Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF –  a aprobat o nouă Normă care reglementează procedurile de constituire a Fondului de garantare a asiguraților prevăzut de Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, de administrare și de utilizare a resurselor financiare ale acestuia, precum și procedura și condițiile de efectuare a plăților din disponibilitățile acestuia.

Norma nr. 24/2019, din care semnalăm câteva aspecte,  înlocuieşte Norma nr. 16/2015 şi este în vigoare de la 16 octombrie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 839/2019. 

Constituirea, destinația și utilizarea Fondului de garantare a asiguraților 

Reţinem din acest capitol aceste precizări :

– Fondul are ca destinație plata indemnizațiilor/despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii încheiate, în condițiile legii, cu societatea de asigurare față de care s-a dispus deschiderea procedurii de faliment, potrivit condițiilor de asigurare și în limita plafonului de garantare stabilit de Legea nr. 213/2015.

– Fondul nu preia funcțiile unui asigurător și nu are obligația de a confirma valabilitatea polițelor de asigurare emise de asigurători și nici de a elibera certificat privind daunele înregistrate.

Fondul poate mandata scheme de garantare din domeniul asigurărilor sau entități interesate în protecția deținătorilor de polițe de asigurare din alte state, pentru a facilita demersurile întreprinse de creditorii de asigurări care au reședința obișnuită, domiciliul sau sediul principal pe teritoriul unui stat, altul decât România, în vederea obținerii despăgubirii/indemnizației cuvenite. 

Procedura deschiderii și instrumentării dosarelor de daună 

Între data închiderii procedurii de redresare financiară și data denunțării contractelor de asigurare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, orice persoană care invocă vreun drept de creanță împotriva asigurătorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o poliță de asigurare valabilă poate solicita deschiderea dosarului de daună. Cererea se poate transmite direct Fondului, societăților cu care Fondul are încheiate convenții privind servicii de constatare a daunelor și regularizare a cererilor de despăgubire sau poate fi adresată schemelor de garantare în domeniul asigurărilor sau birourilor naționale auto din țara în care petentul are reședința obișnuită, domiciliul sau sediul principal, în baza asigurării RCA ori a documentului Carte verde.

Procesul-verbal de constatare a daunelor se întocmește de către specialistul constatare daune din cadrul Fondului sau prin mandatarii acestuia, în cazul asigurărilor obligatorii, sau a condițiilor de asigurare aferente contractului în baza căruia a fost avizat evenimentul, în cazul asigurărilor facultative;

Constatarea daunelor se efectuează în baza documentelor care atestă producerea evenimentului asigurat, emise de autoritățile publice competente, cum ar fi organele de poliție, unitățile de pompieri sau alte organe abilitate potrivit legii ori alte documente din care să reiasă cauzele și împrejurările evenimentului, cum ar fi constatarea amiabilă de accident, declarația asiguratului sau alte documente similare, potrivit legii;

– Fondul sau mandatarii acestuia solicită petentului depunerea la dosarul de daună a poliței/contractului de asigurare, a documentelor din care să reiasă întinderea daunei, acte privind interesul patrimonial, documente justificative privind cuantumul despăgubirii și, după caz, alte documente relevante pentru analizarea dosarului;

Procesul-verbal de constatare a pagubelor se transmite petentului și este anexat la dosarul de daună;

La cererea petentului sau a unității reparatoare, Fondul sau mandatarii acestuia, în cazul unor convenții/acorduri de cooperare, efectuează constatări suplimentare ale avariilor a căror depistare nu a fost posibilă la constatarea inițială.

Stabilirea și evaluarea despăgubirilor se efectuează după cum urmează:

evaluarea despăgubirilor se efectuează de către Fond, direct sau prin mandatarii acestuia, în baza documentelor existente la dosarul de daună;

după analizarea și instrumentarea dosarului de daună, direcția tehnică de specialitate întocmește referatul de plată a despăgubirii care va fi analizat de către celelalte direcții de specialitate din cadrul Fondului în vederea avizării;

după avizarea dosarului de daună, acesta se înaintează comisiei. 

Procedura și condițiile de efectuare a plăților din disponibilitățile Fondului 

Norma stabileşte procedura în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, după data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, pronunțate împotriva unei societăți de asigurare aflate în stare de insolvență, Fondul este în drept să efectueze plăți din disponibilitățile sale, în condițiile Legii nr. 213/2015, ale Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare și ale prezentei norme. 

Reglementări de rang superior 

Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților,

Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare

Ai nevoie de Norma nr. 24/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here