La scurt timp după publicarea în Monitorul oficial nr. 343 bis, au apărut modificări la Convenția privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii “IMM INVEST ROMÂNIA”, aprobată prin OMFP nr. 1.886/2020.

Convenţia face parte din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor, iar modificările au fost aprobate prin OMFP prin 2068/2020, publicat în Monitorul oficial nr. 586 din 3 iulie 2020.

Definiţii

Beneficiarul programului. Reluăm, aici textul integral al definiţiei, dat fiind modificările ample faţă de forma anterioară: întreprindere mică și mijlocie care desfășoară activitate economică, autorizată potrivit dispozițiilor legale să realizeze activități de producție, comerț sau prestări de servicii, în scopul obținerii de venituri, în condiții de concurență loială, respectiv societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale și întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, care desfășoară activități economice, precum și organizațiile nonguvernamentale, asociațiile și fundațiile, cooperativele agricole și societățile agricole care desfășoară activități economice și care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare”.

“Cererea tip de acord de principiu pentru finanţare” şi “Contul de tranzit” au dispărut din lista de definiţii.

Criterii de eligibilitate

Solicitantul trebuie, între alte condiţii, să nu se fi aflat în dificultate la 31 decembrie 2019; reţinem că a dispărut teza a doua : «dar care, s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19 ».

Solicitantul prezintă instituției de credit garanții colaterale, care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de 100% valoarea finanțării, proporțional cu procentul de garantare.

– Pentru creditele/liniile de credit destinate finanțării capitalului de lucru se instituie ipoteca legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituția de credit finanțatoare, proporțional cu procentul de garantare.

În cazul în care instituția de credit finanțatoare consideră necesar, pentru încadrarea beneficiarului în normele proprii de creditare, aceasta poate solicita beneficiarului constituirea de garanții colaterale, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. i) din O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA.

– În cazul creditelor de investiții, garanția de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, proporțional cu procentul de garantare.

– În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru, garanția de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii programului la instituția de creditare, proporțional cu procentul de garantare.”

Costul garanţiei

Au dispărut precizările privind modul de clacul, de către FNGCIMM a comisionului de administrare şi a comisionului de risc. 

Acordarea, valabilitatea și monitorizarea garanției și grantului

La documentele în baza cărora Fondul de garantare analizează solicitarea de gaantare, avem o formulare nouă pentru certificatul de atestare fiscală și acordul beneficiarului de finanțare de consultare a bazei de date a M.F.P.

– Solicitantului trebuie să i se aducă la cunoștință decizia de acordare a creditului pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru ca ajutor de stat sub formă de garanții pentru împrumuturi sau sub formă de grant, în termen de 14 zile calendaristice de la depunerea solicitării de acordare a facilităților de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii.

În termen de maximum 4 zile lucrătoare de la transmiterea Înștiințării de aprobare, F.N.G.C.I.M.M. transmite instituției de credit Acordul de finanțare și Contractul de garantare, în vederea semnării, în cel puțin 4 (patru) exemplare originale în funcție de numărul semnatarilor. În situația în care toate părțile semnatare dispun de semnătură electronică calificată, documentele vor fi transmise prin mijloace electronice de Fond în vederea semnării.

– Semnalăm şi alte modificări privind:

  • acordarrea de prelungiri în cadrul schemei de ajutor de stat;
  • diminuarea garanţiei, ca urmare a neutilizării integrale a finanţării;
  • solicitarea de radiere;
  • monitorizarea, de către Fond, a garanţiilor de stat acordate;
  • monitorizarea utilizării creditului de investiții/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, pe baza unui eșantion format din beneficiari și luna pentru care se face monitorizarea.

Anexele la Convenţia de garantare

– A fost înlocuit formularul SOLICITARE DE GARANŢIE/PRELUNGIRE A GARANŢIEI (prevăzut în Anexa 1 la dispoziţiile privind Convenţia)

La formularul CERERE DE PLATĂ privind Contractul de garantare, reţinem următoarea modificare:

Finanțatorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA și și-a asumat îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 110/2017 și la art. 1 alin. (16), art. 6 alin. (8), art. 14 alin. (1) și (2) și art. 16 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare.”

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here