Acest ghid a fost creat în ideea de a ajuta Românii aflaţi în afara graniţelor ţării. Acesta cuprinde şi dezbate, în 14 părţi, problemele principale pe care cetăţenii români le-ar putea întâmpina în statele în care trăiesc ori îşi desfăşoară activitatea.

Printre problemele dezbătute găsim: procesul penal, cauze civile precum divorţul, partajul, adopţia, proceduri comerciale de înfiinţare a societăţilor pe teritoriul României, dar şi proceduri internaţionale cum ar fi procedura exequatorului sau cele de obţinere a vizelor pentru SUA, Australia şi Canada.

1. DESPRE PROCESUL PENAL DIN ROMÂNIA

Scopul procesului penal — În procesul penal se urmăreşte constatarea la timp şi în mod complet a faptelor care sunt infracţiuni, astfel încât orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită în raport cu vinovăţia sa şi nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală (să nu fie pedepsită penal).
Procesul penal trebuie să asigure apărarea ordinii de drept, apărarea persoanei, apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanei, prevenirea săvârşirii infracţiunilor şi educarea cetăţenilor în spiritul respectării legilor.

Legalitatea procesului penal
— Procesul penal trebuie să se desfăşoare, în toate fazele sale (urmărire penală, judecată şi punerea în executare a hotărârilor penale rămase definitive) potrivit legii.

Oficialitatea procesului penal
— Actele necesare desfăşurării procesului penal se îndeplinesc din oficiu, de către organele judiciare, cu excepţia cazului în care se dispune altfel prin lege.

Aflarea adevărului
— În procesul penal trebuie să se asigure, cu stringenţă, aflarea adevărului cu privire la faptele şi împrejurările cauzei şi cu privire la făptuitor (cel care a săvârşit fapta prevazută de legea penală).

Rolul activ al organelor judiciare
— Organele judiciare (organele de cercetare penală, procurorul şi instanţa de judecată) au obligaţia să manifeste rol activ în desfăşurarea procesului penal.

Garantarea libertăţii persoanei
— În tot procesul penal se garantează şi se asigură libertatea persoanei umane.
Dacă persoana faţă de care s-a dispus măsura arestării preventive sau măsura de siguranţă a internării medicale ori o altă măsură prin care i se restrânge libertatea, consideră că această măsură este ilegală, are dreptul să se adreseze, în acest sens, instanţei de judecată legal competente, în tot cursul procesului penal.
Orice persoană care a fost privată de libertate sau căreia i s-a restrâns libertatea, în cursul procesului penal, ilegal sau pe nedrept, are dreptul să i se repare paguba materială/morală pricinuită, în condiţiile legii.
În tot cursul procesului penal, învinuitul sau inculpatul care este arestat preventiv poate să ceară (are dreptul) liberarea provizorie, sub control judiciar sau pe cauţiune.

Respectarea demnităţii umane
— Orice persoană care este urmarită penal sau judecată trebuie să fie tratată cu respectarea demnităţii umane. Este pedepsită de lege supunerea acestei persoane la tortură sau la alte tratamente crude, inumane sau degradante (aceste manifestări sunt fapte care constituie infracţiuni de sine stătătoare, prevazute şi pedepsite de legea penală).

Prezumţia de nevinovăţie
— Orice persoană este considerată nevinovată până când i se stabileşte vinovăţia printr-o hotărâre judecătorească penală rămasă definitivă (deci care poate fi atacată cu apel sau recurs).

Garantarea dreptului de apărare
— Dreptul de apărare este garantat tuturor părţilor în procesul penal (învinuitului/inculpatului, părţii vătămate, părţii civile şi părţii responsabile civilmente).
În cursul procesului penal, organele judiciare (organele de cercetare penală, procurorul şi instanţa de judecată) au obligaţia să asigure părţilor exercitarea deplină a drepturilor lor procedurale, potrivit legii, şi să administreze probele în apărarea lor.
Organele judiciare sunt obligate să-l încunoştinţeze, imediat şi înainte de a-l audia, pe învinuit/inculpat (după cum nu s-a pus ori s-a pus în mişcare acţiunea penală) despre fapta pentru care este învinovăţit şi cercetat penal, încadrarea juridică a acestei fapte şi să-i asigure posibilitatea să-şi pregătească şi să-şi exercite apărarea.
Orice parte în procesul penal are dreptul să fie asistată de un apărător, ales sau numit din oficiu (în cazurile prevăzute de legea procesual-penală), în tot cursul procesului penal.
Organele judiciare sunt obligate să îl încunoştinţeze pe învinuit sau inculpat, înainte de a i se lua prima declaraţie, despre dreptul de a fi asistat de un apărător şi se va consemna această înştiinţare într-un proces-verbal, numit proces-verbal de ascultare a învinuitului/inculpatului.
Organele judiciare sunt obligate să ia măsuri pentru a asigura asistenţa juridică a învinuitului/inculpatului, în condiţiile şi cazurile prevăzute de legea procesual-penală, dacă acesta nu are apărător ales.

