17 Februarie, 2020

Garanţii şi măsuri asigurătorii – principalele modificări

Mai jos găsiţi principalele modificări la Codul de procedură fiscală, privitoare la cele două chestiuni enunţate, astfel cum au fost introduse prin O.G. nr. 30/2017, publicată în Monitorul oficial nr. 708/2017.
 
Garanţii pentru acoperirea creanţelor fiscale
Constituirea de garanţii. Capitolul dedicat acestui subiect prevede că organul fiscal solicită constituirea unei garanţii pentru suspendarea executării silite, ridicarea măsurilor asigurătorii, asumarea obligaţiei de plată de către altă persoană prin angajament de plată sau în alte cazuri prevăzute de lege.
 
Tipuri de garanţii. Garanţiile pentru luarea măsurilor de mai sus se pot constitui, între altele, prin:
  • consemnarea de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului;
  • ipotecă asupra unor bunuri imobile sau mobile din ţară;
  • gaj asupra bunurilor mobile.
Modificarea adusă de ordonanţă priveşte garanţia constituită prin scrisoare de garanţie emisă de o instituție de credit sau, după caz, de o instituţie financiară nebancară înscrisă în registrele BNR pentru emiterea de garanţii ori poliţă de asigurare de garanţie emisă de o societate de asigurare. În cazul în care scrisoarea de garanţie/poliţa de asigurare de garanţie este emisă de o instituţie financiară din afara Uniunii Europene aceasta trebuie confirmată conform normelor bancare de o instituţie de credit sau, după caz, de o instituţie financiară nebancară ori societate de asigurare din România.

În cazul în care scrisoarea de garanţie/poliţa de asigurare de garanţie este emisă de o instituţie financiară din Uniunea Europeană, aceasta este acceptată de organul fiscal dacă sunt respectate prevederile referitoare la notificare cuprinse în Directiva nr. 36/2013 cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, transpusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, Directiva nr. 138/2009 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II), transpusă prin Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Valorificarea garanţiilor
Organul fiscal competent se îndestulează din garanţiile depuse dacă nu s-a realizat scopul pentru care acestea au fost constituite.

Modificarea adusă aici de ordonanţă face ca textul din cod să prevadă că, în cazul garanţiilor prin consemnarea de mijloace băneşti la Trezorerie sau prin scrisoare de garanţie, organul fiscal dispune instituţiei de credit sau instituţiei financiare nebancare ori societăţii de asigurare emitente a scrisorii de garanţie sau poliţei de asigurare de garanţie, după caz, sau instituţiei de credit ori instituţiei financiare nebancare ori societăţii de asigurare din România care a confirmat scrisoarea de garanţie/polţța de asigurare de garanţie ori unităţii de Trezorerie a Statului, după caz, virarea sumei de bani în conturile de venituri bugetare corespunzătoare.

Valorificarea garanţiilor prin ipotecă sau gaj se realizează prin modalităţile şi procedurile – aplicate corespunzător –  prevăzute pentru valorificarea bunurilor sechestrate, anume prin înţelegerea părţilor, prin vânzare directă sau prin licitaţie.
 
Măsuri asigurătorii
Poprirea şi sechestrul asigurător. Modificările aduse de Ordonanţă fac ca dispoziţile din Codul de procedură fiscală să prevadă că se dispun măsuri asigurătorii sub forma popririi asigurătorii şi sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, în cazuri excepţionale, respectiv în situaţia în care există pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea. Măsurile asigurătorii devin măsuri executorii la împlinirea termenului de 15 zile de la comunicarea somaţiei pentru stingerea debitului sau în condiţiile dispoziţiilor privind poprirea pe conturi bancare, după caz, ori la expirarea perioadei de suspendare a executării silite.

Prin excepţie, nu se dispun măsuri asigurătorii pentru debitorul aflat în insolvenţă sau când acesta nu deţine active patrimoniale urmăribile.

În situaţia în care măsurile asigurătorii au fost luate înainte de emiterea titlului de creanţă acestea încetează dacă titlul de creanţă nu a fost emis şi comunicat în termen de cel mult 6 luni de la data la care au fost dispuse măsurile asigurătorii. În cazuri excepţionale, acest termen poate fi prelungit până la un an, de organul fiscal competent, prin decizie. Organul fiscal are obligaţia să emită decizia de ridicare a măsurilor asigurătorii în termen de cel mult două zile de la împlinirea termenului de 6 luni sau un an, după caz, iar în cazul popririi asigurătorii să elibereze garanţia.

Modificarea adusă de ordonanţă, faţă de dispoziţia de mai sus, este în sensul că, în situaţia în care au fost instituite măsuri asigurătorii şi au fost sesizate organele de urmărire penală potrivit legii, măsurile asigurătorii subzistă până la data soluţionării cauzei de către organele de urmărire penală sau de instanţa de judecată. După comunicarea soluţiei date de către organele de urmărire penală sau hotărârii judecătoreşti, în cazul în care măsurile asigurătorii instituite de către organul fiscal competent nu se transformă în măsuri executorii potrivit legii, acestea se ridică de către organul care le-a dispus.

Completarea adusă tot de O.G. nr. 30 prevede că, în situaţia în care au fost constituite garanţii în vederea ridicării măsurilor asigurătorii, acestea trebuie menţinute pentru toată perioada de valabilitate în care ar fi fost menţinute măsurile asigurătorii. Organul fiscal execută garanţiile constituite prin scrisoare de garanţie bancară în ultima zi de valabilitate a acestora în cazul în care debitorul nu prelungeşte valabilitatea garanţiei. În acest caz, suma de bani va fi virată în contul de garanţii menționat de organul de executare silită şi reprezintă o garanţie prin consemnarea de mijloace băneşti la Trezorerie.

Ridicarea măsurilor asigurătorii. Prin modificările operate de ordonanţă, măsurile asigurătorii instituite în cazurile arătate mai sus se ridică, în tot sau în parte, prin decizie motivată, de către creditorul fiscal, când au încetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garanţiei în una din formele prevăzute de Codul de procedură fiscală: consemnarea de mijloace băneşti la Trezorerie, scrisoare de garanţie, ipotecă asupra unor bunuri imobile sau mobile din ţară, gaj asupra bunurilor mobile.

Ai nevoie de Codul de Procedură Fiscală? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI! 
comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu