Ghidul solicitantului pentru instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale”, din 12.10.2022 vigoare de la 18 octombrie 2022.

Obiectivul prezentei scheme de ajutor de minimis constă în sprijinirea dezvoltării durabile a întreprinderilor cu activitatea principală industrie prelucrătoare, în sectoarele care se regăsesc în codurile CAEN 1310-3320 şi/sau 3831-3832.

Bugetul schemei de ajutor de minimis  este de 30.000.000 lei iar umărul estimat al beneficiarilor prezentei scheme este 75.

– Suma maximă acordată unui beneficiar din bugetul schemei este egală cu echivalentul în lei al sumei de 200.000 de euro, iar plata se va efectua eşalonat, în baza documentelor justificative, prevăzute la capitolul II pct. 5 din prezentul ghid.

– Suma minimă alocată din bugetul schemei pentru un proiect este egală cu echivalentul în lei al sumei de 5.000 de euro.

Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică până la 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat. Plata ajutorului de minimis se efectuează în perioada 2022-2027 în limita bugetului alocat schemei.

Criterii de eligibilitate ale proiectelor

Pentru a fi eligibil în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, un proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

a) să se încadreze în categoriile de activităţi prevăzute la pct. 1;

b) să conţină etapele proiectului, precum şi structura de finanţare pe etape;

c) să asigure implementarea proiectului în maximum 24 de luni de la încheierea contractului de finanţare;

d) să prezinte elementele care fundamentează rezultatele estimate la finalizarea proiectului;

e) dimensiunea finanţării solicitate, pentru activităţile menţionate la pct. 1, trebuie să se încadreze în următoarele limite, din totalul cheltuielilor eligibile, respectiv:

– 50% din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari de la bugetul de stat şi 50% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activităţile prevăzute la pct. lit. a) –f);

– 30% din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari de la bugetul de stat şi 70% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la pct. 1 lit. g);

– 45% din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari de la bugetul de stat şi 55% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la pct. 1 lit. h).

Cheltuieli eligibile

Programul finanţează cheltuielile eligibile, aferente activităţilor menţionate numai pentru activităţile şi echipamentele legate direct de obiectivul proiectului, astfel:

Pentru proiectele privind implementarea şi certificarea sistemului de management al calităţii (conformarea cu SR EN ISO 9001:2015 şi IATF 16949:2016) se finanţează:

a) instruirea personalului în domeniul calităţii, cursuri autorizate pentru reprezentantul/reprezentanţii managementului pentru calitate, auditorul/auditorii intern/interni şi personalul implicat;

b) consultanţă pentru elaborarea manualului calităţii şi/sau a procedurilor şi implementarea sistemului pe niveluri;

c) achiziţionare tehnică de calcul, soft şi hard pentru urmărire, aparatură şi dispozitive de măsurare, control şi monitorizare a proceselor şi produselor;

d) cheltuieli aferente activităţii de evaluare şi certificare a sistemului, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat.

Pentru proiectele privind implementarea şi certificarea sistemului de management de mediu (conformarea cu SR EN ISO 14001:2015) se finanţează:

a) analiza situaţiei actuale, instruirea personalului în domeniul managementului de mediu, cursuri autorizate pentru reprezentantul/reprezentanţii managementului de mediu, auditorul/auditorii intern/interni şi personalul implicat;

b) consultanţă pentru elaborarea manualului şi/sau procedurilor şi implementarea sistemului pe niveluri;

c) achiziţionare tehnică de calcul, soft şi hard pentru urmărire, aparatură şi dispozitive de măsurare, control, monitorizare şi analiză a emisiilor, precum şi echipamente pentru rezolvarea problemelor de mediu, în baza programului de conformare stabilit de agenţia teritorială de mediu, ca parte integrantă a autorizaţiei de mediu;

d) cheltuielile aferente activităţii de evaluare şi certificare a sistemului, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat.

Atenţie!

– Nu se finanţează aparatură de supraveghere audio/video.

– În cadrul activităţii de consultanţă nu se acordă finanţare de la bugetul de stat pentru selecţia certificatorului şi auditul de precertificare.

