21 Februarie, 2018

Garanţiile la produsele accizabile se modifică de la 1 ianuarie 2014! Ce reţinem?

Prin modificările aduse la Codul fiscal, de la 1 ianuarie 2014 se introduc reglementări de ordin tehnic privind reducerea valorii garanţiilor maxime, precum şi precizarea faptului că nivelul garanţiei reduse pentru antrepozitarii autorizaţi nu poate fi mai mic decât nivelul garanţiei minime.

Modificările sunt introduse prin O.U.G. nr. 102/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 703/2013.

Sistemul actual de constituire a garanţiilor prevede stabilirea unor garanţii maxime şi minime. De asemenea, valoarea garanţiilor poate fi redusă sub nivelul garanţiei minime stabilită în funcţie de tipul de produs accizabil şi de producţia realizată. Prevederile existente nu sunt aplicate în mod unitar de Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, constituită la nivelul Ministerului Finanţelor Publice, de către Comisiile teritoriale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau de către Direcţia Generală a Vămilor.

Având în vedere descrierea situaţiei existente, se introduc reglementări de ordin tehnic privind reducerea valorii garanţiilor maxime, precum şi precizarea faptului că nivelul garanţiei reduse pentru antrepozitarii autorizaţi nu poate fi mai mic decât nivelul garanţiei minime.

Prevederile pe text din Codul fiscal

Articolul 20654, care reglementează această materie, prevede obligaţia antrepozitarului autorizat, a destinatarului înregistrat şi a expeditorului înregistrat de a depune la autoritatea competentă o garanţie, conform prevederilor din normele metodologice, care să asigure plata accizelor care pot deveni exigibile. În situaţia în care antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat şi expeditorul înregistrat înregistrează obligaţii fiscale restante cu mai mult de 30 de zile, administrate de ANAF, garanţia se extinde şi asupra acestora de drept şi fără nicio altă formalitate.

Pe cale de excepţie, garanţia poate fi depusă de transportator, de proprietarul produselor accizabile, de destinatar sau, în comun, de două ori mai multe dintre aceste persoane, în cazurile şi în condiţiile stabilite prin normele metodologice.
Garanţia este valabilă pe întreg teritoriul Comunităţii.

Garanţia reprezintă 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta la nivelul unui an, potrivit capacităţilor tehnologice de producţie pentru antrepozitul de producţie nou-înfiinţat, respectiv 6% din valoarea accizelor aferente tuturor intrărilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an potrivit capacităţilor de depozitare, pentru antrepozitul fiscal de depozitare nou-înfiinţat. Pentru antrepozitarii autorizaţi, valoarea garanţiei se calculează prin aplicarea procentului de 6% la valoarea accizelor aferente ieşirilor de produse accizabile din ultimul an, iar în cazul antrepozitului fiscal de producţie, valoarea garanţiei nu poate fi mai mică de 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta potrivit capacităţilor tehnologice de producţie. Tipul, modul de calcul, valoarea şi durata garanţiei sunt prevăzute în normele metodologice.

Astfel, cuantumul garanţiei constituite de antrepozitarii autorizaţi pentru depozitarea produselor accizabile nu poate fi mai mic decât 6% din valoarea accizelor aferente limitelor trimestriale prevăzute la punctul 85 alin (15), raportate la nivelul unui an.

Antrepozitarii autorizaţi care depozitează mai multe categorii de produse accizabile au obligaţia să constituie garanţia corespunzătoare acelei categorii de produse accizabile pentru care este prevăzut cuantumul cel mai mare.

Antrepozitarii care deţin atât antrepozite fiscale de producţie, cât şi antrepozite fiscale de depozitare au obligaţia de a constitui atât garanţia minimă prevăzută pentru antrepozitele fiscale de producţie, cât şi garanţia minimă prevăzută pentru antrepozitele fiscale de depozitare.

