Prezentul ghid are ca scop punerea la dispoziţia celor interesaţi a tuturor informaţiilor privind procedura de concesionare şi vânzare de terenuri, documentele necesare concesionării/vânzării terenurilor care intră în competenţa biroului concesionări şi vânzări de terenuri.
• Concesionarea terenurilor în vederea realizării de construcţii la iniţiativa concesionarului sau a concedentului;
• Vânzarea terenului sub aspectul cotei inivize către persoanele juridice care deţin spaţii comerciale la parter de bloc;
•  Vânzarea terenurilor situate în incintele imobilelor unde cetăţenii deţin în proprietate apartamente cumpărate în baza Legii nr. 112/1995 şi terenurile aferente acestora;
•  Vânzarea terenurilor proprietate privată, care se vor vinde prin negociere directă, pentru următoarele situaţii:
aceleaşi suprafeţe care au fost concesionate în vederea construirii unei locuinţe, conform contractului de concesiune;
aceleaşi suprafeţe care au fost concesionate, pe care s-au edificat construcţii care respectă criteriile de legalitate şi oportunitate, conform contractului de concesiune;
terenurile limitrofe proprietăţilor private, în vederea extinderii locuinţelor (în cazul în care vecinii nu au ori nu îşi exercită dreptul de preempţiune) şi a căror suprafaţă nu va fi mai mare decât cea aflată în proprietate;
terenuri de sub construcţiile care au fost dobândite prin acte de înstrăinare încheiate în forma autentică, provenind de la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi de la cooperaţiile meşteşugăreşti;
terenurile transmise în folosinţă către actualii proprietari ai construcţiilor de către foştii deţinători, societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi de la cooperaţiile meşteşugăreşti;
• Vânzarea terenurilor proprietate privată transmise în folosinţă, pe durată nedeterminată şi fără plată, organizaţiilor cooperaţiei de consum şi meşteşugăreşti şi asociaţiilor meşteşugăreşti.
Transparenţa procesului de concesionare şi vânzare de terenuri pentru activităţile enumerate mai sus se realizează prin asigurarea caracterului public al acestuia, respectiv prin emiterea de hotărâri de consiliu local care reglementează concesionarea/vânzarea terenurilor, publicarea anunţurilor privind organizarea licitaţiilor publice, precum şi prin asigurarea accesului la informaţii a solicitanţilor interesaţi privind emiterea acestora.

CONCESIUNEA

Sub aspectul concesionării trebuie precizat faptul că se pot concesiona doar acele bunuri care fac parte din domeniul privat al statului. Domeniul public al judeţului este alcătuit din bunurile prevăzute expres de lege, dar şi din bunuri de uz – interes public, declarate prin hotărâri ale Consiliului local – în măsura în care nu sunt de interes public naţional sau judeţean.
Dreptul de proprietate publică aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public. Faţă de acestea, statul – sau unităţile administrativ-teritoriale – exercită posesia, folosinţa şi dispoziţia, în limitele şi în condiţiile legii.
Bunurile din domeniul public sunt:
• inalienabile – nu pot fi înstrăinate decât în condiţiile legii;
• insesizabile – nu pot fi supuse executării silite şi asupra lor nu se pot constitui garanţii reale;
• imprescriptibile – nu pot fi dobândite de alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bună credinţă.
Deci, un bun care face parte din domeniul public nu poate fi înstrăinat sub nicio formă, el trebuind să rămână, în mod permanent, spre uzul şi folosinţa colectivităţii publice. Domeniul privat al unui judeţ este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lui, care nu fac parte din domeniul public, neafectate direct unui interes general şi care sunt administrate în conformitate cu normele dreptului civil. Bunurile aflate în proprietatea privată a statului sunt supuse regimului juridic de drept comun.
Pe cale de consecinţă rezultă faptul că un teren poate face obiectul unei concesiuni după ce mai întâi este clarificat regimul juridic al acestuia, în sensul că:
• face parte din domeniul privat al respectivului judeţ;
• nu este revendicat conform Legii nr. 10/2001;
• nu se află în litigiu pe rolul vreunei instanţe judecătoreşti.
NOTĂ
• Terenurile libere de construcţie vor fi concesionate numai prin licitaţie publică.
• Prin excepţie, terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitaţie publică, în condiţiile legii.
• Terenul aferent construcţiilor provizorii existente nu se va concesiona, se va încheia contract de închiriere.

