În Monitorul Oficial nr. 49 din 22 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul ANFP nr. 192 /2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor.

Conform referatului de aprobare a actului normativ, începând cu data de 01.01.2011 şi până în prezent, reprezentaţii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în comisiile de concurs au constatat în etapa de selecţie a dosarelor depuse de candidaţi faptul că angajatorii care eliberează adeverinţele necesare atestării vechimii în specialitatea studiilor, perioade de vechime dobândite ulterior datei de 01.01.2011, nu utilizează un format standard al acestui înscris.

Consecinţa directă rezultată din această lipsă de uniformizare constă în omisiunea unor informaţii de fond pe baza cărora, comisia de concurs poate admite sau respinge în mod justificat candidaţii înscrişi, precum şi în neîndeplinirea unor condiţii de formă.

Spre exemplu, din conţinutul unor adeverinţe analizate nu rezultă informaţii referitoare la timpul de lucru, respectiv normă întreagă/timp parţial cu indicarea numărului de ore/zi, la durata determinată/nedeterminată a contractului, la tipurile de studii solicitate pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului, la vechimea în muncă, vechimea în specialitate, etc. şi nu sunt menţionate aspecte ce ţin de îndeplinirea condiţiilor de formă, respectiv: data emiterii, datele de identificare ale angajatorului, numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului etc.

În acest context, în cadrul Ordinului ANFP nr. 192/2013 se aprobă formatul standard al adeverinței care atestă vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverințele eliberate conform formatului standard pot atesta vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 1 ianuarie 2011.

Totodată, vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31 decembrie 2010, se probează cu carnetul de muncă, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege.

Adeverințele eliberate potrivit formatului standard sunt aplicabile pentru concursurile/examenele organizate pentru ocuparea funcțiilor publice.

Formatul standard

Denumirea angajatorului

Datele de identificare ale angajatorului (adresa completă, CUI)

Datele de contact ale angajatorului (telefon, fax)

Nr. de înregistrare

Data înregistrarii

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna …………………………………………, posesor/posesoare al B.I./C.I. …………, seria …….., nr. ……………….., CNP …………………………….., a fost/este angajatul/angajata ……………………….., în baza actului administrativ de numire nr. ……………../ contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parţial de ………. ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr. ……………………………/………………………, în funcţia/meseria/ocupaţia de1 ……………………. .

Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel2 …………………, în specialitatea ………………….. .

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna ……………………………………… a dobândit:

– vechime în muncă: ………………… ani …….. luni ……. zile;

– vechime în specialitatea studiilor: ……………….. ani …………. luni ………. zile.

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de munca/raporturilor de serviciu):

Nr. crt.

Mutaţia intervenită

Data

Meseria/Funcţia/Ocupaţia cu indicarea clasei/gradaţiei profesionale

Nr. şi data actului pe baza căruia se face înscrierea şi temeiul legal

În perioada lucrată a avut …………………….. zile de concediu medical şi ………………. concediu fără plată.

În perioada lucrată, dlui/dnei …………………………………….. nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/i s-a aplicat sancţiunea disciplinară …………………………. .

Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.

Data…………………….. Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului3……………………………………………Semnătura reprezentantului legal al angajatorului…………………………………………..Ştampila angajatorului

……………………………………….

___________

1 Prin raportare la Clasificarea Ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii.

2 Se va indica nivelul de studii (mediu/superior).

3 Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii.

 ___________

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here