– Nu se finanţează alte cheltuieli ulterioare obţinerii certificatului, inclusiv taxa de utilizare a siglei certificatorului pentru primul an de la certificare.

Pentru proiectele privind schema de management şi audit EMAS conforme cu legislaţia europeană şi naţională în domeniu, se finanţează:

a) costurile pentru îndeplinirea cerinţelor în vederea obţinerii înregistrării EMAS şi de verificare şi validare a informaţiilor de către verificatorii de mediu în procesul de evaluare a performanţelor de mediu ale organizaţiei;

b) costurile pentru obţinerea înregistrării EMAS acordate de către Comitetul consultativ EMAS.

4. Pentru proiectele privind implementarea şi certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială şi de igienă alimentară şi/sau a sistemelor de management al securităţii informaţiei – SMSI (conformarea cu SR ISO 45001:2018 şi SR ISO IEC 27002:2022) se finanţează:

a) efectuarea analizei situaţiei actuale, instruirea personalului în domeniul managementului specific, cursuri autorizate pentru reprezentantul/reprezentanţii managementului de sistem, auditorul/auditorii intern/interni şi personalul implicat;

b) consultanţă pentru elaborarea manualului şi/sau a procedurilor şi implementarea sistemului pe niveluri;

c) achiziţionare tehnică de calcul, soft şi hard pentru urmărire;

De exemplu, se pot finanţa: sisteme de calcul integrate, calculatoare, servere, periferice (imprimante, multifuncţionale, scanere, plotere), structura de reţea (cablistică, swichuri, routere) şi sisteme de operare şi protecţie, softuri dedicate, soft şi hard pentru urmărire şi supraveghere, după caz: camere video, sisteme de supraveghere şi control acces, sisteme şi programe de protecţie, sisteme de monitorizare şi stocare a datelor de acces (pe diverse suporturi), numai în cazul SMSI.

d) cheltuielile aferente activităţii de evaluare şi certificare a sistemului, în baza contractului încheiat cu un organism de certificare acreditat;

e) efectuarea unor dotări specifice privind încadrarea întreprinderii în cerinţele standardelor respective.

Dotările specifice pentru care se acordă fonduri de la buget constau în:

1. Reabilitarea instalaţiei electrice de iluminat în spaţiile existente:.

– lucrări de reabilitare a instalaţiei de iluminat interior şi/sau completarea instalaţiei de iluminare locală pentru operaţiile care necesită acest lucru şi achiziţionarea de materiale auxiliare specifice: cabluri, cleme, comutatoare, întrerupătoare, tablouri pentru siguranţe, prize, corpuri de iluminat etc.

2. Asigurarea ventilaţiei în spaţiile existente:

– dotarea cu instalaţii de exhaustare locală şi/sau centralizată pentru absorbţia vaporilor, prafului sau altor noxe specifice fiecărui loc de muncă şi accesoriile necesare pentru punerea în funcţiune a acestora;

– dotarea cu instalaţii de ventilare şi neutralizare a noxelor, tubulatură şi accesoriile necesare pentru punerea în funcţiune a acestora;

– dotarea instalaţiilor cu filtre de reţinere a noxelor (praf, compuşi volatili etc.).

3. Asigurarea temperaturii optime în spaţiile existente:

– lucrări de izolare termică a spaţiilor de lucru;

– lucrări de reabilitare a spaţiilor de producţie: compartimentări cu materiale uşoare, pardoseli, zugrăveli, vopsiri, reparaţii tencuieli, reparaţii tavane, amenajări plafoane false pentru protecţia elementelor sub tensiune şi a tubulaturii de ventilaţie şi de absorbţie a noxelor, reparaţii la hidroizolaţiile şi termoizolaţiile acoperişului halelor de producţie şi materialele auxiliare necesare (de exemplu, astereală, jgheaburi, burlane, guri de scurgere, deflectoare etc.);

– instalaţie de încălzire: centrală termică şi/sau cazane ce utilizează diverşi combustibili, panouri solare, radiatoare şi alte aparate pentru încălzirea spaţiilor şi furnizarea apei calde menajere, accesoriile necesare pentru punerea în funcţiune;

– instalaţii de climatizare şi accesoriile şi materialele auxiliare necesare pentru punerea în funcţiune a acestora;

– achiziţionarea şi montarea de tâmplărie termoizolantă.

