Din 2019* se va aplica o recentă lege care reglementează venitul minim de incluziune, beneficiu de asistenţă socială acordat familiilor şi persoanelor singure aflate în situaţie de dificultate, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială. Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 882/2016. 

Iniţial, Legea trebuia să intre în vigoare la data de 1 aprilie 2018, cu excepția art. 95, care intra în vigoare din 1 februarie 2018. Însă, prin OUG nr. 82/2017 publicată în noiembrie, termenul a fost amânat cu un an, actul normativ urmând să se aplice de la data de 1 aprilie 2019 (respectiv 1 februarie 2019).

Venitul minim de incluziune reprezintă, în baza acestei legi, sprijinul financiar acordat de stat în scopul asigurării nivelului de trai minimal, pentru familiile şi persoanele singure aflate în situaţia de dificultate, precum şi pentru prevenirea riscului sărăciei în rândul copiilor şi stimularea participării acestora în sistemul de educaţie.

Situaţia de dificultate este situaţia în care se află persoanele care, la un moment dat, pe parcursul vieţii, din cauze socioeconomice, de sănătate şi/sau care rezultă din mediul social de viaţă, şi-au pierdut sau le-au fost limitate propriile capacităţi de integrare socială.

Venitul minim de incluziune se compune din una sau mai multe din următoarele categorii de ajutoare financiare:

 • ajutor de incluziune;
 • ajutor pentru familia cu copii;
 • supliment pentru locuire.

În funcţie de nevoile familiei/persoanei singure, venitul minim de incluziune este însoţit de alte măsuri de asistenţă socială complementare, acordate în bani şi/sau în natură, după cum urmează:

 • stimulente;
 • facilităţi contributive;
 • alte drepturi complementare.

Sumele aferente venitului minim de incluziune şi măsurilor de asistenţă socială complementare se acordă din bugetul de stat şi, după caz, din bugetele locale.

Pentru situaţii de dificultate ale unuia sau mai multor membri din familie a căror nevoie identificată constituie o situaţie particulară şi necesită intervenţie individualizată, se pot acorda ajutoare de urgenţă şi/sau ajutoare comunitare, susţinute din bugetul de stat şi, respectiv, din bugetele locale.

Prin lege sunt definite ajutoarele financiare, măsurile de asistenţă socială complementare, ajutoarele de urgenţă/comunitare, precum şi categoriile de persoane  eligibile, în condiţile detaliate în actul normativ. 

Cum se va stabili cuantumul venitului minim de incluziune?

Cuantumul venitului minim de incluziune, precum şi nivelul veniturilor se raportează la indicatorul social de referinţă (ISR).

Coeficienţii de echivalenţă corespunzători dimensiunii familiei, denumiţi în continuare coeficienţi de echivalenţă utilizaţi în stabilirea venitului net lunar ajustat, sunt:

 • 1 – pentru persoana singură sau pentru un singur membru de familie;
 • 0,5 – pentru fiecare persoană în plus, adult sau copil.

Venitul minim de incluziune se constituie din totalitatea sumelor aferente ajutoarelor financiare, care se stabilesc în funcţie de încadrarea în veniturile nete lunare ajustate realizate de familie în următoarele limite:

 • pentru ajutorul de incluziune, până la un venit mediu net lunar ajustat de 260 de lei inclusiv, respectiv 0,520 ISR, care se ia în calcul la stabilirea veniturilor cumulate ale familiei, respectiv până la un venit mediu net lunar ajustat de 300 de lei inclusiv, respectiv 0,600 ISR, care se ia în calcul la stabilirea veniturilor persoanei singure cu vârsta de cel puţin 60 de ani;
 • pentru ajutorul pentru familia cu copii, până la un venit net lunar ajustat de 600 de lei, inclusiv, respectiv 1,200 ISR;
 • pentru suplimentul pentru locuire, până la un venit net lunar ajustat de 600 de lei, inclusiv, respectiv 1,200 ISR, iar în cazul persoanelor singure cu vârsta de cel puţin 60 de ani, până la un venit net lunar ajustat de 800 de lei, inclusiv, respectiv 1,600 ISR.

DE REŢINUT! Pot beneficia de venit minim de incluziune familia şi persoana singură lipsită de venituri sau ale cărei venituri nu acoperă nivelul de trai minimal, dacă îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de prezenta lege şi ale căror venituri nete lunare ajustate sunt de până la 600 de lei, inclusiv, respectiv 1,200 ISR.

Pentru calculul venitului net lunar ajustat se iau în considerare toate veniturile nete pe care membrii familiei sau persoana singură le-a realizat în luna anterioară solicitării venitului minim de incluziune. Venituri nete reprezintă totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei. Acestea includ veniturile neimpozabile prevăzute la art. 62 din Codul fiscal, sumele reprezentând valoarea obţinută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil, obligaţii legale de întreţinere faţă de copii şi/sau faţă de părinţi şi alte creanţe legale.

La stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei NU se iau în calcul următoarele venituri:

 • sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • alocaţia de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;
 • ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, conform legii, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;
 • sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susţinerea educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;
 • sumele primite din activitatea desfăşurată ca zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată;
 • sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
 • sumele primite ocazional din p
  artea unor persoane fizice ori juridice, precum şi sumele cu titlu de ajutor de urgenţă primite de la bugetul de stat sau local.

ATENŢIE! În cazul în care cel puţin unul dintre membrii familiei are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune, aceasta nu beneficiază de acest drept. Lista se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi şi se poate actualiza anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

Legea va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2019, dar, pentru stabilirea drepturilor, cererile se pot depune cu 60 de zile înainte de intrarea în vigoare a acesteia, inclusiv în cazul beneficiarilor drepturilor de ajutor social stabilite în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celor de alocaţie pentru susţinerea familiei în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

comentarii

1 COMENTARIU

 1. Buna ziua,
  Eu locuiesc cu parintii, nu am niciun venit, nu reusesc sa ma angajez pt ca am o scolioza destul de urata si o voce subtire. Sunt de la tara, nu sunt asigurat. Pot beneficia de vreo indemnizatie de la stat?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here