ACTE ŞI DOCUMENTE NECESARE

Concesionări de terenuri
A. Teren în construcţie
• Cerere
• Plan topo vizat de Oficiul Judeţean de Cadastru;
• Autorizaţie de construire + documentaţia vizată spre neschimbare;
• Documentaţie de identificare (carte cadastrală);
• Documentaţie de evaluare a stării fizice a construcţiei + stabilirea valorii de piaţă a construcţiei;
• Certificat de urbanism;
• Acordul unic;
• Documente din care să reiasă titlul de proprietate (ctr. vânzare-cumpărare, ctr. inchiriere, certificat de mostenitor etc.).
Documentaţia de concesionare trebuie să cuprindă:
• Studiu de oportunitate;
• Memoriu justificativ bine întocmit;
• Plan încadrare în zonă 1:1000;
• Plan de situaţie 1:500;
• Plan detaliu 1:200;
• Plan parter 1:50 sau 1:100;
• Plan etaj 1:50 sau 1:100, dacă este cazul;
• Faţade;
• Secţiune transversală caracteristică 1:50 sau 1:100;
• Ridicare topo vizat de Oficiul Judeţean de Cadastru;
• Încadrare în PUZ (dacă nu există PUZ, se va întocmi).

B. Terenuri libere
• Cerere;
• Certificat de urbanism;
• Acord unic.
Documentaţia de concesionare trebuie să cuprindă:
• Studiu de oportunitate;
• Memoriu justificativ bine întocmit;
• Plan încadrare în zona 1:1000;
• Plan de situaţie 1:500;
• Plan detaliu 1:200;
• Plan parter 1:50 sau 1:100;
• Plan etaj 1:50 sau 1:100, dacă este cazul;
• Faţade;
• Secţiune transversală caracteristică 1:50 sau 1:100;
• Ridicare topo vizat de Oficiul Judeţean de Cadastru;
• Încadrare în PUZ (dacă nu există PUZ, se va întocmi proiect pentru PUD).

Preluare contract de concesiune
• contract de concesiune iniţial;
• contract de vânzare-cumpărare asupra construcţiei ce a făcut obiectul încheierii contractului de concesiune iniţial, autentificat la un notar public;
• documentaţie cadastrală pentru construcţia ce a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare;
• cerere de reziliere a contractului de concesiune a vânzătorului construcţiei;
• cerere de preluare a contractului de concesiune de către cumpărătorul construcţiei;
• dovada achitării la zi a impozitului pe clădire şi a redevenţei pentru terenul concesionat.

