specialitate judiciară, al personalului care ocupă alte funcţii de specialitate şi al personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea precum şi al personalului care funcţionează în cadrul institutului National de Expertize Criminalistice.

Și formatorii și profesorii care vor preda la Școala Națională de Grefieri vor avea beneficii în plus.

La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 19 – (2) Salarizarea personalului de instruire al Şcolii Naţionale de Grefieri la plata cu ora se face în funcţie de numărul de ore de activităţi de formare susţinute, de indemnizaţia brută lunară a funcţiei de judecător de curte de apel şi de norma didactică pentru activităţile de formare organizate de Şcoala Naţională de Grefieri.”

La articolul 19, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin.(21) şi (22), cu următorul cuprins:Art. 19 (21) Norma didactică se cuantifică în ore convenţionale şi este de cel mult 16 ore fizice săptămânal, prin raportare la anul de formare.

(22) Activităţile de formare iniţială, continuă sau de formare a formatorilor se cuantifică în ore convenţionale astfel:

  1. a) în cazul activităţilor de predare (conferinţe), orele efectuate se înmulţesc cu coeficient de 2,5;
  2. b) în cazul activităţilor de seminar, precum şi a altor activităţi didactice sau conexe procesului de formare, orele efectuate se înmulţesc cu un coeficient de 1,5;
  3. c) celelalte activităţi specifice formării vor fi cuantificate pe baza unei metodologii aprobate de Consiliul de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri.”

De asemenea, proiectul legislativ modifică și condițiile referitoare la organizarea concursurilor şi a examenelor de promovare a grefierilor.

Concediul de odihnă al grefierilor va fi de 35 de zile anual. Ei vor avea dreptul la pensie de serviciu și în cazul în care își pierde parțial sau total capacitatea de muncă, sau nu se încadrează în condițiile de obținere a pensiei de serviciu, va beneficia de pensie de urmaș.

La art.68s, alineatele (1), (2) şl (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art.685 – (1) Personalul de specialitate judiciară şi cel care ocupă alte funcţii de specialitate, prevăzut la art. 3 alin. (2) şi (3), personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică prevăzut la art. 31 precum şi tehnicienii criminalişti din cadrul parchetelor, cu o vechime de cel puţin 25 de ani în specialitate, din care cel puţin 15 ani în funcţie, beneficiază de pensie de serviciu, fără limită de vârstă, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare realizate, inclusiv sporurile, corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare.

(2) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (1) beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 de ani, şi personalul de specialitate judiciară şi cel care ocupă alte funcţii de specialitate, prevăzut la art. 3 alin. (2) şi (3), personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică, precum şi tehnicienii criminalişti din cadrul parchetelor, cu o vechime în specialitate între 20 şi 25 de ani, din care 15 ani în funcţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3), în acest caz cuantumul pensiei fiind micşorat cu 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1) pentru fiecare an care lipseşte din vechimea în specialitate integrală.

(3) Pensiile de serviciu ale personalului de specialitate judiciară şi ale personalului care ocupă alte funcţii de specialitate, precum şi pensiile de urmaş prevăzute la art. 68 alin. (9) şi (91) se actualizează ori de câte ori se majorează salariul de încadrare brut lunar a personalului din activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime şi grad al instanţei sau parchetului, cu luarea în considerare, în procent, a sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum şi a sporului de vechime. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie de serviciu mai mică, personalul îşi poate păstra pensia aflată în plată.”

La articolul 685, după alineatul 9 se introduc două noi alienate, alin. (91) şi (92) cu următorul cuprins:

“Art.68 – (9 ) In cazul în care, la data decesului, personalul de specialitate judiciară sau personalul care ocupă alte funcţii de specialitate nu îndeplineşte condiţiile de acordare a pensiei de serviciu, copiii minori, precum şi copiii majori până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani au dreptul la o pensie de urmaş în cuantum de 75% din indemnizaţia de încadrare brută lunară avută de susţinătorul decedat în ultima lună de activitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

După la articolul 685, se introduce un nou articol, art.686, cu următorul cuprins:

“Art. 686 – Personalul de specialitate judiciară şi personalul care ocupă alte funcţii de specialitate, astfel cum este definit la art. 3 alin. (2) şi (3) din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea are dreptul la pensie de boală profesională şi de invaliditate în cuantum de 80% din pensia de serviciu.”

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here