Materialul de faţă abordează aspectele referitoare la calculul impozitului pe profit aferent anului 2012, descriind o serie de tehnici privind completarea formularului 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” şi oferind acces la schema de calcul a impozitului pe profit pentru anul fiscal 2012. Astfel, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 887 din 27/12/2012, a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Actul normativ aduce dispoziţii noi pentru

– formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs;

– formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04;

– formularul 104 „Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”, cod 14.13.01.01/dv;

– formularul 120 „Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03;

– formularul 130 „Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”, cod 14.13.01.05;

De reţinut este faptul că Ordinul ANAF nr. 1950/2012, în ceea ce priveşte impozitul pe profit, se aplică începând cu anul fiscal 2012.

Termenul de depunere al Declaraţiei privind impozitul pe profit este 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul, respectiv 25 martie 2013.

Fac excepţie organizaţiile nonprofit şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură care au obligaţia de a depune declaraţia anuală de impozit pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, respectiv 25 februarie 2013.

Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent.

Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile.

În cele ce urmează vom prezenta detaliat calcul impozitului pe profit aferent anului 2012, inclusiv toate informaţiile privind completarea formularului 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”.

1. Depunerea declaraţiei

* Declaraţia privind impozitul pe profit se completează şi se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. Contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor.

* Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

* Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile, definită prin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

* Declaraţia se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către contribuabil.

* În cazul în care plătitorul corectează declaraţia depusă, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind „X” în spaţiul special prevăzut în acest scop.

* La completarea formularului se au în vedere prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi deciziile Comisiei fiscale centrale constituite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice.

* Declaraţia privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistenţă. Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

2. Completarea declaraţiei. Schema de calcul a impozitului pe profit pentru anul fiscal 2012.

2.1. Perioada de raportare

În rubrica „Anul” se înscrie cu cifre arabe anul pentru care se completează declaraţia (de exemplu: 2012).

2.2. Identificarea plătitorului

* În caseta „Cod de identificare fiscală” se completează codul de identificare fiscală atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

* În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicitul/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare a acesteia, iar la rubrica „Funcţia/Calitatea” din formular se înscrie „Împuternicit”.

* În prima căsuţă se înscrie prefixul RO, în cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

* În rubrica „Denumire” se înscrie denumirea plătitorului.

* Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului.

2.3. Descarcă schema de calcul a impozitului pe profit pentru anul fiscal 2012. Click aici!

3. Corectarea declaraţiei

În situaţia în care plătitorul corectează declaraţia depusă, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaţi model de formular, înscriind “X” în spaţiul special prevăzut în acest scop.

Baza legală:

1. Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordinul MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat prin Ordinul MFP nr. 2869/2010 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 29/12/2010, prin Ordinul MFP nr. 2239/2011 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 522 din 25/07/2011, prin Ordinul MFP nr. 2382/2011 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 563 din 08/08/2011 şi prin Ordinul MFP nr. 1118/2012 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 603 din 22/08/2012; Ordin MFP nr. 1690/2012 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. nr. 857 din 18/12/2012;

4. Ordinul MFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 din 04/10/2012;

5. Ordinul MFP nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 424 din 26/06/2012;

6. Ordinul MFP nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 11/07/2005;

7. Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.

8. Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

9. Ordinul ANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here