Cumpărări de terenuri în cotă indiviză
Actele necesare pe care trebuie să le depună solicitanţii în vederea cumpărării terenurilor sub aspectul cotei indivize sunt următoarele:
• contract de vânzare-cumpărare;
• certificat de înregistrare;
• documentaţie tehnică cadastrală;
• contract de închiriere aferent terenului cotă indiviză;
• dovada plăţii la zi a impozitului pe clădire şi a chiriei, conform contractului de închiriere.
Pentru terenurile situate în incintele imobilelor unde cetăţenii deţin în proprietate apartamente cumpărate în baza Legii nr. 112/1995 şi terenurile aferente acestora, solicitanţii vor depune, alături de cererea de cumpărare potrivit HCL nr. 127/2005 a terenului cu destinaţia de curte-grădină, modificată prin HCL nr. 662/22.12.2005, poziţionată limitrof construcţiei cu destinaţia de locuinţă, următoarele documente:
• Contractul de vânzare cumpărare a locuinţei, emis în baza Legii nr. 112/1995;
• Contractul de închiriere a terenului cu destinaţia curte-grădină, valabil la data depunerii cererii de cumpărare;
• Două exemplare din documentaţia tehnică cadastrală întocmită pentru întregul imobil care să cuprindă şi dezmembrarea suprafeţei ce se va vinde;
• Certificat de urbanism pentru terenul care se vinde;
• Certificat de sarcini;
• Dovada achitării impozitului pe anul în curs;
• Dovada achitării la zi a chiriei datorată pentru terenul cu destinaţia curte-grădină.
Pentru terenurile proprietate privată care se vor vinde prin negociere directă conform HCL nr. 319/2005 privind modificarea şi completarea Regulamentului de vânzare a terenurilor proprietate privată, modificată şi completată prin HCL nr. 666 si nr. 667 din 22.12.2005:
• pct. 1.2.1 – aceleaşi suprafeţe care au fost concesionate în vederea construirii unei locuinţe, conform contractului de concesiune, precum şi
• pct. 1.2.2 – aceleaşi suprafeţe care au fost concesionate, pe care s-au edificat construcţii care respectă criteriile de legalitate şi oportunitate, conform contractului de concesiune solicitanţii vor depune, alături de cererea de cumpărare a terenului, următoarele documente:
• Act de proprietate asupra construcţiei edificate pe terenul solicitat spre cumpărare;
• Certificat de urbanism pentru terenul solicitat spre cumpărare;
• Acordul unic, după caz;
• Contract de concesiune pentru terenul solicitat spre cumpărare, valabil la data depunerii cererii;
• Două exemplare din documentaţia tehnică cadastrală pentru întregul amplasament (construcţie proprietate şi teren solicitat spre cumpărare);
• Certificat de înregistrare în Registrul Comerţului;
• Declaraţie dată pe propria răspundere de către reprezentantul legal al societăţii solicitante din care să reiasă că societatea respectivă nu se află în reorganizare juridică sau faliment;
• Dovada achitării la zi a impozitului pe imobil proprietate;
• Dovada achitării la zi a redevenţei datorată pentru terenul solicitat spre cumpărare.
Pentru terenurile proprietate privată care se vor vinde prin negociere directă conform HCL nr. 319/2005 privind modificarea şi completarea Regulamentului de vânzare a terenurilor proprietate private:
• pct. 1.2.4. – terenuri de sub construcţiile care au fost dobândite prin acte de înstrăinare încheiate în forma autentică, provenind de la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi de la cooperaţiile meşteşugăreşti, precum şi
• pct. 1.2.5. – terenurile transmise în folosinţă către actualii proprietari ai construcţiilor, de către foştii deţinători, societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi de la cooperaţiile meşteşugăreşti, solicitanţii vor depune, alături de cererea de cumpărare a terenului, următoarele documente:
• Actul de proprietate asupra construcţiei edificate pe terenul solicitat spre cumpărare;
• Două exemplare din documentaţia tehnică cadastrală pentru întregul amplasament (construcţie proprietate şi teren solicitat spre cumpărare);
• Contractul de închiriere pentru terenul solicitat spre cumpărare, valabil la data depunerii cererii;
• Certificatul de urbanism pentru terenul solicitat spre cumpărare;
• Acordul unic, după caz;
• Certificat de înregistrare în Registrul Comerţului;
• Declaraţie dată pe propria răspundere de către reprezentantul legal al societăţii solicitante din care să reiasă că societatea respectivă nu se află în reorganizare juridică sau faliment;
• Dovada achitării la zi a impozitului pe imobilul proprietate;
• Dovada achitării la zi a chiriei pentru terenul solicitat spre cumpărare.
Pentru terenurile proprietate privată ale unui judeţ care se vor vinde prin negociere directă conform HCL nr. 319/2005 privind modificarea şi completarea Regulamentului de vânzare a terenurilor proprietate privată ale unui judeţ, pct. 1.2.3. – terenurile limitrofe proprietăţilor private, în vederea extinderii locuinţelor (în cazul în care vecinii nu au ori nu îşi exercită dreptul de preempţiune) şi a căror suprafaţă nu va fi mai mare decât cea aflată în proprietate, solicitanţii vor depune, alături de cererea de cumpărare a terenului, următoarele documente:
• Actul de proprietate asupra construcţiei cu destinaţia de locuinţă;
• Documentaţie tehnică cadastrală pentru întregul amplasament (construcţie şi teren proprietate şi teren solicitat spre cumpărare);
• Renunţarea exercitării dreptului de preempţiune a vecinilor, exprimată în formă autentică;
• Motivarea expresă a cererii de extindere a locuinţei;
• Contractul de închiriere asupra terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, valabil la data depunerii cererii;
• Certificatul de urbanism pentru terenul solicitat spre cumpărare;
• Acordul unic, după caz;
• Dovada achitării la zi a impozitului pe construcţia cu destinaţia de locuinţă şi terenul proprietate;
• Dovada achitării la zi a chiriei pentru terenul solicitat spre cumpărare.

