Prin ordin al preşedintelului A.N.R.E. a fost aprobată o nouă procedură privind regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii finali în favoarea furnizorului de ultimă instanţă. Începând cu 10 iunie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 409/2015 a Ordinului nr. 84/2015, se abrogă reglementarea anterioară dată prin Ordinul A.N.R.E. nr. 17/2005.

Procedura stabileşte valoarea, condiţiile şi modul de constituire a garanţiilor financiare de către clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, în cadrul relaţiilor contractuale de furnizare a energiei electrice, dacă furnizorul constată una din următoarele situaţii:

a) clientul final consumator a încercat să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare din partea acestuia;

b) clientul final consumator se află în situaţia de a i se întrerupe alimentarea cu energie electrică pentru neplata serviciului de furnizare a energiei electrice, de cel puţin două ori în 12 luni consecutive;

c) clientul final titular al contractului reglementat de furnizare nu este proprietarul locului de consum;

d) clientul final titular al contractului reglementat de furnizare este un client final temporar, durata contractului fiind mai mică de 6 luni.

Constituirea garanţiilor

În oricare din cazurile menţionate, furnizorul de ultimă instanţă notifică clientului final să constituie  garanţia financiară în cuantumul stabilit conform Procedurii. Termenul de constituire a garanţiei financiare este de 10 zile financiare de la data notificării transmise clientului final.

În cazurile în care clientul final titular al contractului reglementat de furnizare nu este proprietarul locului de consum sau este doar un client final temporar, pe mai puţin de 6 luni, clientul poate opta între constituirea garanţiei financiare sau plata anticipată a contravalorii energiei electrice furnizate, în condiţiile Procedurii.

Refuzul clientului de a constitui sau de a actualiza garanţia financiară dă dreptul furnizorului să solicite operatorului de reţea deconectarea CF de la reţea.

Tipuri de garanţii financiare

Principalele tipuri de garanţii financiare care se pot utiliza în vederea garantării obligaţiilor comerciale asumate de clientul final în contractele de furnizare a energiei electrice încheiate cu furnizorul sunt:

  • depozit bancar de tip escrow, deschis în favoarea furnizorului de energie electrică;
  • scrisoare de garanţie de plată emisă de o bancă în favoarea furnizorului de energie electrică;
  • titluri de stat păstrate la o bancă custode autorizată de Banca Naţională a României;
  • certificate de depozit păstrate la o bancă custode autorizată de Banca Naţională a României;
  • asigurare de pierdere financiară pentru acoperirea riscului de neplată, emisă în favoarea FUI;
  • alte forme legale de garanţie propuse de furnizor şi acceptate de client, acesta din urmă având dreptul să opteze asupra formei în care este constituită garanţia, dintre tipurile de garanţii prevăzute prin Procedură.

Valoarea garanţiei financiare

În cazurile arătate la lit. a) de mai sus, valoarea garanţiei financiare constituite de către clientul final se stabileşte astfel încât să acopere o perioadă de consum echivalent pentru 6 luni la clienţii casnici, respectiv pentru 1 an la clienţii finali noncasnici, la preţul/tariful de contract.

În celelalte cazuri, prevăzute la lit. b), c) şi d) de mai sus, valoarea garanţiei financiare se stabileşte astfel încât să acopere perioada de consum corespunzătoare duratei între începutul perioadei de facturare şi data la care, conform prevederilor contractuale, clientul poate fi deconectat pentru neplata facturii, dar nu mai mare decât contravaloarea consumului de energie electrică estimat a se realiza de către CF pe durata a 90 de zile, la tariful/preţul de contract.

Consumul de energie electrică estimat se determină de către furnizor pe baza consumului realizat de CF în ultimele 12 luni, iar în situaţia când acest lucru nu este posibil, pe baza consumului convenit de către părţi la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice.

Valoarea garanţiei financiare se actualizează anual pe baza consumului mediu lunar al anului precedent şi al tarifelor/preţurilor valabile la data actualizării.

Procedura reglementează, totodată regimul executării garanţiei financiare şi restituirea garanţiilor financiare.

Furnizorul este obligat să includă în contractele de furnizare a energiei electrice sau, după caz, într-un act adiţional la contractul de furnizare a energiei electrice clauze referitoare la modul în care se constituie, execută şi restituie garanţiile financiare.

În termen de 90 de zile de la publicarea Procedurii, fiecare furnizor de ultimă instanţă are obligaţia de a elabora o procedură specifică referitoare la modul de constituire, executare şi restituire a garanţiilor financiare. Procedura se va publica de către furnizor pe pagina proprie de internet şi se va afişa la punctele unice de contact.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here