4. Lucrători cu dizabilităţi:

La organizarea locurilor de muncă unde există lucrători cu dizabilităţi trebuie să se ţină seama de prevederile legale specifice acestora.Această prevedere se aplică în special în ceea ce priveşte amenajările: uşile, căile de acces, scările, duşurile, chiuvetele, WC-urile şi posturile de lucru utilizate sau ocupate direct de lucrătorii cu dizabilităţi.

Atenţie!

La stabilirea termenelor de realizare a certificării se va lua în considerare că între finalizarea etapei de implementare şi cea de certificare sunt necesare cel puţin 3 luni.

5. Pentru proiectele privind dotarea laboratorului şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare şi etalonare existente se finanţează cheltuieli privind:

a) achiziţionarea şi instalarea de instrumente, echipamente şi aparatură pentru determinări specifice produselor şi activităţilor realizate, inclusiv echipamente IT şi programe informatice specifice, achiziţionarea de mobilier specific laboratoarelor, precum şi cursuri specializate pentru utilizarea echipamentelor achiziţionate;

b) cheltuieli pentru obţinerea de acorduri, avize, autorizaţii;

c) conformarea cu cerinţele standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018, în cazul în care se doreşte acreditarea laboratorului, consultanţă pentru elaborarea documentaţiei, cheltuieli aferente acreditării în baza contractului încheiat cu organismul de acreditare (dacă este cazul).

6. Pentru proiectele privind certificarea voluntară a produselor şi/sau obţinerea etichetei ecologice pentru produse se finanţează:

a) costuri legate de încercări de laborator efectuate în vederea certificării;

b) costul produselor supuse verificării în scopul certificării, atunci când în timpul testării produsele sunt distruse;

c) achiziţionarea tehnicii de calcul necesare producţiei, reglării şi verificării produselor şi echipamentelor supuse verificărilor de certificare;

d) testarea produselor în vederea îndeplinirii criteriilor de acordare a etichetei ecologice pe grupe de produse – analize, teste şi alte încercări necesare (pentru produsele a căror procedură de acordare a etichetei ecologice este stabilită prin legislaţia europeană şi naţională), inclusiv costul produselor supuse verificării, dacă acestea sunt distruse în timpul testării;

e) consultanţă pentru elaborarea documentelor, tarife pentru obţinerea dreptului de utilizare a etichetei ecologice;

f) cheltuieli legate de activitatea de evaluare şi certificare a produselor aflate în fabricaţie, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat.

7. Pentru proiectele privind asimilarea de tehnologii şi produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice şi aplicarea invenţiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci se finanţează:

a) asimilarea de tehnologii şi produse noi, achiziţionarea de echipamente, componente/subansamble şi/sau materiale, precum şi costurile cu manopera pentru realizarea de echipamente şi/sau instalaţii;

b) cheltuieli de construcţii-montaj pentru echipamente şi/sau instalaţii necesare asimilării de tehnologii şi produse noi;

c) asistenţa tehnică pentru asimilarea de tehnologii şi produse noi, costuri privind testările şi punerea în funcţiune.

8. Pentru proiectele privind efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităţi din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată, se finanţează:

a) activităţi de documentare şi pregătirea datelor;

b) consultanţă cu firme specializate în întocmirea analizelor, dacă este cazul.

9. Pentru proiectele privind organizarea şi amenajarea în incinta operatorilor economici, în spaţiile existente, de expoziţii şi/sau standuri de prezentare a produselor industriale se finanţează:

a) pregătirea spaţiului de expunere existent, organizarea şi amenajarea standurilor de prezentare;

b) prezentarea produselor: mobilier specific, videoproiector, ecran.

10. Pentru proiectele privind înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale româneşti se finanţează cheltuieli legate de activităţile de înregistrare a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale româneşti pe diverse pieţe.

Detaliile privind modalitatea de derulare a schemei de ajutor de minimis pot fi consultate AICI. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here