Vânzarea terenurilor proprietate privată
Actele necesare în vederea vânzării terenurilor proprietate privată a unui judeţ, transmise în folosinţă, pe durată nedeterminată şi fără plată, organizaţiilor cooperaţiei de consum şi meşteşugăreşti şi asociaţiilor meşteşugăreşti, în baza HCL nr. 320/21 06 2005:
• actul constitutiv al societăţii cooperatiste;
• certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului;
• dovada proprietăţii asupra construcţiilor (autorizaţie de construire sau hotărâre judecătorească, act de vânzare cumpărare, după caz);
• extras de carte funciară pentru construcţiile aflate în proprietatea societăţii;
• plan topografic întocmit pentru terenul ce se va vinde;
• documentele în baza cărora au fost atribuite în folosinţă respectivelor societăţi cooperatiste suprafeţele de teren solicitate;
• avizele de acord unic care să ateste inexistenţa unor reţele de utilitate publică amplasate pe terenurile respective;
• dacă din analiza documentelor de acord unic rezultă necesitatea prezervării unor suprafeţe de teren pentru reţele de infrastructură, aceste suprafeţe se vor retrage din totalul suprafeţelor ce se vor vinde;
• dovada achitării la zi a obligaţiilor fiscale la bugetul local şi bugetul de stat;
• dacă stingerea obligaţiilor fiscale depăşeşte termenul legal de răspuns la oferta de vânzare, suprafeţele de teren, altele decât cele aferente activelor, se vor vinde prin licitaţie publică, iar suprafeţele terenurilor aferente activelor se vor închiria (la tarife stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local), începând cu data expirării termenului legal de răspuns (45 de zile);
• dovada capitalului social (ultimul bilanţ contabil);
• Declaraţie dată pe propria răspundere, în formă autentică, de către reprezentantul legal, din care să reiasă că societatea cooperativă, organizată în una dintre formele prevăzute în Legea nr. 1/2005 referitoare la organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, nu este în lichidare, nu a închiriat terenul la terţi, renunţă la dreptul de folosinţă asupra terenurilor de sub construcţiile înstrăinate la terţi.

comentarii

9 COMENTARII

 1. Buna. Sunt interesat sa concesionez un teren de la primarie (Cluj Napoca) in vederea construirii unui imobil pentru uz personal (casa) pe baza legii 15/2003. Din motive de comoditate si dezgust fata de lucratorii functionari de la primarie, evit o vizita in acel loc, de aceea apelez la dumneavoastra. Vreau sa stiu cum/de unde aflu daca si ce terenuri sunt disponibile pentru acest scop, ce anume trebuie sa intreb (sa nu par prostul care sa fie purtat de la ghiseu la ghiseu, oricum am probleme de temperament).
  Cu mii de multumiri anticipate, astept cu nerabdare un raspuns cu orice informatie care m-ar putea ajuta.