Limba în care se desfăşoară procesul penal
— În cadrul procesului penal, procedura judiciară se desfăşoară în limba română.
În faţa organelor judiciare se asigură părţilor şi celorlalte persoane chemate în procesul penal dreptul de a-şi folosi limba maternă însă, actele procedurale se vor întocmi, întotdeauna, în limba română.

Folosirea limbii oficiale prin interpret
— Părţile care nu vorbesc limba română sau nu se pot exprima, li se va asigura, în mod gratuit, posibilitatea de a lua cunoştinţă de dosar, dreptul de a vorbi în instanţă şi dreptul de a pune concluzii în instanţă, prin intermediul unui interpret.

2. DESPRE INFIINŢAREA DE FIRME ÎN ROMÂNIA

A. ÎNFIINŢARE S.R.L. ÎN ROMÂNIA

Pentru a avea dosarul complet în vederea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată, acesta trebuie să conţină următoarele documente:

 Dovadă rezervare denumire;

 Act constitutiv (care poate fi autentificat de către avocat/notar, dar poate fi şi sub semnătură privată);

 Dovadă sediu (act proprietate, contract de închiriere, subînchiriere, contract de comodat);

 Specimen de semnătură pentru administrator (care se poate da la notariat sau la depunerea dosarului, la ONRC şi fără plată);

 Cazier fiscal şi de la 1 octombrie 2007 – informaţiile din cazierul fiscal al contribuabililor vor fi transmise în format electronic de ANAF către ONRC, la solicitarea acestuia din urmă, în termen de opt ore. Solicitanţii vor obţine cazierul fiscal direct de la oficiile registrului, ONRC colectând, de asemenea, pentru fiecare solicitare şi taxa de 20 lei prevăzută de art.9, alin (3) din OG nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Copii de pe acte identitate asociati/administrator;

 Dovadă depunere capital social;

 Declaraţie pe propria răspundere că sunt îndeplinite condiţiile pentru a fi asociat/administrator (poate fi autentificată de avocat);

 Aviz asociaţie proprietari + vecini pe verticală şi pe orizontală, cu acordul comitetului executiv al asociaţiei, semnat de membrii acestuia;

 Cerere înregistrare;

 Declaraţie pe propria răspundere că sunt îndeplinite condiţiile de autorizare;

 Formular înregistrare fiscală.

B. ÎNFIINŢARE S.A. ÎN ROMÂNIA

Societatea comercială pe acţiuni –
Este forma de societate comercială al cărei capital social este împărţit în acţiuni, iar obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, acţionarii răspunzând numai în limita aportului lor.
Capitalul social va fi fixat de către acţionari raportat la nevoile societăţii, însă nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei a 25.000 Euro.

Societatea comercială pe acţiuni
se poate constitui prin:
 • aporturile a cel puţin doi acţionari pentru desfăşurarea unei activităţi comerciale, în vederea împărţirii profitului şi care răspund pentru obligaţiile sociale în limita aportului lor;
 • subscripţie publică care presupune o ofertă de subscriere adresată oricărei persoane care dispune de bani şi doreşte să îi investească prin cumpărarea de acţiuni.
Documentele pe care trebuie să ni le puneţi la dispoziţie pentru înregistrarea societăţii comerciale pe acţiuni – SA sunt:
 • copie carte de identitate/paşaport ale acţionarilor;
 • dovada sediului social (contract de închiriere/subînchiriere/contract de comodat etc.), în cazul în care nu dispuneţi de un spaţiu pentru stabilirea sediului social;
 • acordul Asociaţiei de proprietari, în cazul în care sediul social va fi într-un bloc;
 • acordul vecinilor;
 • specimen de semnatură.
Dosarul ce urmează a fi depus la Registrul Comerţului pentru înregistrarea societăţii comerciale pe acţiuni va cuprinde următoarele documente:
 • cererea de înregistrare;
 • dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei;
 • actul constitutiv;
 • dovada privind sediul social/secundar;
 • dovada capitalui social;
 • actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire;
 • declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi;
 • specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii;
 • dacă este cazul:
  • actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (original sau copie certificată şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnatură să fie legalizată de un notar public);
  • hotărârea organului statutar al fondatorilor persoane juridice privind participarea la constituirea societăţii (original sau copie certificată şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnatură să fie legalizată de un notar public);
  • mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (original sau copie certificată şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnatură să fie legalizată de un notar public);
  • declaraţia fondatorilor/administratorilor/membrilor/directoratului/ directorilor privind datele de identificare a societăţii de registru independent privat autorizat care ţine registrul acţionarilor;
  • avizele prealabile prevăzute de legile speciale.
 • dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale;
 • împuternicire avocaţială.

Partea a doua (care conţine punctele 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi 9 ale ghidului) poate fi citită AICI. Iar partea a treia (care conţine punctele 10, 11, 12, 13 şi 14 ale ghidului) poate fi citită AICI.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here