Sunt două situaţii: când se contestă individual şi când se contestă colectiv:
1. Individual – clientul unei bănci, dacă apreciază că prevederile contractului încheiat cu instituţia de credit au caracter abuziv, se poate adresa fie Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), fie direct instanţei de judecată.
2. Colectiv – doar Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).

Pentru instanţă

Legea nr. 193/2000 stabileşte că în situaţia în care ANPC sau asociaţiile pentru protecţia consumatorilor vor constata utilizarea unor clauze abuzive vor sesiza tribunalul de domiciliu sau, după caz, sediul profesionistului, solicitând obligarea acestuia să modifice contractele aflate în curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive. La cererea de chemare în judecată, acestea trebuie să anexeze procesul verbal pe care l-au întocmit şi în care au consemnat depistarea clauzelor abuzive.

În primul rând, trebuie să ştiţi că vă puteţi judeca cu banca pe clauze abuzive dacă nu sunteţi executat/ă silit de bancă.

Cum verific dacă sunt executat silit de bancă sau un SRL căruia i s-a cesionat creanţa?

Intraţi pe portal.just.ro şi căutaţi la judecătoria de la domiciliu/resedinta dvs. – introduceţi numele complet al dvs. şi vedeţi dacă apare vreun dosar de executare. Dacă nu apare, puteţi parcurge pasul 1. Dacă sunteţi executat/ă silit, atunci veţi depune doar contestaţie la executare în termen de 15 zile de la data încuviinţării silite sau data când aţi primit somaţia de executare.
Dacă primiţi o simplă notificare din partea băncii sau firmei care a cumpărat creanţa, puteţi parcurge pasul 1.
Există o dilemă antejudiciară: particip şi aştept la un proces colectiv ANPC sau acţionez singur sau în proces comun nepublic?

ANPC, într-adevăr, dacă depune o cerere comună, poate modifica, anula toate contractele băncii respective, însă până acum ANPC a depus doar individual astfel de acţiuni.

Sfatul nostru este să acţionaţi fără a mai aştepta acţiunea ANPC. Aceste dispoziţii se aplică dacă consumatorul este persoană fizică şi nu firmă. Dacă este firmă, se poate deschide un proces pe Codul civil, existând hotărâri câştigate şi pe firmă pentru clauze abuzive.

PASUL 1

Dacă intenţionaţi să daţi în judecată banca pentru clauze abuzive, primul pas este să faceţi o şedinţă de informare.
Ce înseamnă o şedinţă de informare?
Şedinţa de informare privind medierea a devenit obligatorie în 15 februarie 2013, data de la care s-a instituit obligaţia legală pentru părţi ca, anterior declanşării unei acţiuni în instanţă, să se prezinte la mediator în vederea informării cu privire la posibilitatea soluţionării diferendelor pe calea medierii.

PASUL 2

Ce înseamnă o clauză abuzivă  şi când pot să acţionez în instanţă banca?
Sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care:
1. dau dreptul băncii de a modifica unilateral clauzele contractului, fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract;
2. obligă consumatorul să se supună unor condiţii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reală să ia cunoştinţă la data semnării contractului;
3. obligă consumatorul să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale chiar şi în situaţiile în care banca nu şi le-a îndeplinit pe ale sale;
4. dau dreptul băncii să prelungească automat un contract încheiat pentru o perioadă determinată prin acordul tacit al consumatorului, dacă perioada-limită la care acesta putea să îşi exprime opţiunea a fost insuficientă;
5. dau dreptul băncii să modifice unilateral, fără acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor şi serviciilor care urmează să fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu;
6. dau dreptul băncii să constate unilateral conformitatea produselor şi serviciilor furnizate cu prevederile contractuale;
7. dau băncii dreptul exclusiv să interpreteze clauzele contractuale;
8. restrâng sau anulează dreptul consumatorului să pretindă despăgubiri în cazurile în care profesionistul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale;
9. obligă consumatorul la plata unor sume disproporţionat de mari în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către acesta, comparativ cu pagubele suferite de bancă;
10. restrâng sau anulează dreptul consumatorului de a denunţa sau de a rezilia unilateral contractul, în cazurile în care:
banca a modificat unilateral clauzele prevăzute la clauza 5);
banca nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale;
banca a impus consumatorului, prin contract, clauze referitoare la plata unei sume fixe în cazul denunţării unilaterale;
11. exclud sau limitează răspunderea legală a profesionistului în cazul vătămării sau decesului consumatorului, ca rezultat al unei acţiuni sau omisiuni a bănciii privind utilizarea produselor şi serviciilor;
12. exclud dreptul consumatorului de a întreprinde o acţiune legală sau de a exercita un alt remediu legal, solicitându-i în acelaşi timp rezolvarea disputelor în special prin arbitraj;
13. permit în mod nejustificat impunerea unor restricţii în administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei alte părţi din contract;
14. dau dreptul profesionistului să transfere obligaţiile contractual unei terţe persoane – agent, mandatar etc. -, fără acordul consumatorului, dacă acest transfer serveşte la reducerea garanţiilor sau a altor răspunderi faţă de consumator;
15. interzic consumatorului să compenseze o datorie către bancă cu o creanţă pe care el ar avea-o asupra băncii;
16. prevăd ca preţul produselor este determinat la momentul livrării sau permit vânzătorilor de produse ori furnizorilor de servicii dreptul de a creşte preturile, fără ca, în ambele cazuri, să acorde consumatorului dreptul de a anula contractul în cazul în care preţul final este prea mare în raport cu preţul convenit la momentul încheierii contractului;
17. permit băncii obţinerea unor sume de bani de la consumator, în cazul neexecutării sau finalizării contractului de către acesta din urmă, fără a prevedea existenţa compensaţiilor în sumă echivalentă şi pentru consumator, în cazul neexecutării contractului de către bancă;
18. dau dreptul băncii să anuleze contractul în mod unilateral, fără să prevadă acelaşi drept şi pentru consumator;
19. dau dreptul băncii să înceteze contractul încheiat pentru o durată nedeterminată fără o notificare prealabilă rezonabilă, cu excepţia unor motive întemeiate.

PASUL 3

Unde depun cererea de chemare în judecată?
Dacă este depusă de ANPC sau asociaţia de consumatori: instanţa competentă să soluţioneze acest gen de cauze este tribunalul de la domiciliul sau, după caz, sediul profesionistului, iar împotriva hotărârii astfel pronunţate se poate exercita numai calea de atac a apelului, care va fi judecat de către curtea de apel.
Dacă depun singur sau proces comun nepublic: judecătoria de la sediul central sau al sucursalei băncii. Sentinţa este supusă apelului la tribunal şi recursul la Curtea de Apel.

PASUL 4

Ce scriu în cererea de chemare în judecată?
Este foarte greu, aproape imposibil să găsiţi un model pe internet. Vă sfătuim să nu folosiţi un model prestabilit, ci să faceţi acţiune pentru problema dvs. cu ajutorul unui avocat specializat în procese bănci.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here