Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul MMAP nr. 1558/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 761 din 13 octombrie 2015 (M.Of. nr. 761/2015).

În vigoare de la 13.10.2015

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1

Rolul Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic

(1) Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, denumit în continuare program.

(2) Ghidul conţine dispoziţii privind:

a) sursa de finanţare, suma prevăzută şi durata de aplicare a programului;

b) cuantumul, condiţiile de acordare a ecotichetului şi modalitatea de utilizare;

c) categoriile de persoane eligibile şi criteriile de eligibilitate;

d) modalitatea de finanţare.

ARTICOLUL 2

Definiţii şi acronime

(1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) Autoritatea – Administraţia Fondului pentru Mediu;

b) autoturism – autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M1, conceput şi construit pentru transportul de pasageri şi care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune;

c) autoutilitară uşoară – autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă N1, conceput şi construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone;

d) autospecială/autospecializată uşoară – autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M1 ori N1, destinat transportului de pasageri sau de mărfuri şi care îndeplineşte o funcţie specifică ce necesită adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone;

e) autovehicul pur electric – orice autoturism, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară propulsat/propulsată de un motor electric, cu alimentare de la o sursă electrică;

f) autovehicul nou electric hibrid – orice autoturism, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară propulsat/propulsată de un motor electric, cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 g/km, care nu a fost înmatriculat/înmatriculată niciodată, achiziţionat de la un producător validat de către autoritate;

g) beneficiar – solicitantul care a beneficiat de ecotichet;

h) dosar de acceptare – dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către solicitantul persoană fizică, persoană juridică, operator economic fără personalitate juridică sau organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, în vederea acceptării în program, în condiţiile prevăzute în prezentul ghid;

i) ecotichet – tichet cu valoare nominală, parte din preţul de achiziţie a unui autovehicul pur electric sau autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 g/km, aparţinând categoriilor de folosinţă M1 şi N1, astfel cum sunt acestea definite în RNTR 2 – Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare, susţinută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

j) operator economic (întreprindere unică) – orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată, inclusiv persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, asociaţii familiale, parteneriate sau asociaţii care desfăşoară activităţi economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice entitate definită în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013;

k) persoană eligibilă – persoana fizică, persoana juridică, operatorul economic fără personalitate juridică sau organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, care îndeplineşte criteriile de eligibilitate;

l) persoana juridică – entităţile prevăzute de lege, precum şi orice alte organizaţii legal înfiinţate care, deşi nu sunt declarate de lege persoane juridice, au organizare de sine stătătoare şi un patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit scop licit şi moral, în acord cu interesul general;

m) producător – persoană juridică română/persoană juridică constituită în condiţiile şi prin mecanismele prevăzute de reglementările europene, operator economic constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau reprezentant autorizat al constructorului/importatorului, de la care persoana fizică, persoana juridică, operatorul economic fără personalitate juridică sau organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale a achiziţionat unul sau mai multe autovehicule electrice, în urma aprobării dosarului de acceptare de către Autoritate;

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here