Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional din 19.03.2014, aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 364/2014 şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 204 din 21.03.2014 (M.Of. nr. 204/2014).
În vigoare de la 21.03.2014
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
ARTICOLUL 1
Rolul Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

(1)
 Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, denumit în continuare program.
(2) Ghidul conţine dispoziţii privind:
a) sursa de finanţare, suma prevăzută şi durata de aplicare a programului;
b) cuantumul şi condiţiile de acordare a primei de casare;
c) categoriile de persoane eligibile şi criteriile de eligibilitate;
d) participarea persoanelor eligibile în cadrul programului.
ARTICOLUL 2
Definiţii şi acronime

(1)
 În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) aplicaţia PSIPAN – software administrat de către Autoritate şi având dublu rol: de gestionare a bugetului alocat programului şi a primelor de casare acordate în cadrul acestuia; de stocare şi verificare a informaţiilor privind proprietarii înscrişi şi autovehiculele uzate;
b) Autoritatea – Administraţia Fondului pentru Mediu;
c) autoturism – autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M1, conceput şi construit pentru transportul de pasageri şi care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune;
d) autoutilitară uşoară – autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă N1, conceput şi construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone;
e) autospecială/autospecializată uşoară – autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M1 ori N1, destinat transportului de pasageri sau de mărfuri şi care îndeplineşte o funcţie specifică ce necesită adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone;
f) autovehicul nou – orice autoturism, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară care nu a fost înmatriculat/înmatriculată niciodată;
g) autovehicul uzat – orice autoturism, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară, înmatriculat/ înmatriculată în Romania, care conţine cumulativ componentele esenţiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie) şi care are o vechime mai mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricaţiei. Dacă anul înmatriculării înscris în Cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei, se consideră an de fabricaţie anul înmatriculării;
h) beneficiar – persoana fizică, persoana juridică, de drept public ori de drept privat, sau operatorul economic fără personalitate juridică ce a achiziţionat autovehiculul nou sub beneficiul primei de casare;
i) colector autorizat – operator economic, cu sau fără personalitate juridică, autorizat să desfăşoare activităţi de colectare, dezmembrare şi/sau de tratare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, cu modificările şi completările ulterioare;
j) criterii de eligibilitate – cerinţe, norme sau principii care trebuie îndeplinite cumulativ;
k) dosar de acceptare – dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către proprietarul persoană juridică sau de către proprietarul operator economic fără personalitate juridică, în vederea acceptării în program;
l) dosar de participare – dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la producătorul validat de către proprietar, în vederea achiziţionării autovehiculului nou;
m) dosar de validare – dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către producător, în vederea validării în program;
n) eco-bonus – reducere din preţul de achiziţionare a unui autovehicul nou, având cel puţin una dintre caracteristicile prevăzute la art. 6 alin. (1), susţinută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu şi acordată simultan cu prima de casare;
o) persoană eligibilă – persoana fizică, persoana juridică, de drept public ori de drept privat, sau operatorul economic fără personalitate juridică, care îndeplineşte criteriile de eligibilitate;
p) prima de casare – parte din preţul de achiziţionare a unui autovehicul nou, susţinută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu şi acordată în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat;
q) producător – persoană juridică română, operator economic fabricant de autovehicule sau importator autorizat de autovehicule noi ori reprezentant/agent/partener autorizat al acestora;
r) producător validat – producătorul al cărui dosar de validare a fost aprobat de Autoritate;
s) proprietar – persoana fizică având domiciliul sau reşedinţa în România, care deţine în proprietate un autovehicul uzat, ori, după caz, moştenitorii săi; persoana juridică română care deţine în proprietate un autovehicul uzat; operatorul economic fără personalitate juridică, cu sediul profesional în România, care deţine în proprietate un autovehicul uzat;
ş) proprietar acceptat – proprietarul persoană juridică sau proprietarul operator economic fără personalitate juridică, al cărui dosar de acceptare a fost aprobat de Autoritate;
t) proprietar înscris – proprietarul menţionat la lit. s) care a obţinut de la producătorul validat nota de înscriere;
ţ) notă de înscriere – documentul generat de aplicaţia PSIPAN, eliberat de către producătorul validat în vederea înscrierii în program a proprietarului autovehiculului uzat, persoană fizică, persoană juridică sau operator economic fără personalitate juridică, prevăzută în anexele nr. 4.1 şi 4.2;
u) sesiune de înscriere – perioadă de timp determinată, în interiorul căreia: producătorul poate depune la Autoritate dosarul de validare; proprietarul persoană juridică sau proprietarul operator economic fără personalitate juridică poate depune la Autoritate dosarul de acceptare;
v) unitate alocată – valoare ce reprezintă echivalentul primei de casare;
w) unitate teritorială – un judeţ şi municipiul Bucureşti împreună cu judeţul Ilfov.
(2) În sensul prezentului ghid, autovehiculul uzat având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone şi în al cărui certificat de înmatriculare este înscrisă sintagma „automobil mixt” (autovehicul destinat prin construcţie transportului simultan de persoane şi mărfuri în compartimente separate) este asimilat autoutilitarei uşoare, definită la alin. (1) lit. d).
(3) În sensul prezentului ghid, prin proprietar înscris şi proprietar acceptat se înţelege şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, iar prin autovehicul înmatriculat se înţelege şi autovehiculul aparţinând acesteia, care a fost supus unei proceduri specifice de înregistrare în circulaţie.
(4) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:
a) orice referire la sintagma „prima de casare” implică şi sintagma „eco-bonus”, dacă nu se prevede contrariul sau dacă nu este strict necesar a se distinge între cele două;
b) termenul de „zi” sau „zile” reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel.
(5) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:
a) A – autoturism;
b) AFM – Administraţia Fondului pentru Mediu;
c) ANPM – Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;
d) ASU – autospecială/autospecializată uşoară;
e) AU – autoutilitară uşoară;
f) CO2 – dioxid de carbon;
g) DRPCIV – Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor;
h) g/km – grame per kilometru;
i) PSIPAN – Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional;
j) TVA – Taxa pe valoarea adăugată.
Ghidul de finanţare este accesibil integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Sxc.hu

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here