Prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1441/2011, publicat în M.Of.nr.379 din 31 mai a.c. a fost stabilită metodologia de constituire şi gestionare a garanţiei financiare pentru producătorii de echipamente electrice şi electronice, în temeiul prevederilor din ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Actul normativ prevede că, la introducerea pe piaţă a unui echipament electric şi electronic, denumit în continuare EEE, producătorul este obligat să depună o garanţie financiară care acoperă costurile de finanţare a operaţiunilor privind colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea şi eliminarea nepoluantă a tuturor deşeurile de echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare DEEE, provenite de la EEE introduse pe piaţa naţională.

De la data intrării în vigoare a acestui ordin, pentru înregistrarea în Registrul producătorilor de echipamente electrice şi electronice, producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile constituie garanţia financiară valabilă pe durata de garantare stabilită pentru cantitatea de EEE estimată a fi introdusă pe piaţa naţională până la finalul anului calendaristic în una dintre formele de garanţie financiară prevăzute la art. 8 alin. (4) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010 şi au obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, denumită în continuare ANPM, şi Administraţiei Fondului pentru Mediu, denumită în continuare AFM, dovada constituirii acesteia.

La data începerii exerciţiului financiar anual, dar nu mai târziu de 20 martie a fiecărui an, producătorii de EEE sunt obligaţi să constituie/să actualizeze garanţia financiară şi să transmită dovada constituirii/actualizării acesteia AFM şi ANPM, cu precizarea calculului detaliat al garanţiei financiare pentru fiecare an din cadrul perioadei de garantare, pentru fiecare categorie de EEE.

Producătorii sunt obligaţi să asigure existenţa garanţiei financiare pe întreaga perioadă de garantare corespunzătoare unei anumite categorii de EEE, pentru fiecare EEE introdus pe piaţă.

La sfârşitul perioadei de garantare pentru o anumită categorie de EEE, producătorul trebuie să dovedească că şi-a îndeplinit obligaţiile de finanţare a operaţiunilor de colectare, tratare, reciclare, valorificare şi eliminare pentru întreaga cantitate de DEEE corespunzătoare EEE puse pe piaţă.

Ordinul stabileşte obligaţiile pentru organizaţiile colective, modul de utilizare a garanţiei financiare, precum şi obligaţiile ale autorităţii competente.

Pentru anul 2011, valoarea unitară de gestionare de referinţă pentru calculul garanţiei financiare este valoarea medie a costurilor de gestionare transmise de către organizaţiile colective pentru anul 2010 pentru fiecare categorie de EEE cuprinsă în anexa nr. 1A la Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010.

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actulu9i normativ, organizaţiile colective sunt obligate să transmită ANPM costurile unitare de gestionare corespunzătoare anului 2010.

ANPM are obligaţia să stabilească şi să publice pe propria pagină de internet, potrivit modelului tabelar prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, valoarea unitară de gestionare de referinţă a DEEE corespunzătoare anului 2010, în termen de 35 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ.

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acestui ordin, producătorii înregistraţi şi/sau aflaţi în procedură de înregistrare/reînregistrare care, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, nu au încheiat contract de transfer de responsabilitate cu niciuna dintre organizaţiile colective autorizate au obligaţia de a constitui garanţia financiară conform art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010 şi de a transmite ANPM şi AFM dovada constituirii acesteia.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here