Valoarea garanţiei nu poate fi mai mică decât cuantumul stabilit în normele metodologice, în funcţie de natura produselor accizabile ce urmează a fi realizate sau depozitate.

Valoarea garanţiei nu poate fi mai mare decât cuantumul stabilit în normele metodologice, în funcţie de grupa produselor accizabile ce urmează a fi realizate sau depozitate.

ATENŢIE: Prin amendamentele aduse de O.U.G. nr. 102/2013, de la 1 ianuarie se introduc dispoziţii noi potrivit cărora:

- valoarea garanţiei în cazul antrepozitarului autorizat sau destinatarului înregistrat poate fi redusă la cerere, potrivit criteriilor obiective prevăzute în normele metodologice;
- valoarea garanţiei reduse pentru antrepozitarii autorizaţi nu poate fi mai mică decât nivelul minim stabilit potrivit cuantumului prevăzut în normele metodologice, în funcţie de natura produselor accizabile ce urmează a fi realizate sau depozitate.

206_54mod_1ian» Foto Lege5 Online: Paragrafele care vor fi introduse la art. 206^54 din Codul fiscal (modificările se aplică de la 01.01.2014). // Atenţie: Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă doar pentru abonaţii Lege5.

Valoarea garanţiei va fi analizată periodic, pentru a reflecta orice schimbări în volumul afacerii sau în nivelul de accize datorat.

În cazul expeditorului înregistrat, garanţia reprezintă 6% din valoarea accizelor aferente produselor accizabile expediate în regim suspensiv de accize, estimate la nivelul unui an.

Precizări din Normele metodologice

Potrivit Normelor metodologice, cuantumul garanţiei maxime constituite de antrepozitarii autorizaţi se stabileşte la nivelurile următoare:

- pentru alcool etilic şi băuturi alcoolice: 2.000.000 de euro;
- pentru tutun prelucrat: 10.000.000 de euro;
- pentru produse energetice: 15.000.000 de euro.

Procedura de actualizare a garanţiilor

Ordinul MFP nr. 1920/2013, publicat în M.Of. nr. 748/3.12.2013, privind procedura de actualizare a garanţiilor potrivit art. 20654 alin. (42) din Codul fiscal prevede că antrepozitarii autorizaţi a căror garanţie depăşeşte nivelul garanţiei prevăzut la pct. 108 alin. (86) din Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, şi care doresc diminuarea garanţiei constituite, transmit organelor fiscale competente, până la data de 5 decembrie 2013, o notificare privind noul cuantum al garanţiei stabilit potrivit pct. 108 alin. (86) din Normele metodologice, anexând la aceasta documentul de constituire a garanţiei la nivelul prevăzut de legislaţia în vigoare, împreună cu documentul prin care se solicită deblocarea totală a garanţiei constituite anterior sau documentul prin care se solicită deblocarea parţială a garanţiei constituite anterior, după caz.

Pentru antrepozitarii autorizaţi în favoarea cărora au fost emise decizii de reducere a nivelului garanţiei, în vigoare la 3 decembrie 2013 – data acestui ordin –, nivelul garanţiei se stabileşte ţinând cont de prevederile pct. 108 alin. (86) din Normele metodologice şi de procentul de reducere aprobat prin decizie, dar nu mai puţin de nivelul minim prevăzut la pct. 108 alin. (81) din Normele metodologice.

Organele fiscale competente emit decizii de actualizare a garanţiilor cu noul cuantum, în termen de 15 zile de la data înregistrării documentaţiei, după verificarea documentaţiei, precum şi a incidenţei prevederilor legale privind nivelul garanţiei, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

În situaţia în care antrepozitarii autorizaţi care au constituit un nivel al garanţiei mai mare decât cuantumul prevăzut la pct. 108 alin. (86) din Normele metodologice nu solicită diminuarea acesteia în termenul prevăzut la alin. (1), actualizarea se face potrivit precizărilor de la pct. 108 alin. (14) din Normele metodologice.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu