Hotărârea nr. 46/2023 privind organizarea, funcţionarea şi repartizarea numărului de posturi pentru Garda Forestieră Naţională şi gărzile forestiere este în vigoare de la 20 ianuarie 2023. 

Garda Forestieră Naţională este instituţie publică ce funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale care răspunde de silvicultură, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea autorităţii publice centrale pentru silvicultură, cu atribuţii în controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional şi în aplicarea controlului cinegetic pentru întreg teritoriul naţional.

De asemenea, Garda Forestieră Naţională are în subordine gărzile forestiere, denumite în continuare Gărzi, prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2021 privind înfiinţarea Gărzii Forestiere Naţionale, cu completările ulterioare, instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate integral de la bugetul de stat, cu atribuţii în implementarea, monitorizarea şi controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional şi cu atribuţii în implementarea, monitorizarea şi controlul activităţii cinegetice la nivel teritorial.

 Principalele atribuţii ale Gărzii Forestiere Naţionale sunt următoarele:

a) coordonează activitatea gărzilor, având ca principal scop asigurarea controlului aplicării uniforme şi unitare a regimului silvic în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional şi a regimului cinegetic pe întreg teritoriul naţional;

b) avizează propunerile de acte normative emise de gărzi pe domeniile silvicultură şi cinegetic;

c) asigură implementarea politicilor autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în domeniile silvic şi cinegetic, potrivit reglementărilor în vigoare;

d) elaborează şi asigură realizarea strategiei de inspecţie şi control pentru structura centrală şi pentru gărzi;

e) personalul cu atribuţii de control din cadrul Gărzii Forestiere Naţionale îndeplineşte atribuţiile agenţilor constatatori prevăzute de lege; constată faptele care pot fi încadrate drept contravenţii în domeniile silviculturii şi cinegetic şi aplică sancţiunile prevăzute de lege; ia măsurile care se impun în vederea confiscării materialelor lemnoase care fac obiectul contravenţiei, în cazul în care legea prevede o astfel de sancţiune; constată infracţiunile prevăzute de legislaţia din domeniile silviculturii şi cinegetic şi sesizează organele de urmărire penală competente în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală;

f) în exercitarea atribuţiilor de control, personalul cu atribuţii de control prevăzut la lit. e) îndeplineşte funcţii ce implică exerciţiul autorităţii de stat, având următoarele drepturi şi obligaţii:

(i) să aibă acces deplin, în condiţiile legii, în terenurile care fac parte din fondul forestier, indiferent de natura proprietăţii, în sediile persoanelor juridice sau în incintele în care se desfăşoară o activitate din domeniile silviculturii sau cinegetic;

(ii) să controleze modul de producere, depozitare, circulaţie a materialelor lemnoase în toate locurile şi spaţiile în care se desfăşoară activitatea operatorilor economici;

(iii) să legitimeze, în vederea stabilirii identităţii, persoanele care încalcă dispoziţiile legale din domeniile silviculturii sau cinegetic;

(iv) să participe, împreună cu organele de poliţie şi jandarmerie, la activităţile comune de constatare a contravenţiilor şi infracţiunilor prevăzute de legislaţia silvică sau cinegetică;

(v) să sprijine activitatea de cercetare penală desfăşurată de organele de urmărire penală cu privire la infracţiunile prevăzute de legislaţia silvică sau cinegetică;

(vi) să confişte sau să reţină în vederea confiscării, pe baza constatărilor efectuate, bunurile folosite ori rezultate în urma săvârşirii faptelor ilegale;

(vii) să participe, împreună cu structurile competente, la controlul regimului silvic;

(viii) să acţioneze cu echipe de intervenţie mobile în baza informaţiilor proprii sau transmise de structurile cu atribuţii specifice ale statului, inclusiv în punctele vamale şi în cele de trecere a frontierei;

(ix) să participe la activităţile de control al vehiculelor care transportă material lemnos pe drumurile publice şi al documentelor aferente acestei activităţi, împreună cu agenţii şi ofiţerii din cadrul Poliţiei Române;

(x) să oprească şi să controleze vehiculele care transportă material lemnos pe drumurile forestiere şi documentele aferente acestei activităţi;

g) personalul de conducere şi personalul anume desemnat din cadrul gărzilor gestionează informaţii clasificate, cu respectarea dispoziţiilor legale în domeniu;

h) utilizează Sistemul informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit în continuare SUMAL 2.0, pentru nevoi de control, cu acces atribuit de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;

i) realizează analize de risc prin interogarea SUMAL 2.0 şi pe baza informaţiilor statistice specifice domeniului, prin intermediul structurii din cadrul Gărzii Forestiere Naţionale care realizează analize de risc;

j) ţine evidenţa actelor administrative emise de gărzi, precum emiterea/retragerea de avize, autorizaţii, acorduri specifice regimului silvic şi celui cinegetic şi reglementărilor referitoare la trasabilitatea materialelor lemnoase, potrivit prevederilor legale;

k) organizează periodic, în baza unui calendar şi a unei tematici actualizate permanent, acţiuni de inspecţie şi control în fondul forestier naţional, indiferent de deţinător, precum şi în fondurile cinegetice şi la acţiunile de vânătoare, stabilind măsurile ce se impun; constată faptele care pot fi încadrate ca infracţiuni în domeniile silviculturii şi cinegetic şi sesizează organele de poliţie/parchetul competent în vederea efectuării cercetării penale;

l) colaborează, prin structurile din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu structurile implicate în activitatea de combatere a infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale comunităţilor europene;

m) îndeplineşte atribuţiile legale cu privire la împădurirea terenurilor agricole, precum şi pe cele referitoare la reîmpădurirea terenurilor forestiere afectate de factori biotici şi abiotici, prevăzute la investiţia I1 „Campania naţională de împădurire şi reîmpădurire, inclusiv păduri urbane” din Programul naţional de redresare şi rezilienţă, conform reglementărilor în vigoare;

n) asigură îndrumarea metodologică şi procedurală, la derularea proiectelor de împăduriri şi reîmpăduriri, a deţinătorilor de terenuri agricole şi forestiere.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here