Ordinul nr. 3453/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, în vederea finanţării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2022-2023 este în vigoare de la 11 noiembrie 2022.

Obiectivul prezentei scheme îl reprezintă susţinerea beneficiarilor prevăzuţi în prezenta schemă, a căror activitate a fost afectată negativ de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanţe militare pe perioada stării de urgenţă sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Beneficiarii prezentei scheme sunt întreprinderile care au personalitate juridică, sunt legal înregistrate în România şi se încadrează în una dintre următoarele categorii:

a) societăţi înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) organizaţii neguvernamentale, constituite în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (asociaţii şi fundaţii) sau a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare; şi desfăşoară activităţi conform următoarelor coduri CAEN:

18. TIPĂRIRE ŞI REPRODUCEREA PE SUPORŢI A ÎNREGISTRĂRILOR
1820 Reproducerea înregistrărilor
46. COMERŢ CU RIDICATA, CU EXCEPŢIA COMERŢULUI CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE
4690 Comerţ cu ridicata nespecializat*

* Limitat exclusiv la vânzarea cărţilor, realizată prin librării specializate, operate în spaţii fizice accesibile publicului larg.

47. COMERŢ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPŢIA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR
4761 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate*

* Limitat exclusiv la vânzarea cărţilor, realizată prin librării specializate, operate în spaţii fizice accesibile publicului larg.

4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet*

* Limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale şi/sau artistice.

58. ACTIVITĂŢI DE EDITARE
5811 Activităţi de editare a cărţilor
59. ACTIVITĂŢI DE PRODUCŢIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ŞI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ŞI ACTIVITĂŢI DE EDITARE MUZICALĂ
5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5912 Activităţi de postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
5914 Proiecţia de filme cinematografice
5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
74. ALTE ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE
7420 Activităţi fotografice
79. ACTIVITĂŢI ALE AGENŢIILOR TURISTICE ŞI A TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE ŞI ASISTENŢĂ TURISTICĂ
7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică*

* Limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale şi/sau artistice.

85. ÎNVĂŢĂMÂNT
8552 Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
90. ACTIVITĂŢI DE CREAŢIE ŞI INTERPRETARE ARTISTICĂ
9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003 Activităţi de creaţie artistică
9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
91. ACTIVITĂŢI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ŞI ALTE ACTIVITĂŢI CULTURALE
9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
9102 Activităţi ale muzeelor
9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic

 

 Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN prevăzute, în anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro la nivel de întreprindere, calculată pe durata ultimilor 3 ani fiscali (anul fiscal în curs şi doi ani fiscali anteriori).

Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe. Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea cuantumului ajutorului acordat în baza prezentei scheme este cursul InforEuro din luna semnării contractului de finanţare.

 Baza de calcul al ajutorului reprezintă diferenţa dintre cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.

Baza de calcul al ajutorului pentru codul CAEN 4791 şi codul CAEN 7990, limitată la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale şi/sau artistice, reprezintă diferenţa dintre valoarea comisionului încasat în anul 2019 şi valoarea comisionului încasat în anul 2020.

Baza de calcul al ajutorului pentru codul CAEN 4690 şi codul CAEN 4761, limitată exclusiv la vânzarea cărţilor, realizată prin librării operate în spaţii fizice accesibile publicului larg, reprezintă diferenţa dintre cifra de afaceri aferentă acestei categorii de vânzări pentru anul 2019 şi cifra de afaceri aferentă acestei categorii de vânzări pentru anul 2020.

Baza de calcul al ajutorului, calculată conform prevederilor, este certificată şi asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant.

 Beneficiarii nu fac obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile aferente.

(4) Întreprinderile beneficiare trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii pentru a fi eligibile:

a) nu se află în insolvenţă, în temeiul legislaţiei naţionale, la momentul înscrierii în cadrul Schemei;

b) au depus situaţiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciţii financiare încheiate, pentru care s-a împlinit termenul legal de depunere, prevăzut la art. 36 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele aferente anului 2019;

c) nu sunt rezidenţi în scopuri fiscale sau înmatriculaţi în temeiul legilor din jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale;

d) nu sunt controlate, direct sau indirect, de către acţionarii din jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, în funcţie de beneficiarul real, astfel cum este definit în art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849-

e) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau nu deţin unităţi permanente proprii în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale;

f) nu împart dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale.

Bugetul Schemei este 140.000 mii lei credite de angajament şi credite bugetare. Sursa bugetară este asigurată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii, în cadrul titlului 55 „Alte transferuri”, cu încadrare în bugetul alocat.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here