 2. Daca doriti sa ma lamuriti cu un aspect.
  7 familii am concesionat terenuri de la primaria Aricesti ptr construirea de locuinte, drept ptr care am obtinut documentele necesare si am construit imobilele in cauza.Pe acea tarla ura sa obtina autorizatii de constructie 64 de familie.Veilalti nu au mai obtinut intrucat au aparut probleme la nivelul primariei pe care personal nu le cunosc(cert ca acestia nu au mai primit cartea funciara)
  Asadar au trecut 2 ani si primaria nu a adus utilitatile la loturile respective, decat apa si au aenajat partile carosabile dar nu de final, iar gazele si energia electrica nu au fost aduse. Celorlate pers nu le cunmosc situatia juridica se pare ca nu se vor mai incheia contracte de concesiune. In aceasta situatie descrisa mai sus succint ce putem face noi cei 7 subiecti.
  Care AR FI DEMERSUL JURIDIC DE URMAT

 3. imi puteti spune cum se pot demara procedurile pentru ca un pensionar al ministerului apararii sa poata cumpara locuinta in care locuieste de peste 30 ani? va aduc in atentie ca locuinta este de serviciu si se afla in proprietatea publica a statului.

 4. Am cumpărat 8m pătraţi teren aflat parter terasa unui bloc acum 3 ani ,actual am încă o terasă de bloc identică în aceiaşi bloc tot la parter şi primăria Dr.Tr.Severin refuză să-mi mai vândă încă 8m aflaţi sub terasa a doua . La prima mi-a făcut acte doar primăria c-vînzare dar după 3 ani nu-mi răspunde la cele 20 adrese şi nu vrea să-mi facă acte la notar .

 5. AM AUTORIZATIE CONSTRUCTIE VALABILA. PAMANTUL DE SUB CASA ESTE COMPUS DIN>20 MP CONTRACT CONCESIUNE 99 ANI, 120 MP CONTRACT DE INCHIRIERE>
  IN CE CONDITII POT CUMPARA CELE DOUA SUPRAFETE?ACTE NECESARE.

 6. Stiati ca pentru evaluarea unui teren sau amplasament sunt analizate urmatoarele elemente:
  caracteristici fizice (dimensiune, suprafaţă, formă, localizare, acces la utilităţi, parcelare, condiţii climatice).
  valoarea economică dată de cea mai bună utilizare.
  piaţa locală de terenuri
  perspectivele de dezvoltare locală şi regională?
  Daca aveti nevoie de un evaluator pentru o evaluare-imobil sau pentru evaluare-impozitare, intrati pe http://emaconsult.ro si va putem oferi si consultanta fiscala sau consultanta pentru fonduri europene, daca aveti o idee de afaceri ce consta in achizitia unui teren.

 7. Am cumparat un magazin de la un centrocoop si as dori sa stiu regimul terenului. Daca este in proprietatea privata a statului as dori sa stiu daca pot cumpara respectivul teren ,multumesc anticipat.

 8. Buna ziua,

  Am cerut la Primarie ordinul prefectului in vederea efectuarii cadastrului ptr o garsoniera aflata la parterul unui bloc, garsoniera care este sediul unui srl. Mi s-a raspuns ca ptr societati nu se mai emite acest ordin si trebuie sa licitez ptr terenul cota parte indiviza.
  In acest scop trebuie sa fac evaluarea terenului respectiv.

  Intrebarea mea este urmatoarea: cum se evalueaza aceasta cota idiviza, ma refer cat se ia in calcul pe metru patrat ptr ca daca rezulta o valoare prea mare renunt la cadastru deoarece nu imi trebuie neaparat

  Va multumesc

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here